Ik wil u volgen, maar eerst…

Zondag 26 juni 2022 om 11:30 is de laatste Martinidienst voor het zomerreces. Voorganger in deze viering is Ivo de Jong. Eeuwe Zijlstra bespeelt zowel het orgel als de piano en de zang wordt verzorgd door een gelegenheidskoor. Na de zomervakantie beginnen we op de eerste zondag van september weer met een nieuwe reeks Martinidiensten. Maar eerst dus van harte welkom op 26 juni!

De liturgie voor deze zondag vermeldt twee bijbellezingen met een overlappende thematiek. In 1 Koningen 19 komen we Elisa tegen, die door de profeet Elia geroepen wordt om met hem mee te gaan als zijn dienaar en latere opvolger. Elisa wil dat wel, maar eerst wil hij nog afscheid nemen van zijn ouders, en de geslachte en gebraden ossen uitdelen aan zijn knechten. In het slot van Lucas 9 hebben verschillende mensen ook eerst nog verscheidene andere prioriteiten voordat ze gehoor willen geven aan de oproep van Jezus om hem te volgen. Maar als je Hem wilt volgen en met vertrouwen je ogen op de toekomst wilt richten, werkt het niet mee als je stug blijft vasthouden aan wat geweest is: ‘Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God’.

► Download hier alvast de liturgie.

► Wil je liever de dienst vanuit huis meemaken, volg dan de livestream zondag om 11:30 uur of bekijk de dienst op een later moment via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente.

Collecte: Iedereen kan bijdragen aan de collecte door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: STOOT”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Aanwezigen in de kerk hebben de mogelijkheid contant bij te dragen aan de collecte, maar als je liever per bankoverschrijving bijdraagt dan kan dat uiteraard ook. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

Eén in Christus…?

Het thema voor de Martinidienst van zondag 19 juni 2022, “Eén in Christus…?”, is ontleend aan een gedeelte uit de brief van Paulus aan de Galaten. Paulus steekt de jonge christelijke gemeente een hart onder de riem door te schrijven over Jezus als de verbindende factor tussen alle leden van de gemeente, alle aanhangers van het christelijk geloof, waarbij de onderlinge verschillen tussen mensen veel minder van belang zijn dan altijd werd gedacht. Verschillen in afkomst, Joods of Grieks, verschillen tussen man en vrouw, en heel veel andere verschillen tussen mensen onderling, het doet er allemaal minder toe dan de onderlinge verbondenheid in Christus waar Paulus over schrijft. Hoe zit dat in onze hedendaagse samenleving? We lezen ook uit het Evangelie naar Lucas over de uitzending van de twaalf apostelen.

Welkom in deze viering in de Groninger Martinikerk op 19 juni 2022 om 11:30 uur. Voorganger is Heleen Maat. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Organist is Jan de Roos.

► Download hier alvast de liturgie.

► Wil je liever de dienst vanuit huis meemaken, volg dan de livestream zondag om 11:30 uur of bekijk de dienst op een later moment via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente.

Collecte: Iedereen kan bijdragen aan de collecte door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Stichting Exodus”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Aanwezigen in de kerk hebben de mogelijkheid contant bij te dragen aan de collecte, maar als je liever per bankoverschrijving bijdraagt dan kan dat uiteraard ook. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

Zondag Trinitatis

Zondag Trinitatis, de zondag van de Heilige Drie-eenheid, volgt traditioneel een week na Pinksteren. In de Martinidienst van deze zondag 12 juni is de gekozen thematiek ontleend aan het oudtestamentische verhaal over Ruth en Boaz. De uit het buitenland afkomstige Ruth is werkzaam op de akker van Boaz, die familie is van Ruth’s schoonmoeder Naomi. Wanneer Ruth zich ook in de nacht aan Boaz aanbiedt, op aanwijzing van Naomi overigens, ligt er een goede beloning voor haar in het verschiet.

In deze viering op zondag 12 juni 2022, aanvang 11:30 uur, gaat Evert Jan Veldman voor. Met orgelspel door Carlos Fernández Bollo en voorzangers Dorine Wijmenga en Maarten van Damme. Welkom!

► Download hier alvast de liturgie.

► Wil je liever de dienst vanuit huis meemaken, volg dan de livestream zondag om 11:30 uur of bekijk de dienst op een later moment via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente.

