Martinidiensten

Uitgelicht

Welkom bij de Martinidiensten – oecumenische vieringen voor student en Stadjer! Elke zondag om 11.30u is er een viering vol met ruimte, licht en liturgie. Wat dit betekent kun je op deze website verder lezen en wees daarna van harte welkom om een viering mee te maken!

NB. Geen vieringen in juli en augustus!

Zomerreces

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten,
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Met deze woorden hebben we op 30 juni zingend het seizoen 2018-2019 afgesloten en het zomerreces ingeluid. “Tot wij weer elkaar ontmoeten“, dat zal in het nieuwe seizoen 2019-2020 zijn, na de vakantie, vanaf zondag 1 september.

In het nieuwe seizoen zullen er wel wat veranderingen optreden. Deze twee veranderingen springen het meest in het oog: als gevolg van het afscheid van Tiemo Meijlink, die met emeritaat is gegaan, zullen we in de Martinidiensten met een grotere diversiteit aan gastvoorgangers te maken krijgen, en daarnaast zal er in principe maandelijks een Engelstalige Morning Prayer gevierd worden, vooralsnog op de derde zondag van de maand.

Wie tijdens de vakantie contact wil hebben met een van de (studenten)pastores, kan van 1 tot 15 juli een beroep doen op Lense Lijzen, van 15 tot 22 juli op Pieter Versloot, van 22 juli tot 5 augustus op Evert Jan Veldman en van 5 augustus tot 2 september op Matty Metzlar. Mailadressen en telefoonnummers vind je op de laatste mededelingenpagina van de liturgie van 30 juni (pdf).

We wensen je een fijne vakantie en zien je graag in september weer op zondagochtend 11:30 uur in de Martinikerk terug. Gastvoorganger in de dienst van 1 september is Ynte de Groot.

Leven met aandacht: horen en luisteren

Zondag 30 juni is de tweede viering van het tweeluik met het thema “Leven met aandacht”. Waar we ons afgelopen zondag vooral hebben gericht op het zien en het waarnemen, leggen we ditmaal het accent op het horen en het luisteren. Luisteren naar woorden, naar muziek, naar stilte.

Er zijn diverse kunstvormen waarvan we in dit tweeluik gebruik maken, en in deze viering zal vooral plaats worden ingeruimd worden voor muziek en voor poëzie. In elk geval zullen we twee zomerse gedichten beluisteren: “Zomernacht” van Cor Jellema en “Er is nog zomer” van Judith Herzberg. Het laatstgenoemde gedicht zal worden gezongen op muziek van Wick Gispen.

Wees welkom in deze laatste Martinidienst voor het zomerreces, met voorganger Matty Metzlar en met muzikale medewerking van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp, pianist Jan de Roos en fluitiste Annet Scholte.

► Download hier alvast de liturgie.

Leven met aandacht

De zomer is in aantocht, en daarmee ook ons zomerreces in de maanden juli en augustus. Voor de vieringen op de laatste twee zondagen van de maand juni hebben we gekozen voor het thema “Leven met aandacht”. Hierbij gebruiken we verschillende kunstvormen zoals poëzie, beeldende kunst en muziek.

In de eerste van deze twee vieringen, op zondag 23 juni, ligt het accent op zien en waarnemen. Een week later, op 30 juni, leggen we de nadruk op horen en luisteren.

De Schepping van de Mens, Marc Chagall, 1956/1958 (foto: G.J. Koppenaal, 28 juli 2018)

Licht is essentieel om te kunnen zien en waarnemen. De gekozen Bijbelfragmenten gaan dan ook over licht: uit Genesis 1 de schepping van het licht op de eerste scheppingsdag, en uit Marcus 8 de genezing van een blinde man.

Inspiratiebron voor deze eerste viering is het schilderij “De schepping van de Mens” van Marc Chagall. In een meditaief moment zullen we onze volle aandacht richten op wat er in dit schilderij allemaal te zien en waar te nemen is. Daarnaast bezinnen we ons op een tekst van de 19e-eeuwse auteur Elizabeth Barrett Browning.

Voorganger in de dienst van 23 juni om 11:30 uur is Matty Metzlar. Het orgel wordt bespeeld door Henk de Vries.

► Download hier alvast de liturgie.

Afscheidsdienst Tiemo Meijlink

Zondag 16 juni om 11:30 uur is er een bijzondere Martinidienst. Het is namelijk de laatste keer dat Tiemo Meijlink voorgaat; na ruim 19 jaar studentenpredikant te zijn geweest neemt hij deze zondag afscheid en gaat hij met emeritaat.

