Martinidiensten

Uitgelicht

Welkom bij de Martinidiensten – oecumenische vieringen voor student en Stadjer! Elke zondag om 11.30u is er een viering vol met ruimte, licht en liturgie. Wat dit betekent kun je op deze website verder lezen en wees daarna van harte welkom om een viering mee te maken!

Scharniermomenten

De derde viering in de serie Martinidiensten rond het thema “Beelden van de weg” gaat over Scharniermomenten, hindernissen en blokkades op de weg.

Ieder mens zoekt zijn of haar weg, en iedereen vindt ook hindernissen, aarzelingen en twijfels op die levensweg. Uit welke bron mogen we vertrouwen putten, zodat we het kunnen volhouden onze levensweg te gaan? Misschien worden we in de goede richting gewezen door wat de Bijbel ons te zeggen heeft. We lezen uit Exodus 17 over het volk Israël dat door de woestijn trekt en met hevige dorst te kampen heeft en over Mozes, die op Gods gezag water uit de rots laat stromen. De andere lezing is uit Openbaring 7, over de onafzienbare menigte die voor Gods troon en voor het Lam Gods verschijnt. En de belofte dat het Lam de mensen zal leiden naar de waterbronnen van het leven.

Van harte welkom in de Martinidienst van zondag 22 oktober om 11:30 uur. Voorganger is Tiemo Meijlink. Met zang en muziek van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp en pianist Jan de Roos.

Zondag 15 oktober: gastvoorganger Ruth Peetoom

Zondag 15 oktober 2017 om 11:30 uur hebben we in de Martinidienst een bijzondere gastvoorganger: Ruth Peetoom. Zij is theologe en voormalig predikante van de Immanuëlkerk in Groningen en van de Nicolaïkerk in Utrecht. Sinds april 2011 is zij landelijk partijvoorzitter van het CDA. Ze is de echtgenote van de Groninger Commissaris van de Koning René Paas.

Deze viering is de tweede in de serie ‘Beelden van de weg, pelgrimage als levensbeeld’. In zijn boek Zomerstilte schreef Jan de Jongh: “Iedere reis kan een vleug hebben van de reis van het verlangen die pelgrimage heet. De pelgrimstocht (…) symboliseert de wederwaardigheden van een mensenleven”. Het bestaan is onderweg zijn. Met reisgenoten of gidsen. Waarop oriënteer je je? Wat houdt je gaande, of wie? Waarheen, waartoe en waarom ben je op weg? Of is de weg zelf het doel?

We lezen uit het boek Exodus, over de uittocht van het volk Israël uit Egypte, weg uit de slavernij. Het is een oerverhaal over pelgrimage, over een weg die veertig jaar duurt en dwars door de woestijn gaat. Vol symboliek, maar even goed vol betekenis voor mensen van nu.

Aan deze viering wordt medewerking verleend door de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Het orgel wordt bespeeld door Henk de Vries.

Camino

Leven is op weg zijn,
bergen beklimmen, waden door rivieren,
bloemen plukken bij maanlicht,
dwalen door eenzaamheden en woestijnen,
een kaars branden tegen de storm,
oplopen met de anderen of hen dragen,
brood delen en vieren in de nacht.

Leven is pelgrimeren,
een tijdlang werken aan de weg,
een brug bouwen over het water,
rovers en duivels verjagen,
waken en bidden met zieken,
doden begraven bij de kapel.

Maar nooit raken de pelgrims thuis:
‘vreemdelingen’ vestigen zich niet.
Wanneer zij eindelijk aankomen,
weten ze wat ze vermoedden:
DE WEG IS HET DOEL

- Jan de Jongh

Zondag 8 oktober starten we met onze serie “Beelden van de weg – Pelgrimage als levensbeeld”. En wat is er nu mooier en toepasselijker dan deze eerste etappe te beginnen met de oproep aan Mozes, van God sprekend vanuit een braamstruik die in lichterlaaie lijkt te staan, om het volk Israël weg te leiden uit Egypte, weg van de onderdrukking en uitbuiting, naar het prachtige Beloofde Land.


Door de wereld gaat een woord, en het drijft de mensen voort:
“Breek uw tent op, ga op reis naar het land dat Ik u wijs.”

In de Martinidienst van 8 oktober 2017 om 11:30 uur zal Lense Lijzen voorgaan. Eeuwe Zijlstra bespeelt het orgel.

