Martinidiensten

Uitgelicht

Welkom bij de Martinidiensten – oecumenische vieringen voor student en Stadjer! Elke zondag om 11.30u is er een viering vol met ruimte, licht en liturgie. Wat dit betekent kun je op deze website verder lezen en wees daarna van harte welkom om een viering mee te maken!

Zondag Judica

Zondag Judica, naar de uitroep “Doe mij recht, Heer!“, is de laatste zondag in de veertigdagentijd voordat op Palmzondag de Goede Week begint. We vieren de Martinidienst van zondag 18 maart 2018 om 11:30 uur met voorganger Ynte de Groot, die tot 2015 als predikant verbonden was aan de wijkgemeente De Fontein (Selwerd/Paddepoel). Medewerking aan de dienst wordt verleend door de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Henk de Vries.

De lezingen zijn uit Jeremia 31, over het nieuw te sluiten verbond met het volk van Israël, en uit Johannes 12, waarin Jezus uitspreekt dat de tijd gekomen is dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Waarna hij meteen vervolgt: “Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven.

Download hier alvast de liturgie.

Brood dat leven geeft

Halverwege de veertigdagentijd, op Zondag Laetare, heeft de viering altijd een wat vrolijker toonzetting dan in de rest van deze bezinningsperiode voorafgaand aan Pasen.

De lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament zijn gekozen bij het thema brood, dat ieder mens nodig heeft om te leven. Zoals het volk Israël tijdens het veertig jaar durend verblijf in de woestijn leefde van het hemels brood, ‘manna‘, zo mochten ze bij het bereiken van het beloofde land Kanaän eten van de graanopbrengst van dat land, en de ongedesemde broden bakken die verbonden zijn aan het pesachoffer.

Volgelingen van Jezus, die in groten getale zijn toegestroomd, worden gevoed met de vijf broden en de twee vissen die één jongen heeft meegebracht. En dat blijkt ruimschoots voldoende voor iedereen, te oordelen naar de manden met de overgebleven stukken brood. Ook in de Martinidienst delen we ruimhartig met elkaar van wat ons gegeven wordt: brood en wijn, tot gedachtenis van Hem die gezegd heeft: “Ik ben het brood dat leven geeft” (Johannes 6:48).

Evert Jan Veldman gaat voor in deze dienst op 11 maart om 11:30 uur. Met medewerking van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp. De pianist is Jan de Roos.

Download hier alvast de liturgie.

Zondag Oculi

De derde zondag van de veertigdagentijd heet Zondag Oculi, “Ogen“, naar de beginregel van Psalm 25 “Mijn ogen zijn gericht op de Eeuwige“. In deze periode van veertig dagen bezinnen we ons op wat werkelijk van waarde is in leven en geloof, en komen we zo stap voor stap dichter bij Pasen.

Afb.: Giotto di Bondone

In de viering van deze zondag 4 maart lezen we uit het boek Exodus over de tien woorden (ook bekend als de tien geboden), zoals Mozes die van God heeft ontvangen tijdens zijn verblijf van veertig dagen op de berg Sinaï.

De lezing uit het Evangelie naar Johannes verhaalt over de heftige reactie van Jezus als hij de tempel betreedt, die door handelaars en geldwisselaars tot een soort rovershol is gemaakt. Nota bene het Huis van zijn Vader, dat toch echt veel meer respect verdient dan op deze manier als een marktplaats. Jezus spreekt de woorden, dat hij de tempel eigenhandig zal afbreken en in drie dagen weer opbouwen  een vooruitwijzing naar zijn kruisdood en opstanding met Pasen.

Voorganger in deze viering is Tiemo Meijlink. Met zang en muziek van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Henk de Vries.

Download hier alvast de liturgie.

Zondag Reminiscere

Welkom in de viering van de tweede zondag van de Veertigdagen, voorbereidingstijd op Pasen. Een tijd van versobering en inkeer, stilstaan bij je manier van leven. De vastentijd stelt kritische vragen aan ons: wij bezinnen ons op leefstijl en leefpatronen, waar leef je van, uit welke bronnen put jij, wat hebben wij echt nodig en wat kunnen wij delen met elkaar. Ten aanzien van alle scheefgroei tussen arm en rijk heeft Gandhi eens gezegd: “Op deze aarde is genoeg voor ieders behoeften, maar niet voor ieders hebzucht”.

