Ontmoeting bovenop de berg

In de viering van de tweede zondag in de Veertigdagentijd, zondag 25 februari, komen twee Bijbelse verhalen ter sprake over ontmoetingen die hoog op een berg plaatsvinden. Zulke plaatsaanduidingen zijn in de Bijbel vaak een aanwijzing dat er iets ongewoons te gebeuren staat.

In het boek 1 Koningen lezen we hoe de profeet Elia, vermoeid en rust zoekend in een grot op de berg Horeb, een ontmoeting heeft met God zelf. Niet in de onrust van een hevige windvlaag, niet in het geweld van een aardbeving, ook niet in de kracht van het vuur, maar in het gefluister van een zacht lentebriesje komt God tot Elia, en hij spoort hem aan terug naar beneden te gaan om nog een paar belangrijke opdrachten te vervullen: de zalving van een nieuwe koning voor Israël en van een nieuwe profeet Elisa.

Het tweede ontmoetingsverhaal uit het Marcusevangelie staat bekend als de ‘verheerlijking op de berg’: Jezus verandert voor de ogen van drie van zijn discipelen van gedaante, en gaat in gesprek met Mozes en Elia die daar ook naast hem zijn verschenen.

Van harte welkom in deze dienst in de Martinikerk te Groningen op zondag 25 februari 2024 om 11:30 uur. Voorganger is Arlette Toornstra. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Jan de Roos.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

De bestemming van de diaconale collecte is deze week War Child, de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Martinidiensten. Om hieraan bij te dragen kun je de QR-codes gebruiken, die je vindt in de liturgie op pagina 15.

Pasen is op komst, nog 40 dagen…

Vandaag, 14 februari 2024, is het niet alleen Valentijsdag, maar tegelijkertijd ook Aswoensdag. Dat is de dag, vlak na carnaval, die het begin van de Veertigdagentijd aangeeft, de tijd van bezinning en voorbereiding op het Paasfeest. Voor het gevoel hebben we Kerst nog maar net achter ons, maar nu al tellen we weer af naar Pasen. Overigens duurt het strikt genomen nog 46 dagen tot aan Pasen, want de zondagen rekenen we niet mee in de telling van die symbolische 40 dagen.

Op de eerste zondag in de Veertigdagentijd, zondag 18 februari, staat in de liturgie een korte Evangelielezing vermeld, over Jezus die gedurende veertig dagen in de woestijn op de proef gesteld wordt door Satan. Daaraan voorafgaand lezen we uit Genesis hoe God met Noach een eeuwigdurend verbond sluit en dit verbond markeert met de regenboog die tegen de wolkenlucht verschijnt. Noach, die met zijn naaste familie en heel veel dieren in de ark verbleef terwijl het veertig dagen stortregende en vervolgens het land langdurig onder water bleef staan. Met de verbondssluiting komt de belofte dat er nooit weer zo’n rampzalige zondvloed de aarde zal treffen – een belofte van bevrijding aan het eind van de veertig dagen!

Welkom in de Martinidienst op 18 februari 2024 om 11:30 uur. Voorganger in deze viering is Heleen Maat. Met organist Jan de Roos en een gelegenheidscantorij gevormd door Joke Bulthuis, Ton Tromp, Mirjam Leentvaar en Maarten van Damme.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

De bestemming van de diaconale collecte is deze week Grootouders voor het Klimaat, de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Martinidiensten. Om hieraan bij te dragen kun je de QR-codes gebruiken, die je vindt in de liturgie op pagina 13.

Genezing van een huidziekte, maar geef er niet teveel ruchtbaarheid aan!

Mensen die genezen worden van huidvraat, een ziekte die we tegenwoordig eerder lepra zouden noemen, daarover staan meerdere verhalen in de Bijbel opgetekend. Twee ervan komen aan de orde in de viering van zondag 11 februari.

Ten eerste uit het boek 2 Koningen, over legercommandant Naäman die aan deze ziekte lijdt en zich daarom tot de profeet Elisa wendt. Niet Elisa zelf maar zijn woordvoerder geeft Naäman instructies om zich te baden in de rivier Jordaan, waardoor zijn huid weer gezond zal worden. Uit dankbaarheid wil hij Elisa een geschenk overhandigen, maar Elisa weigert dat aan te nemen.