Deze zondag is de eerste zondag na Pinksteren, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Het thema waarover we zullen lezen en met elkaar overdenken, is de Wijsheid die (volgens het Bijbelboek Spreuken) al van voor de schepping aanwezig was bij God. Zo worden die twee met elkaar verbonden: Gods Geest en de Wijsheid die zo’n belangrijk beginsel is van en in onze wereld.

Het wordt een dienst met veel muziek en zang. Medewerkenden zijn organist Henk de Vries, pianist Jan de Roos en dwarsfluitiste Nicolette Kloosterman. Onze twee vaste cantores Ton Tromp en Leo van Noppen leiden gezamenlijk het gelegenheidskoor voor deze viering. Een bijzonder welkom voor alle gasten die naar verwachting bij deze viering en bij de afscheidsbijeenkomst na afloop aanwezig zullen zijn.

► Download hier alvast de liturgie.

Ontvang de Heilige Geest

Zondag 9 juni vieren we Pinksteren. Het feest van de Geest, zoals het vaak wordt genoemd. Nadat Jezus ten hemel is gevaren, waarbij hij beloofd heeft zijn leerlingen niet als weeskinderen achter te laten maar hen de Heilige Geest heeft beloofd om hen terzijde te staan, zitten deze leerlingen bij elkaar in huis, met de deuren stevig vergrendeld. Dan die plotselinge windvlaag. “Ik wens jullie vrede”, zegt Jezus die plotseling in hun midden is komen staan, en als hij over hen heen blaast: “Ontvang de Heilige Geest”.

Pinksteren is ook het feest van het vurige verlangen, deze vreemde maar toch vertrouwenwekkende geloofsboodschap van de Heilige Geest te willen doorvertellen aan ieder die ervoor openstaat, in alle talen van de wereld.

In de Martinidienst op Eerste Pinksterdag om 11:30 uur gaat Evert-Jan Veldman voor. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Het orgel wordt bespeeld door Janny Knol-de Vries. Welkom!

► Download hier alvast de liturgie.

Zondag Exaudi / “het Weeskind”

Tussen Hemelvaart en Pinksteren ligt de zondag die de Latijnse naam Exaudi (“Hoor!”) draagt – een naam ontleend aan Psalm 27: “Hoor mij Heer, als ik tot u roep; wees genadig en antwoord mij”. De oude Nederlandse benaming voor deze zondag, “het Weeskind” tekent ook het bijzondere karakter van deze zondag. Jezus heeft afscheid genomen en is in de hemel opgenomen. Zijn leerlingen voelen zich verlaten, zoals ook een wees zich verlaten kan voelen. Ze moeten hun levensweg nu verder gaan zonder de lijfelijke aanwezigheid van hun leermeester. Toch gaan ze die weg niet helemaal alleen, want ze mogen zich begeleid weten door de Geest van Christus.

Deze opmaat naar Pinksteren vieren we in de Martinidienst van zondagochtend 2 juni 2019 om 11:30 uur met voorganger Tiemo Meijlink. Met zang en muziek van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp en pianist Jan de Roos. Van harte welkom in deze viering.

Download hier alvast de liturgie.

Na de dienst en een broodjeslunch is er ’s middags aansluitend nog een bijeenkomst voor de Martinidienst-bezoekers, met daarin aandacht voor het nieuwe bestuur en de plannen voor het volgende seizoen 2019-2020. Weet je ook van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Afscheid Tiemo Meijlink op 16 juni 2019

Sinds 7 mei 2000 is Tiemo Meijlink als studentenpredikant werkzaam binnen het Groninger Studentenplatform voor Levensbeschouwing (GSp) vanwege de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Per 1 juli 2019 gaat hij met emeritaat. Wij willen op zondag 16 juni 2019 uitgebreid stilstaan bij dit afscheid, vanaf 11:30 uur in de wekelijkse viering en aansluitend tijdens de lunch en een feestelijk middagprogramma.

In de Martinidienst op 16 juni om 11:30 uur gaat Tiemo Meijlink zelf voor. Muzikale medewerking in deze dienst door organist Henk de Vries, pianist Jan de Roos en een ‘geleghenheytscoor’ onder leiding van Ton Tromp en Leo van Noppen.

Vanaf 12:45 uur is er een lunch, terwijl er intussen gelegenheid is afscheid van Tiemo te nemen voor degenen die na de koffie willen vertrekken. Het middagprogramma, getiteld ‘Een vrolijk afscheid’, start om 13:30 uur en om 15:15 uur willen wij ter afsluiting het glas heffen.