Collecte: Iedereen kan bijdragen aan de collecte door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Ziekenhuis (en school) in Malawi”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Aanwezigen in de kerk hebben de mogelijkheid contant bij te dragen aan de collecte, maar als je liever per bankoverschrijving bijdraagt dan kan dat uiteraard ook. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

Morning Prayer on Whitsunday (Pentecost/Pinksteren)

On Sunday, June 5th (Whitsunday), we celebrate the holy feast of Pentecost: the feast that commemorates the descent of the Holy Spirit upon the Apostles on the fiftieth day counted from Easter – the feast of the Resurrection of Jesus Christ. The Holy Spirit has inspired the Apostles to spread the Word of Jesus (the Gospel, literally the ‘good message’) around the world. Join us for this celebration in the Morning Prayer, in the Martini Church in Groningen at 11:30 am. The service will be ministered by Jasja Nottelman. We welcome the participation of the Dutch Choral Singers, directed by Henk de Vries. The organ will be played by Mannes Hofsink.

► The order of service can be downloaded here.

► If you would like to join the service from home, please follow the livestream on Sunday at 11:30 a.m. on this online channel: Kerkdienstgemist channel of the Protestantse Wijkgemeente Martinikerk.

Collection: financial contributions are possible in cash or by bank transfer. Please pay any amount you wish to donate to account number (IBAN) NL27 RABO 0136784798, account holder’s name: Stichting GSp, either with payment description ‘Continuation of Martinidiensten/Morning Prayers’, or with payment description ‘Charitable work: Humanitas companions project’. If you wish to donate to both purposes, please make two separate payments, each one with its own payment description.

Zondag 5 juni 2022 vieren we Pinksteren. Op de vijftigste dag gerekend vanaf Pasen (het feest van de opstanding van Christus), draait het allemaal om de Heilige Geest die op de apostelen neerdaalt en die hen inspiratie geeft om de goede boodschap van Jezus (het Evangelie) verder in de wereld te verspreiden. We verwelkomen je om dit feest met ons mee te vieren in de (deels) Engelstalige Morning Prayer in de Martinikerk in Groningen, aanvang 11:30 uur. Voorganger is Jasja Nottelman. Met medewerking van de Dutch Choral Singers onder leiding van Henk de Vries. Organist is Mannes Hofsink.

► Download hier alvast de liturgie.

► Wil je liever de dienst vanuit huis meemaken, volg dan de livestream zondag om 11:30 uur of bekijk de dienst op een later moment via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente.

Collecte: Iedereen kan bijdragen aan de collecte door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Humanitas Maatjesproject”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Aanwezigen in de kerk hebben de mogelijkheid contant bij te dragen aan de collecte, maar als je liever per bankoverschrijving bijdraagt dan kan dat uiteraard ook. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

Exaudi / “het Weeskind”

Tussen Hemelvaart en Pinksteren ligt de zondag die de Latijnse naam Exaudi (“Hoor!”) draagt – een naam ontleend aan Psalm 27: “Hoor mij Heer, als ik tot u roep; wees genadig en antwoord mij”. De oude Nederlandse benaming voor deze zondag, “het Weeskind” tekent ook het bijzondere karakter van deze zondag. Jezus heeft afscheid genomen en is in de hemel opgenomen. Zijn leerlingen voelen zich verlaten, zoals ook een wees zich verlaten kan voelen. Ze moeten hun levensweg nu verder gaan zonder de lijfelijke aanwezigheid van hun leermeester. Toch gaan ze die weg niet helemaal alleen, want voordat Jezus afscheid nam heeft hij zijn leerlingen een belofte gedaan: “Ik zal de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid”. Die belofte van de Geest is een opmaat naar Pinksteren.

In de Martinidienst van zondag 29 mei 2022 om 11:30 uur gaat Alberte van Ess voor. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Eeuwe Zijlstra bespeelt het orgel. Welkom!

► Download hier alvast de liturgie.

► Wil je liever de dienst vanuit huis meemaken, volg dan de livestream zondag om 11:30 uur of bekijk de dienst op een later moment via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente.

Collecte: Iedereen kan bijdragen aan de collecte door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Chavah”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Aanwezigen in de kerk hebben de mogelijkheid contant bij te dragen aan de collecte, maar als je liever per bankoverschrijving bijdraagt dan kan dat uiteraard ook. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

Het gebod van de liefde

Vanouds heeft het joodse volk dit als belangrijkste gebod meegekregen, zoals opgeschreven in het boek Deuteronomium: “Hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is één. Heb daarom de Heer lief met hart en ziel en al uw krachten, zodat het u goed zal gaan in het land dat overvloeit van melk en honing”. Als Jezus in Johannes 13 zijn afscheid aankondigt aan zijn discipelen, geeft hij hen het gebod mee elkaar lief te hebben. “Heb elkaar lief zoals ik jullie heb liefgehad.” Elkaar liefhebben, als concrete invulling van: God liefhebben; eigenlijk hebben die beide geboden dezelfde betekenis.