Het andere genezingsverhaal komt uit het Evangelie van Marcus. Een leprapatiënt komt bij Jezus in de hoop genezen te worden. Jezus geneest hem door hem met de hand aan te raken, maar drukt hem op het hart om zich hierover stil te houden en er niet al te veel ruchtbaarheid aan te geven. Niet omdat gezondheidskwesties nou eenmaal een persoonlijke zaak zijn – in de huidige tijd zijn medische dossiers om voor de hand liggende redenen goed beveiligd en absoluut niet openbaar – maar om Jezus zelf niet in problemen te brengen. Interessant is de woordkeuze van Jezus’ waarschuwing: in de NBV-vertaling klinkt deze lang niet zo streng en heftig als in de Naardense Bijbel, een vertaling die veel dichter bij de oorspronkelijke Griekse tekst ligt. Als de man het genezingswonder toch breeduit gaat rondbazuinen, brengt dat Jezus in een lastig parket, in de steden is hij niet erg welkom meer en hij moet zijn toevlucht nemen tot meer afgelegen gebieden. Maar ook daar weet het volk hem nog steeds te vinden.

Van harte welkom bent u in de Martinidienst van zondag 11 februari 2024 om 11:30 uur in de Martinikerk te Groningen. Voorganger is Tiemo Meijlink. Met organist Henk de Vries en een gelegenheidskoor bestaande uit Bert Ballast, Fred Blaauw, Huib van der Burg en Arlette Toornstra.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

De bestemming van de diaconale collecte is deze week Stichting Exodus, de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Martinidiensten. Om hieraan bij te dragen kun je de QR-codes gebruiken, die je vindt in de liturgie op pagina 17.

P.S. Misschien heb je ergens gelezen (bijvoorbeeld bij RTV Noord) dat de kerk twee weken lang gesloten is om veiligheidsredenen wegens onderzoek naar mogelijke (aardbevings)schade van de gewelven. Deze sluiting geldt echter alleen voor toeristisch bezoek; kerkdiensten en concerten gaan gewoon door. Bron: www.martinikerk.nl.

Heer, hoor mijn roepen om hulp

Heer, hoor mijn roepen om hulp, bij u zoek ik mijn toevlucht. Dat is een terugkerende zin in Psalm 142, de psalm die we, in de viering van komende zondag, als eerste Bijbellezing niet voorlezen maar zingen.

In het begin van het openbare optreden van Jezus, waarover de evangelist Marcus vertelt, raakt het al gauw bekend onder het volk, welke boodschap Jezus verkondigt en vooral over welke genezende kracht hij beschikt. Meerdere malen geneest hij zieken, onder wie de schoonmoeder van zijn leerling Simon, en ook drijft hij kwade geesten uit. Het leidt ertoe dat steeds meer mensen naar deze Jezus op zoek gaan, ook op momenten dat Jezus juist de stilte opzoekt om te bidden, want de mensen hebben echt iets van hem te verwachten.

Rondom deze thematiek vieren we de Martinidienst op zondag 4 februari om 11:30 uur met voorganger Berend Borger. Zang en muziek worden verzorgd door de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Carlos Bollo.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

De bestemming van de diaconale collecte is deze week Kinderfonds Mama’s, de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Martinidiensten. Om hieraan bij te dragen kun je de QR-codes gebruiken, die je vindt in de liturgie op pagina 15.

Bevrijding van onreine geesten

Zondag 28 januari staat in de Martinidienst het Evangelieverhaal uit Marcus centraal, over een man bij wie Jezus een onreine geest uitdrijft. Een tafereel dat zich afspeelt terwijl Jezus onderricht geeft in de synagoge. Het is niet de enige keer dat Marcus schrijft over zo’n duiveluitdrijving, verderop in zijn evangelie vindt dit nog eens plaats terwijl Jezus, omringd door een grote menigte, in discussie gaat met een aantal schriftgeleerden. Hoe de man die onreine geest ervaren heeft, weten we niet, wellicht als een enorme kakofonie van stemmen, maar wel is duidelijk dat hij de daad van bevrijding door Jezus heel erg nodig had, om weer normaal in de samenleving opgenomen te kunnen worden. Want Jezus’ boodschap is dat zo iemand niet gezien moet worden als een paria maar als een mens, een mens die geholpen moet worden en daarna volwaardig weer kan leven. En blijkbaar is Jezus in staat om zodanig met gezag te spreken, dat zelfs de onreine geesten zijn bevel gehoorzamen.

Welkom in de Martinikerk te Groningen, zondag 28 januari 2024 om 11:30 uur, in deze viering met voorganger Jasja Nottelman. Met pianist Jan de Roos en een gelegenheidskoor onder leiding van Ton Tromp.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

De bestemming van de diaconale collecte is deze week het COC, de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Martinidiensten. Om hieraan bij te dragen kun je de QR-codes gebruiken, die je vindt in de liturgie op pagina 13.

