Palmpasen 2018

Zondag 25 maart 2018 vanaf 11:30 uur vieren we Palmpasen, waarmee de Goede Week (ook genoemd de Stille Week) begint die leidt naar het grote feest van Pasen. Palmpasen is traditioneel verbonden aan Jezus’ intocht in Jeruzalem, gezeten op een ezel en toegejuicht door het volk dat zwaait met palmtakken, roepend “Hosanna voor deze bijzondere koning”. Maar ook op Palmzondag mengt dit Hosanna zich alvast met het duister van Jezus’ aanstaande kruisiging. De lezingen uit Jesaja 50 en Filippenzen 2 laten zien wie deze koning eigenlijk is.

Ter inspiratie alvast een gedicht van Ida Gerhardt, dat verwijst naar het verhaal van de intocht:

       Dank aan een ezel

Gij met uw zachtzinnige oren
en uw geduldig gezicht:
ik ben u zeer verplicht.

Dat gij het hebt aan willen horen
hoe toenmaals het is geschied;
en hoe mij de ander verried.

En dat ge zelfs niet hebt bewogen,
mij slechts hebt getroost met uw ogen.
Dat kunnen de ménsen niet.

Tijdens de kindernevendienst maken de kinderen een mooi versierde Palmpasenstok. Hiermee gaan we met zijn allen in processie door de kerk, onder het zingen van bijpassende palmpasenliederen.

Voorganger in deze viering is Matty Metzlar. Met medewerking van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp en pianist Joram de Rijk.

Download hier alvast de liturgie.

Noteer ook alvast de diensten tijdens de Stille Week:

  • 29 maart om 19:30 uur: Witte Donderdag (Martinikerk)
  • 30 maart om 19:30 uur: Goede Vrijdag (Nieuwe Kerk)
  • 31 maart om 22:00 uur: Paaswake (Nieuwe Kerk)
  • 31 maart om 23:00 uur: Paasnacht (Martinikerk)
  • 1 april om 11:30 uur: Eerste Paasdag (Martinikerk)

Zondag Judica

Zondag Judica, naar de uitroep “Doe mij recht, Heer!“, is de laatste zondag in de veertigdagentijd voordat op Palmzondag de Goede Week begint. We vieren de Martinidienst van zondag 18 maart 2018 om 11:30 uur met voorganger Ynte de Groot, die tot 2015 als predikant verbonden was aan de wijkgemeente De Fontein (Selwerd/Paddepoel). Medewerking aan de dienst wordt verleend door de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Henk de Vries.

De lezingen zijn uit Jeremia 31, over het nieuw te sluiten verbond met het volk van Israël, en uit Johannes 12, waarin Jezus uitspreekt dat de tijd gekomen is dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Waarna hij meteen vervolgt: “Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven.

Download hier alvast de liturgie.

Brood dat leven geeft

Halverwege de veertigdagentijd, op Zondag Laetare, heeft de viering altijd een wat vrolijker toonzetting dan in de rest van deze bezinningsperiode voorafgaand aan Pasen.

De lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament zijn gekozen bij het thema brood, dat ieder mens nodig heeft om te leven. Zoals het volk Israël tijdens het veertig jaar durend verblijf in de woestijn leefde van het hemels brood, ‘manna‘, zo mochten ze bij het bereiken van het beloofde land Kanaän eten van de graanopbrengst van dat land, en de ongedesemde broden bakken die verbonden zijn aan het pesachoffer.

Volgelingen van Jezus, die in groten getale zijn toegestroomd, worden gevoed met de vijf broden en de twee vissen die één jongen heeft meegebracht. En dat blijkt ruimschoots voldoende voor iedereen, te oordelen naar de manden met de overgebleven stukken brood. Ook in de Martinidienst delen we ruimhartig met elkaar van wat ons gegeven wordt: brood en wijn, tot gedachtenis van Hem die gezegd heeft: “Ik ben het brood dat leven geeft” (Johannes 6:48).