Serie: Beelden van de weg

In de maanden oktober en november 2017 volgen de Martinidiensten het thema “Beelden van de weg: pelgrimage als levensbeeld”. Een serie van zeven zondagen met elke zondag een pelgrimspsalm. We starten hiermee op 8 oktober.

De reis als een beeld voor de menselijke levensloop is universeel. In veel religies tref je het centrale beeld van de weg aan, het pad of de reis. Ook in de Bijbelse traditie zijn mensen onderweg, er wordt wat afgereisd. Een kernvraag is: “Welke weg ga jij”, want die weg bepaalt wie jij bent. ‘Aanhangers van de weg’, zo worden de eerste christenen genoemd in Handelingen 9. Dit beeld heeft een dubbele lading: aan de ene kant een geheel van inzichten dat al klaar ligt, ‘een weg aanhangen’, aan de andere kant is er een zoektocht mee verbonden, een praxis en leerproces… de weg ontwikkelt zich al gaande.

pelgrimstochtDe pelgrimage is een type reis die tegenwoordig erg populair is, een tocht naar een heilige plaats zoals Santiago de Compostela. In de middeleeuwen ging men om boete te doen, om het geloof te versterken of een plaatsje in de hemel te verwerven. Tegenwoordig zijn er ook andere motieven zoals een crisis in je leven, of een sabbatical, of omdat je bezinning zoekt en van wandelen houdt. De reis is de bestemming, de weg is het doel, zoals de tekst Camino het zo mooi verwoordt.

Sta op – een morgen ongedacht

Een heerlijke (na)zomer laten we achter ons, we staan op de drempel van de herfst, en toch zingen we op zondagochtend:

Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lente ontloken.

Jongeling-uit-NainHet lied doet ons onmiddellijk terugdenken aan Pasen, aan de opstanding van Christus en aan de boodschap dat de dood nooit, maar dan ook nooit het laatste woord zal hebben. Het besef dat God zich, dwars door de diepste duisternis van de dood heen, om het lot van zijn volk bekommert, dat is waar we in de viering op deze zondagochtend 1 oktober bij stil zullen staan. Dit naar aanleiding van de evangelielezing uit Lucas 7 over de opwekking van de jongeling uit het plaatsje Naïn.

Van harte welkom in deze Martinidienst op 1 oktober, aanvang 11:30 uur, met voorganger Evert Jan Veldman. Zang en muziek van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Henk de Vries.

Beeld van een bestaan gericht op Gods rijk

In de Martinidienst van zondag 24 september laten we ons meevoeren in de profetische woorden van Jesaja, waarin de stad Jeruzalem wordt bejubeld als een stad van vrede en troost, die iedereen in een uitbundige vreugde doet uitbarsten.

Waterlelies in de Hortus Haren

Waterlelies in de Hortus Haren

Ook staan we stil bij een gedeelte uit de Bergrede van Jezus (zoals beschreven in het Mattheüsevangelie, iets uitgebreider dan twee weken geleden uit het Lucasevangelie werd gelezen). Daarin wordt met de vogels, die niet hoeven te zaaien en oogsten, en de lelies, die niet hoeven te werken en te weven, een beeld geschetst van een bestaan gericht op het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Een inspirerende kijk op hoe het leven hier en nu, op deze mooie aarde, bedoeld is. Ook al wordt bij die woorden “Koninkrijk van God” vaak gedacht aan iets ver bij ons vandaan en ver in de toekomst.

Van harte welkom in deze viering met voorganger Tiemo Meijlink, pianist Jan de Roos en het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp.

Geweldteksten in de Bijbel

Op woensdag 27 september 2017 wordt in Cursuscentrum De Poort in samenwerking met het GSp een avond georganiseerd over geweldteksten in de Bijbel.

Wat moet je met geweldteksten in de Bijbel? Hoe ga je daarmee om? Te denken valt bijvoorbeeld aan een aantal psalmen waarin God wordt gevraagd om de vijand te straffen, vaak in niet mis te verstane bewoordingen. Dat kan bij ons als lezers in het jaar 2017 een gevoel van verlegenheid oproepen. Het zijn teksten die niet passen bij het godsbeeld dat de meesten van ons hebben. Ze staan echter wel in de Bijbel, die voor velen een belangrijke inspiratiebron vormt.