Volgelingen van Jezus, water en wijn

De weken na Kerst staan bekend als het feest van Epifanie, waarin het draait om de verschijning van Christus in de wereld. Op de tweede zondag van Epifanie bezinnen we ons op twee gedeelten uit het Evangelie van Johannes. In de eerste lezing gaat het over de eerste leerlingen die volgeling van Jezus worden, onder wie Simon die de naam Petrus (‘rots’) krijgt.

De tweede lezing is het bekende verhaal over het bruiloftsfeest in de Galilese plaats Kana, waar Jezus en zijn leerlingen ook te gast zijn. En waar Jezus verschijnt, blijken wonderlijke gebeurtenissen plaats te kunnen vinden. Als de bruiloftswijn dreigt op te raken vraagt Jezus een aantal vaten te vullen met water. Tot ieders verbazing blijkt dit de beste wijn te zijn geworden die de bruiloftsgasten ooit hebben geproefd.

Welkom in de Martinidienst op zondag 14 januari 2024 om 11:30 uur. Voorganger in deze viering is Heleen Maat. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Organist is Pieter Pilon.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

De bestemming van de diaconale collecte is deze week Terre des Hommes, de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Martinidiensten. Om hieraan bij te dragen kun je de QR-codes gebruiken, die je vindt in de liturgie op pagina 15.

Kerstnachtdienst 2023

Kerstboom op de Grunneger Grote Markt, met piek!

Twee Martinidiensten zijn er op zondag 24 december 2023. Over de ochtendviering van de vierde adventszondag om 11:30 staat al een afzonderlijk bericht op deze website; dit bericht gaat over de Kerstnachtdienst, om 23:00 in de Martinikerk te Groningen.

Het eeuwenoude verhaal van de geboorte van het kerstkind, in een eenvoudige stal in Bethlehem, brengt ook ruim tweeduizend jaar later nog steeds ieder jaar in de kerstnacht vele mensen bij elkaar. Mensen die hopen, juist in de kerstnacht, ‘iets’ te vinden dat je van binnen raakt en goed doet, dat hoop en moed geeft. Een teken van Gods nabijheid. Daarom een hartelijk welkom aan een ieder uit Stad en Ommeland, om er met elkaar een sfeervolle en feestelijke viering van te maken. De dienst begint om 23:00 uur, de kerk is open vanaf 22:30 uur.

Voorganger in deze dienst is Alberte van Ess. Met muzikale medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen, orkest Harmonie ’67 onder leiding van Jan Wijenberg, en organist Henk de Vries. Naast de vele zang en muziek zal het voorlezen van het Kerstevangelie uit Lucas 2 het hoogtepunt van de viering vormen, met een in het licht badend hoogkoor van de Martinikerk en gebeier van de klokken van de Martinitoren. Moge hierdoor de goede boodschap van Kerst, vrede op aarde in mensen van Gods welbehagen, worden verspreid in de ruime omtrek van Stad.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagavond vanaf 23:00 uur (misschien al iets eerder bij de samenzang voorafgaand aan de dienst) live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Bijdragen aan de Collecte kan bij voorkeur door middel van het scannen van de QR-codes in de liturgie op pagina 18. Of per bankoverschrijving; maak dan een bedrag over op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp en vermeld daarbij duidelijk waarvoor de gift bestemd is: “diaconale collecte: Voedselbank Groningen” of “instandhouding Martinidiensten” (ja, ook de organisatie van de kerstnachtdienst kost geld!). Zie ook het bericht over doneren via de QR-code. Stichting GSp heeft een ANBI-status waardoor je giften mogelijk fiscaal aftrekbaar zijn, zie voor meer informatie onze giftenpagina. Tenslotte is ook met contant geld bijdragen mogelijk.

Vierde Advent: de annunciatie

Twee Martinidiensten zijn er op zondag 24 december 2023. Over de Kerstnachtdienst om 23:00 uur wordt apart op deze website informatie gegeven; dit bericht gaat over de ochtenddienst van de vierde adventszondag, om 11:30 uur in de Martinikerk.

De Annunciatie (Fra Angelico)

In deze ochtendviering van de vierde adventszondag gaat het om de ontmoeting van Maria met de engel Gabriël, volgens het Evangelie van Lucas. In eerste instantie is Maria nogal verschrikt als de engel plotseling in haar huis verschijnt en haar begroet. Maar de engel spreekt geruststellende woorden en een hoopvolle boodschap. Maria zal met de kracht van de Allerhoogste een zoon ter wereld brengen. Maria’s angst maakt plaats voor acceptatie, “Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd”, en weldra klinkt uit haar mond het Magnificat, de lofzang van Maria.