Evert Jan Veldman gaat voor in deze dienst op 11 maart om 11:30 uur. Met medewerking van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp. De pianist is Jan de Roos.

Download hier alvast de liturgie.

Zondag Oculi

De derde zondag van de veertigdagentijd heet Zondag Oculi, “Ogen“, naar de beginregel van Psalm 25 “Mijn ogen zijn gericht op de Eeuwige“. In deze periode van veertig dagen bezinnen we ons op wat werkelijk van waarde is in leven en geloof, en komen we zo stap voor stap dichter bij Pasen.

Afb.: Giotto di Bondone

In de viering van deze zondag 4 maart lezen we uit het boek Exodus over de tien woorden (ook bekend als de tien geboden), zoals Mozes die van God heeft ontvangen tijdens zijn verblijf van veertig dagen op de berg Sinaï.

De lezing uit het Evangelie naar Johannes verhaalt over de heftige reactie van Jezus als hij de tempel betreedt, die door handelaars en geldwisselaars tot een soort rovershol is gemaakt. Nota bene het Huis van zijn Vader, dat toch echt veel meer respect verdient dan op deze manier als een marktplaats. Jezus spreekt de woorden, dat hij de tempel eigenhandig zal afbreken en in drie dagen weer opbouwen  een vooruitwijzing naar zijn kruisdood en opstanding met Pasen.

Voorganger in deze viering is Tiemo Meijlink. Met zang en muziek van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Henk de Vries.

Download hier alvast de liturgie.

Zondag Reminiscere

Welkom in de viering van de tweede zondag van de Veertigdagen, voorbereidingstijd op Pasen. Een tijd van versobering en inkeer, stilstaan bij je manier van leven. De vastentijd stelt kritische vragen aan ons: wij bezinnen ons op leefstijl en leefpatronen, waar leef je van, uit welke bronnen put jij, wat hebben wij echt nodig en wat kunnen wij delen met elkaar. Ten aanzien van alle scheefgroei tussen arm en rijk heeft Gandhi eens gezegd: “Op deze aarde is genoeg voor ieders behoeften, maar niet voor ieders hebzucht”.

Deze zondag heet Reminiscere, ‘Gedenk’, naar de eerste woorden van Psalm 25: ‘Gedenk uw barmhartigheid, Heer’. We lezen uit het evangelie naar Marcus het verhaal van de gedaanteverandering van de Heer op de berg.

Matty Metzlar gaat voor in deze dienst, zondag 25 februari 2018 om 11:30 uur. Het Martiniorgel wordt bespeeld door Henk de Vries.

Download hier alvast de liturgie.

Veertig dagen tot aan Pasen

Veertig dagen duurt traditioneel de periode van bezinning die voorafgaat aan de viering van Pasen. Veertig is een symbolisch getal: het herinnert ons aan de veertig jaren die het volk Israël, na de bevrijding uit Egypte, doorbracht in de woestijn op weg naar het Beloofde Land en aan de veertig dagen die Mozes op de berg Sinaï verbleef om de Tien Geboden te ontvangen.

In de eerste zondag van de Veertigdagentijd in de aanloop naar Pasen 2018, op zondag 18 februari, lezen we gedeelten uit de oudste geschiedenisvertelling van het joodse volk, uit het boek Genesis, waarin het verhaal van de zondvloed centraal staat: de vloed die veertig dagen lang de aarde overstroomde terwijl Noach met zijn gezin en dieren in de Ark verbleef. En uit het Marcusevangelie lezen we over het verblijf van Jezus in de woestijn, veertig dagen lang, waar hij door Satan op de proef werd gesteld.

Welkom in deze viering in de Martinikerk te Groningen om 11:30 uur, met voorganger Tiemo Meijlink en met het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp. De vleugel zal worden bespeeld door Henk de Vries.

Download hier alvast de liturgie.

Barmhartigheid: geven en ontvangen

In de Martinidienst van zondag 11 februari, de laatste zondag voor de veertigdagen- of vastentijd (zondag Quinquagesima), staan we stil bij de veelkleurigheid van barmhartigheid.