De Bijbel heeft in het leven van mensen hoop, betekenis en doel gebracht en heeft velen geïnspireerd tot het maken van grootse dingen in de beeldende kunst, muziek en literatuur. De Bijbel spreekt echter ook over onschuldige slachtoffers en over een jaloerse en hongerige God die op wraakzuchtige wijze slachtoffers verslindt. En we zien mensen strijden voor Gods zaak om vreemde elementen uit de gemeenschap te elimineren. De Bijbel kent dus een grote diversiteit van gezichtspunten. Eén en hetzelfde Bijbelboek kan de nadruk leggen op het ethische besef van de mensheid én de vreselijkste gewelddadigheden onderschrijven.

Deze avond wil proberen wat meer inzicht te geven in deze complexe verhouding. We zullen ons ook de vraag stellen hoe wij een situatie beleven zoals die van de psalmdichter, en hoe we met dergelijke teksten kunnen omgaan. De avond staat onder leiding van Jacques van Ruiten, hoogleraar Oude Testament aan de RuG. Hij houdt zich bezig met de ontstaansgeschiedenis van jodendom, christendom en islam. U bent welkom op woensdag 27 september van 20:00 tot 22:00 uur in De Poort, Moesstraat 20 in Groningen. Toegang € 10,00; reductietarief € 5,00.

Recht en onrecht: Jona in Nineve

In de viering van zondag 17 september stellen we het verhaal van de profeet Jona centraal. Jona wordt eropuit gestuurd met een waarschuwing aan de stad Nineve: als de inwoners hun leven niet beteren zal de stad ten onder gaan. Als Jona vervolgens ziet dat de stad toch behouden blijft, roept dat ergernis bij hem op en verwijt hij God dat Hij genadig is. Ook valt het bijzonder slecht bij Jona dat de wonderboom in even zo korte tijd is verdord als dat hij een dag eerder plotseling is verschenen. Is die kwaadheid van Jona tegen God wel terecht?

We combineren dit profetenverhaal met de gelijkenis over de arbeiders in de wijngaard uit Mattheüs 20. De arbeiders die alleen het laatste uur hebben meegeholpen, verdienen net zo veel als zij die de hele dag in de hitte aan het werk zijn geweest. Toch wordt niemand onrechtvaardig behandeld door de eigenaar van de wijngaard. Wat ligt er verborgen in deze beide Bijbelpassages?

Voorganger in deze dienst is Tiemo Meijlink. Eeuwe Zijlstra bespeelt het beroemde orgel van de Groninger Martinikerk. Aanvang om 11:30 uur. Welkom!

Kijk naar de vogels

Van harte welkom in de tweede viering van het nieuwe seizoen Martinidiensten, op zondag 10 september om 11:30 uur.

In de liturgie is plaats ingeruimd voor het verhaal dat onlangs is verkozenDuif_Olijftak_ArkVanNoach tot het Mooiste Bijbelverhaal van Groningen: over de Ark van Noach. Na maandenlang te hebben rondgedobberd, loopt de Ark vast op de berg Ararat, doordat het water geleidelijk is gaan zakken. Eerst laat Noach een raaf los, daarna een duif, en aan die duif is te herkennen dat het water voldoende is gezakt en er weer bewoonbaar land in zicht is gekomen.

Daarnaast lezen we enkele gedeelten uit het Evangelie naar Lucas. Eerst zien we de heilige Geest op de pas gedoopte Jezus neerdalen in de gedaante van een duif. Daarna horen we hoe Jezus zijn volgelingen aanspoort zich niet al te veel zorgen te maken over de dagelijkse dingen zoals eten en kleding. Kijk naar de vogels, kijk naar de lelies, en neem een voorbeeld aan hun onbekommerde leefwijze.

De dienst wordt geleid door de immer bevlogen predikant Evert Jan Veldman. Het Koor van het GSp met dirigent Ton Tromp zorgt voor de muzikale omlijsting, waarbij de vleugel zal worden bespeeld door Jan de Roos.

Open Monumentendag 2017

Kom aanstaande zaterdag 9 september 2017, op de landelijke Open Monumentendag, naar de Martinikerk in Groningen. Niet alleen is dit de centrale locatie van de Open Monumentendag voor de hele stad Groningen, maar ook is hier informatie te verkrijgen over activiteiten die door het jaar heen in de Martinikerk zelf plaatsvinden. En daarbij mogen wij van de Martinidiensten natuurlijk niet ontbreken met een informatiestand.