Van harte welkom in de Martinidienst op zondag 15 mei om 11:30 uur. Voorganger is Marga Baas. Zang: Stineke Haas en Bert Ballast. De piano wordt bespeeld door Pieter Pilon.

► Download hier alvast de liturgie.

► Wil je liever de dienst vanuit huis meemaken, volg dan de livestream zondag om 11:30 uur via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente (update: de opname is ditmaal helaas niet gelukt, dus op een later moment terugkijken is niet mogelijk).

Collecte: Iedereen kan bijdragen aan de collecte door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Appie’s Minimacamping”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Aanwezigen in de kerk hebben de mogelijkheid contant bij te dragen aan de collecte, maar als je liever per bankoverschrijving bijdraagt dan kan dat uiteraard ook. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

Alvast voor in je agenda voor komende week: zaterdag 21 mei kun je actief meehelpen bij Toentje, de tuin in de Oosterparkwijk waarvan de opbrengst ten goede komt aan de voedselbank. Verzamelen om 9:00 uur, Paradijsvogelstraat 10. Eerst even een lekkere kop koffie, daarna gaan we aan de slag.

Zondag 22 mei: gezamenlijke lunch na afloop van de Martinidienst.

De goede herder

In het Evangelie van Johannes spreekt Jezus over zichzelf als de Goede Herder. Een andere aanduiding van Jezus kennen we bijvoorbeeld uit het boek Openbaringen: Jezus als het Lam Gods dat de zonde van de wereld op zich heeft genomen. Vergelijkingen met een herder, een lam en schapen komen in de Bijbel vaker voor. Zo was de latere Koning David een herdersjongen, en ook waren het in de kerstnacht herders die het eerste de pasgeboren Jezus te zien kregen. Door de kinderbijbel hebben we vaak een zoet beeld van een herder met aaibare schapen, maar klopt dat beeld wel met een herder uit de tijd van Jezus?

Welkom in de Martinidienst op zondag 8 mei 2022 om 11:30 uur. Voorganger is Heleen Maat. Met medwerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Eeuwe Zijlstra bespeelt het orgel.

► Download hier alvast de liturgie.

► Wil je liever de dienst vanuit huis meemaken, volg dan de livestream zondag om 11:30 uur of bekijk de dienst op een later moment via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente.

Collecte: Iedereen kan bijdragen aan de collecte door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: STOOT”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Aanwezigen in de kerk hebben de mogelijkheid contant bij te dragen aan de collecte, maar als je liever per bankoverschrijving bijdraagt dan kan dat uiteraard ook. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

Vrede zij met U

De nieuwe paaskaars van 2022 draagt de woorden “Dona nobis pacem”, vertaald: “Geef ons vrede”. En nu sinds enkele maanden de oorlogsdreiging in Oost-Europa werkelijkheid is geworden, lijkt de vrede ver weg en zijn die woorden actueler dan ooit. Maar laten we niet ophouden te bidden en te zingen voor vrede, zoals ook op zondag 13 maart luid en duidelijk te horen was op de Vismarkt in Groningen tijdens de manifestatie voor vrede in Oekraïne (kijk en luister het hier terug op Youtube).

Vrede is ook het woord waarmee Jezus zijn volgelingen begroet, wanneer hij aan hen verschijnt als de Opgestane Heer. “Vrede zij met jullie” zegt hij, en hij toont hen de wonden in zijn handen en voeten. We lezen dit in de Martinidienst van zondag 1 mei uit het Evangelie van Lucas. Wist je trouwens dat Jezus in dit schriftgedeelte geroosterde vis te eten krijgt aangeboden? Was mij nog niet eerder zo specifiek opgevallen…

Ook lezen we uit het boek Jeremia de profetie dat God zijn volk Israël uit de Babylonische ballingschap zal terugleiden naar Jeruzalem. In sombere tijden is er altijd dat sprankje hoop, de belofte dat God met zijn volk een eeuwigdurend verbond zal sluiten.

In deze viering op 1 mei gaat Jesmar Jonker voor. Met medewerking van organist Henk de Vries en voorzangers Stineke Haas, Maaike Pronk, Eeke Scheweer en Joop Hoexum.