Deze zondag heet Reminiscere, ‘Gedenk’, naar de eerste woorden van Psalm 25: ‘Gedenk uw barmhartigheid, Heer’. We lezen uit het evangelie naar Marcus het verhaal van de gedaanteverandering van de Heer op de berg.

Matty Metzlar gaat voor in deze dienst, zondag 25 februari 2018 om 11:30 uur. Het Martiniorgel wordt bespeeld door Henk de Vries.

Download hier alvast de liturgie.

Gezocht: predikant 0,8 fte voor Nieuwe Kerk en GSp

Wij zoeken een pas, of bijna afgestudeerde predikant (PKN) voor de volgende vacature:

De Nieuwe Kerk Groningen en het Groninger Studentenplatform voor Levensbeschouwing (GSp) zoeken voor een periode van 5 jaar een predikant (v/m). In hartelijke samenwerking tussen de wijkgemeente van de Nieuwe Kerk en het GSp zoeken wij iemand die zich met name inzet voor de jongeren (jonge gezinnen, studenten, tieners en kinderen) in de wijkgemeente van de Nieuwe Kerk (0,5 fte) en tevens een belangrijke bijdrage levert in het studentenwerk van het GSp (0,3 fte).

De volledige vacaturetekst is hier te vinden.

De aan te nemen kandidaat zal in beide functies gecoacht worden door ervaren collega’s met wie in teamverband gewerkt zal worden.

Belangstelling voor deze uitdagende positie om de eerste werkervaring op te doen? Solliciteer dan zo spoedig mogelijk (voor 5 maart) op de manier die beschreven staat in de vacaturetekst.

Veertig dagen tot aan Pasen

Veertig dagen duurt traditioneel de periode van bezinning die voorafgaat aan de viering van Pasen. Veertig is een symbolisch getal: het herinnert ons aan de veertig jaren die het volk Israël, na de bevrijding uit Egypte, doorbracht in de woestijn op weg naar het Beloofde Land en aan de veertig dagen die Mozes op de berg Sinaï verbleef om de Tien Geboden te ontvangen.

In de eerste zondag van de Veertigdagentijd in de aanloop naar Pasen 2018, op zondag 18 februari, lezen we gedeelten uit de oudste geschiedenisvertelling van het joodse volk, uit het boek Genesis, waarin het verhaal van de zondvloed centraal staat: de vloed die veertig dagen lang de aarde overstroomde terwijl Noach met zijn gezin en dieren in de Ark verbleef. En uit het Marcusevangelie lezen we over het verblijf van Jezus in de woestijn, veertig dagen lang, waar hij door Satan op de proef werd gesteld.

Welkom in deze viering in de Martinikerk te Groningen om 11:30 uur, met voorganger Tiemo Meijlink en met het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp. De vleugel zal worden bespeeld door Henk de Vries.

Download hier alvast de liturgie.

Barmhartigheid: geven en ontvangen

In de Martinidienst van zondag 11 februari, de laatste zondag voor de veertigdagen- of vastentijd (zondag Quinquagesima), staan we stil bij de veelkleurigheid van barmhartigheid.

Je kunt barmhartigheid op vele manieren geven en ontvangen. Maar dit laatste botst ook wel eens met onze – zelf opgelegde – zelfstandigheid van ‘alles zelf kunnen’. Aan de andere kant word je ook wel eens over het hoofd gezien of ‘niet gezien zoals je bent’.

De evangelielezing van deze zondag is een genezingsverhaal uit Marcus 1:40-45.

Voorganger in deze viering is Lense Lijzen. Met medewerking van organist Eeuwe Zijlstra en de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Aanvang zoals gebruikelijk om 11:30 uur.

Epifanie: hoe Jezus verschijnt aan mensen

Het is de tijd van Epifanie, de periode volgend op Kerst, en in deze periode staan we stil bij de manier waarop Jezus aan de mensen verschijnt.