Wilt u deelnemen aan de lunch, geef dat dan voor 13 juni door aan het secretariaat van het GSp (info@gspweb.nl of 050-3129926), in verband met de logistiek en de inkopen voor de lunch.

Houd moed en vertrouwen

Houd moed en vertrouwen: dat is het thema van de Martinidienst op zondag 26 mei. We knopen aan bij het verhaal waarin Jezus aankondigt dat hij zijn leerlingen zal verlaten. Het lijkt maar langzaam door te dringen dat ze op eigen benen zullen moeten gaan staan. Hij geeft dan ook mee dat ze de moed niet moeten verliezen. Situaties van het opgeven van het vertrouwde, of van mensen met wie je een tijd bent opgetrokken, komen steeds weer voor in je leven. Vaak ongewild, soms ook bewust. Hoe sta je daarin? Is er een basis die bij je blijft of moet je deze steeds weer voor jezelf veroveren?

Van harte welkom in deze viering in de Groninger Martinikerk, zondag 26 mei 2019 om 11:30 uur. Voorganger is Lense Lijzen. Het orgel wordt bespeeld door Eeuwe Zijlstra.

► Download hier alvast de liturgie.

19 mei: Morning Prayer

English text see below

Zondag 19 mei om 11:30 uur is er een Engelstalige oecumenische Martinidienst volgens de Anglicaanse traditie. Deze Morning Prayer (ook wel genoemd Matins) is nog nooit gehoord in de Martinikerk in Groningen. Evenals de Evensongs zit ook de Morning Prayer vol muziek. Het verschil is dat deze alleen op zondagen wordt gehouden en de muziek een Te Deum en een Jubilate bevat.

De dienst is een ‘pilot’ om uit te zoeken of een maandelijkse Martinidienst in het Engels met een nieuw op te richten Universiteitskoor (Groningen University Choir) ook internationale bezoekers en meer studenten kan trekken. Daarom zijn alle onderdelen van de dienst in het Engels.

Voorganger is Sam Van Leer, studentenpastor en predikant bij de Grace Anglican Church in Groningen. De dienst wordt muzikaal begeleid door Dutch Choral Singers onder leiding van dirigent Henk de Vries en vaste organist van het koor Vincent Hensen-Oosterdijk. Er is kinderopvang aanwezig tijdens de viering.

Voor meer informatie over de inhoud van de dienst of het op te richten Groningen University Choir kunt u contact opnemen met Stichting Chants, Yellie Alkema, secretariaat@chants.nl of 06-46266785.

► Download hier alvast de liturgie.

Dutch Choral Singers in St. Paul’s Cathedral, London, January 2019
Dutch text see above

On Sunday May 19th, at 11:30 am in the Martini Church in Groningen, there will be an English-language Morning Prayer (in the Anglican-style). It will be the first time ever that this type of service will be held in the Martini Church. Just like the well-known Choral Evensongs, services of Morning Prayer in the Anglican tradition (also known as Matins) are full of music as well. The difference is that Morning Prayers are held on Sundays only, and that the music includes a Te Deum and a Jubilate.

We are offering a trial Morning Prayer service on May 19th to see how attractive this can prove to be for international students and others in Groningen. In addition, the Chants Foundation would like to consider launching a University Choir in Groningen!

Presiding: the Reverend Sam Van Leer, Chaplain of Grace Anglican Church Groningen. Choir: Dutch Choral Singers. Choir Master: Henk de Vries. Organist: Vincent Hensen-Oosterdijk. Childcare will be available during the service.

For more information on the service and the Groningen University Choir, feel free to contact Ms Yellie Alkema, secretariaat@chants.nl or 06-46266785.

► The order of service can be downloaded here.

Lam Gods en Goede Herder

In het boek Openbaring, in de visioenen van Johannes op het eiland Patmos, wordt Christus voorgesteld als het Lam Gods dat midden voor de troon van God verschijnt. Van dit Lam wordt gezegd dat het degene is van wie de mensen redding mogen verwachten.

Uit de Evangeliën kennen we het beeld van Jezus als de Goede Herder. Volgens het Evangelie van Johannes zegt Jezus hierover: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij”.

Deze beide beelden zijn tekenend voor de thematiek die aan de orde is in de Martinidienst van zondag 12 mei om 11:30 uur. Voorganger in deze viering is Rudolf Oosterdijk. Muzikaal worden we op deze Zondag Jubilate ondersteund door het trio, bestaande uit Lian van der Steeg, Jenny van der Steeg en Diddy van der Stouwe. Organist: Eeuwe Zijlstra.

► Download hier alvast de liturgie.