Voorganger in deze viering is Heleen Maat. Met organist Henk de Vries en een gelegenheidscantorij gevormd door Jeannette de Bock, Lysbet de Vries, Bert Ballast, Fred Blaauw, Maarten van Damme en Pieter Kamminga.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Bijdragen aan de Collecte kan bij voorkeur door middel van het scannen van de QR-codes in de liturgie op pagina 14. Of per bankoverschrijving; maak dan een bedrag over op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp en vermeld daarbij duidelijk waarvoor de gift bestemd is: “instandhouding Martinidiensten” of “diaconale collecte: Kinderfonds Mama’s”. Zie ook het bericht over doneren via de QR-code. Tenslotte is ook met contant geld bijdragen mogelijk.

Thuiskomen op een plaats waar je nog nooit bent geweest

De Martinidienst van de derde Adventszondag, 17 december, vieren we gezamenlijk met de gemeenschap van de Pepergasthuiskerk. De viering vindt plaats in de Martinikerk vanaf 11:30 uur; er is deze zondag geen dienst in de Pepergasthuiskerk om 10:30 uur. Medio januari 2024 hebben we nog een keer een gezamenlijke dienst, dan in de Pepergasthuiskerk.

De tekst die centraal staat in deze viering op 17 december is die van Psalm 126. Het is een pelgrimslied. Iedere dag weer opstaan is soms lastig. Wonderlijk hoe we blijven zingen, het kyrie en het loflied. Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien, zegt de psalm. Je gaat toch zingen en je blijft dromen. ‘God zal ons thuis brengen uit onze ballingschap.’

Bloeiende woestijn. Bron: Orlando Muñoz Amigo, Wikipedia (CC BY-SA 4.0). Passend bij het lied “De steppe zal bloeien” van Huub Oosterhuis.

Voorganger in deze dienst is Jaap Koopmans, emeritus geestelijk verzorger van het UMCG. Met organist Henk de Vries en een gelegenheidscantorij van vier personen: Mirjam Leentvaar, Joke Bulthuis, Ton Tromp en Maarten van Damme.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Bijdragen aan de Collecte kan bij voorkeur door middel van het scannen van de QR-codes in de liturgie op pagina 11. Of per bankoverschrijving; maak dan een bedrag over op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp en vermeld daarbij duidelijk waarvoor de gift bestemd is: “instandhouding Martinidiensten” of “diaconale collecte: COC”. Zie ook het bericht over doneren via de QR-code. Tenslotte is ook met contant geld bijdragen mogelijk.

Tweede Advent: Stem van een roepende

In de woestijn, dat is niet de plaats waar iemand staat te roepen, maar waar de boodschap niet gehoord wordt. Zoals het spreekwoord ooit is ontstaan: ‘een roepende in de woestijn’, een bericht aan dovemansoren. Nee, in de woestijn, dat is de plaats waar een weg gebaand moet worden voor de Eeuwige, en dat is de boodschap die wordt geroepen en die alom gehoord moet worden. Treffender dan in de versie van Jesaja 40:3 in de Naardense Bijbel kan het niet geformuleerd worden: “Stem van een roepende: in de woestijn, bereidt de weg van de Ene, effent recht door de steppe een heirbaan voor onze God!”.

In het Evangelie van Johannes wordt invulling gegeven aan dit profetenwoord van Jesaja. Johannes de Doper doopt mensen in de rivier Jordaan, en maakt zichzelf bekend met woorden als: ‘de beloofde messias ben ik niet, maar de stem van een roepende (verwijzend naar Jesaja) en de wegbereider voor Hem die na mij komt, wiens sandaalriem ik niet eens waard ben los te maken’.

Welkom in de Martinidienst van de tweede zondag van Advent, zondag 10 december 2023 om 11:30 uur. Voorganger is Arlette Toornstra. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Carlos Bollo.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Bijdragen aan de Collecte kan bij voorkeur door middel van het scannen van de QR-codes in de liturgie op pagina 15. Of per bankoverschrijving; maak dan een bedrag over op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp en vermeld daarbij duidelijk waarvoor de gift bestemd is: “instandhouding Martinidiensten” of “diaconale collecte: Rode Kruis”. (In de liturgie staat als diaconaal doel vermeld Stichting Exodus, maar dit is gewijzigd.) Zie ook het bericht over doneren via de QR-code. Tenslotte is ook met contant geld bijdragen mogelijk.