In de Martinidienst van de vijfde zondag van Epifanie, op 4 februari 2018 om 11:30 uur, komt een van de vele genezingsverhalen uit de evangeliën aan de orde. Namelijk het verhaal uit Marcus 1, waarin Jezus de doodzieke schoonmoeder van zijn leerling Simon bij de hand neemt en weer overeind helpt. Ook vele andere mensen brengen zieken en bezetenen naar Jezus toe. We trekken een parallel met een genezingsverhaal uit het Oude Testament: hierin ontfermt de profeet Elisa zich over een doodzieke en eigenlijk al doodgewaande jongen. Het leidt ertoe dat het kind toch weer zijn levenskracht terugkrijgt.

Tiemo Meijlink gaat voor in deze viering. Met organist Eeuwe Zijlstra en een koortrio onder leiding van Trevor Mooijman. Wees welkom!

Vastenviering op Aswoensdag 14 februari

Wie uitkijkt naar een andere wereld, staat zichzelf niet toe dat hij opgaat in wat ‘bestaande toestand’ heet.

In het dagelijks leven zijn we gewend om te rennen, werken, stressen, snel te eten. We zijn bang iets te missen, en ervaren druk van de buitenwereld.

Hoewel vasten in de Schrift bijna altijd betrekking heeft op het vasten van voedsel, zijn er ook andere manieren waarop we kunnen vasten. De enige Bijbelse reden om te vasten is om op je levensweg dichter bij God te zijn. Het concept van vasten is dus niet iets dat maar één dag duurt: het is een leefstijl waarin je God en anderen dient. Alles wat je tijdelijk kunt opgeven om je beter op God te kunnen concentreren kan als vasten worden beschouwd.

Naast aandacht voor het fysieke richten we ons ook op het innerlijk: wat leeft daar, wat voedt mij, wat stop ik weg?

Om hier aan het begin van de vastenperiode voorafgaand aan Pasen bewust bij stil te staan, kun je deelnemen aan de vastenviering op woensdag 14 februari 2018 in het pand van de SKLO/het GSp, Kraneweg 33 in Groningen. De viering begint om 17:30 uur en na afloop kan gezamenlijk een sobere maaltijd gegeten worden. Als je aan de maaltijd deel wilt nemen, meld je dan uiterlijk 12 februari aan via info@gspweb.nl; de kosten bedragen maximaal 3 euro per persoon.

Preek van de Leek: prof. dr. Peter Barthel

In de Martinidienst van zondag 28 januari 2018 zal de overweging worden uitgesproken door prof. dr. Peter Barthel, hoogleraar sterrenkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Naast zijn loopbaan als astronoom heeft Peter Barthel regelmatig aandacht gegeven aan vragen rond de verhouding tussen natuurwetenschap en geloof. In zijn preek zal hij ingaan op de verwondering die hem treft als hij het heelal bestudeert en hoezeer religie en geloof van belang zijn als bezielende kracht.

Prof.dr. Peter Barthel. Foto: Reyer Boxem (dvhn.nl)

In 2014, het jaar waarin de Rijksuniversiteit Groningen haar 400-jarig bestaan vierde, konden geïnteresseerden vragen insturen aan de universiteit, die aan een aantal professoren werden voorgelegd. Eén van de vraagstellers was de toen zeven jaar oude Anco; hij stelde de vraag: “Professor, bestaat God?”. Professor Barthel heeft zich vervolgens intensief met deze vraag beziggehouden, eerst in de vorm van een essay, en hij heeft naar aanleiding hiervan in 2017 een boekje uitgebracht met dezelfde titel: “Professor, bestaat God?“, waarin hij het onderwerp nader heeft uitgediept.

De viering op 28 januari begint om 11:30 uur en wordt geleid door voorganger Tiemo Meijlink. Eeuwe Zijlstra bespeelt het orgel.

’s Middags om 16:00 uur bent u van harte welkom in de muzikale viering van Schoonheid met een Ziel, met het Koor voor Nieuwe Nederlandse Religieuze Muziek uit Amsterdam, onder leiding van Antoine Oomen. Gezongen worden liederen van Huub Oosterhuis, die zelf aanwezig zal zijn om enkele van zijn teksten toe te lichten. Zie de eerder geplaatste aankondiging van deze viering.