Je kunt barmhartigheid op vele manieren geven en ontvangen. Maar dit laatste botst ook wel eens met onze – zelf opgelegde – zelfstandigheid van ‘alles zelf kunnen’. Aan de andere kant word je ook wel eens over het hoofd gezien of ‘niet gezien zoals je bent’.

De evangelielezing van deze zondag is een genezingsverhaal uit Marcus 1:40-45.

Voorganger in deze viering is Lense Lijzen. Met medewerking van organist Eeuwe Zijlstra en de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Aanvang zoals gebruikelijk om 11:30 uur.

Epifanie: hoe Jezus verschijnt aan mensen

Het is de tijd van Epifanie, de periode volgend op Kerst, en in deze periode staan we stil bij de manier waarop Jezus aan de mensen verschijnt.

In de Martinidienst van de vijfde zondag van Epifanie, op 4 februari 2018 om 11:30 uur, komt een van de vele genezingsverhalen uit de evangeliën aan de orde. Namelijk het verhaal uit Marcus 1, waarin Jezus de doodzieke schoonmoeder van zijn leerling Simon bij de hand neemt en weer overeind helpt. Ook vele andere mensen brengen zieken en bezetenen naar Jezus toe. We trekken een parallel met een genezingsverhaal uit het Oude Testament: hierin ontfermt de profeet Elisa zich over een doodzieke en eigenlijk al doodgewaande jongen. Het leidt ertoe dat het kind toch weer zijn levenskracht terugkrijgt.

Tiemo Meijlink gaat voor in deze viering. Met organist Eeuwe Zijlstra en een koortrio onder leiding van Trevor Mooijman. Wees welkom!

Preek van de Leek: prof. dr. Peter Barthel

In de Martinidienst van zondag 28 januari 2018 zal de overweging worden uitgesproken door prof. dr. Peter Barthel, hoogleraar sterrenkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Naast zijn loopbaan als astronoom heeft Peter Barthel regelmatig aandacht gegeven aan vragen rond de verhouding tussen natuurwetenschap en geloof. In zijn preek zal hij ingaan op de verwondering die hem treft als hij het heelal bestudeert en hoezeer religie en geloof van belang zijn als bezielende kracht.

Prof.dr. Peter Barthel. Foto: Reyer Boxem (dvhn.nl)

In 2014, het jaar waarin de Rijksuniversiteit Groningen haar 400-jarig bestaan vierde, konden geïnteresseerden vragen insturen aan de universiteit, die aan een aantal professoren werden voorgelegd. Eén van de vraagstellers was de toen zeven jaar oude Anco; hij stelde de vraag: “Professor, bestaat God?”. Professor Barthel heeft zich vervolgens intensief met deze vraag beziggehouden, eerst in de vorm van een essay, en hij heeft naar aanleiding hiervan in 2017 een boekje uitgebracht met dezelfde titel: “Professor, bestaat God?“, waarin hij het onderwerp nader heeft uitgediept.

De viering op 28 januari begint om 11:30 uur en wordt geleid door voorganger Tiemo Meijlink. Eeuwe Zijlstra bespeelt het orgel.

’s Middags om 16:00 uur bent u van harte welkom in de muzikale viering van Schoonheid met een Ziel, met het Koor voor Nieuwe Nederlandse Religieuze Muziek uit Amsterdam, onder leiding van Antoine Oomen. Gezongen worden liederen van Huub Oosterhuis, die zelf aanwezig zal zijn om enkele van zijn teksten toe te lichten. Zie de eerder geplaatste aankondiging van deze viering.

Gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk

Op de derde zondag van januari, het begin van de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen, is er zoals ieder jaar geen Martinidienst maar wel een gezamenlijke viering van de binnenstadskerken in de Nieuwe Kerk. Thema dit jaar is: ‘Recht door zee’.

Zondag 21 januari 2018, aanvang 10:00 uur, Nieuwe Kerk. Meer informatie is te vinden op www.nieuwekerkgroningen.nl.