► Download hier alvast de liturgie.

► Wil je liever de dienst vanuit huis meemaken, volg dan de livestream zondag om 11:30 uur of bekijk de dienst op een later moment via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente.

Collecte: Iedereen kan bijdragen aan de collecte door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Stichting Exodus”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Aanwezigen in de kerk hebben de mogelijkheid contant bij te dragen aan de collecte, maar als je liever per bankoverschrijving bijdraagt dan kan dat uiteraard ook. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

Op zondagmiddag 1 mei 2022 om 17:00 uur is er in de Martinikerk nog de vesper die, zoals ieder jaar in de tijd rond 4 en 5 mei, in het teken staat van Gedenken en bevrijding. Aan de orde komt het levensverhaal van de Groninger goochelaar Ben Ali Libi, aan wiens leven een einde kwam op 2 juli 1943 in concentratiekamp Sobibór.

Reisgenoot en metgezel

Afgelopen zondag hebben we Pasen gevierd, en op maandag kon iedereen nog genieten van een vrije Tweede Paasdag. Je zou kunnen denken dat het daar dan bij zou blijven, maar welbeschouwd is het nu nog de hele week Pasen, en sluiten we het feest pas echt af op zondag 24 april, de dag die ook wel Beloken Pasen genoemd wordt. “Beluiken” is een archaïsche term voor “besluiten“. Een andere naam voor deze zondag is “Quasimodo Geniti”, dat wil zeggen “als nieuwgeboren kinderen”, verwijzend naar de in de paasnacht gedoopten die een week lang in blinkend wit gekleed waren en op deze zondag na Pasen hun witte kleding afleggen.

Onderweg van Jeruzalem naar Emmaüs. Afbeelding: Jan van ’t Hoff (bron: www.gospelimages.nl)

De lezing uit het Lucasevangelie op deze eerste zondag na Pasen is het verhaal van de Emmaüsgangers. Twee mannen, op weg naar het dorp Emmaüs, praten nog vol verdriet na over de recente gebeurtenissen in Jeruzalem met hun leermeester Jezus. Over zijn dood aan het kruis en over het graf dat op de derde dag leeg werd aangetroffen. Tot zich nog iemand als reisgenoot voegt bij deze twee. Pas als deze metgezel bij de twee mannen thuis aan tafel het brood breekt en deelt, herkennen de twee hem als de opgestane Heer.

Welkom in de Martinidienst op zondag 24 april om 11:30 uur, met voorganger Alberte van Ess. Met medewerking van pianist Jan de Roos en voorzangers Aly Jellema en Martin de Bruijn.

► Download hier alvast de liturgie.

► Wil je liever de dienst vanuit huis meemaken, volg dan de livestream zondag om 11:30 uur of bekijk de dienst op een later moment via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente.

Collecte: Iedereen kan bijdragen aan de collecte door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Humanitas Maatjesproject”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Aanwezigen in de kerk hebben de mogelijkheid contant bij te dragen aan de collecte, maar als je liever per bankoverschrijving bijdraagt dan kan dat uiteraard ook. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

De viering van Paasmorgen

Nadat we in de viering van de Paasnacht (zaterdag 16 april om 23:00 uur) hebben meegemaakt dat het duister van de nacht in de Martinikerk werd doorbroken door het licht van de nieuwe paaskaars, zet de vreugde van Pasen zich voort in de viering van Paasmorgen. Pasen is het feest van bevrijding en opstanding, het feest waarin we mogen vieren dat het Leven sterker is dan de dood. En tegelijk is Pasen een oproep tot een opstandig leven: sta op tegen de doodsmachten in jezelf en om ons heen.

Voorganger in de viering van Paasmorgen, zondag 17 april 2022 om 11:30 uur, is Jaap Goorhuis. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Organist: Pieter Pilon.

► Download hier alvast de liturgie.

► Wil je liever de dienst vanuit huis meemaken, volg dan de livestream zondag om 11:30 uur of bekijk de dienst op een later moment via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente.

Collecte: Iedereen kan bijdragen aan de collecte door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Vluchtelingen uit Oekraine” (zet geen trema op de i). Dit diaconale doel is dus gewijzigd ten opzichte van het in de liturgie vermelde doel Chavah. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Aanwezigen in de kerk hebben de mogelijkheid contant bij te dragen aan de collecte, maar als je liever per bankoverschrijving bijdraagt dan kan dat uiteraard ook. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.