Lustrumconcert Cantores Sancti Martini

De Cantores Sancti Martini bestaan dit jaar veertig jaar. Ter gelegenheid daarvan geeft deze cantorij op zondag 25 november een lustrumconcert in de Martinikerk onder de titel “Alles van waarde”. Uitgevoerd worden werken, zowel voor koor a capella als voor koor en orgel, van diverse componisten en liedschrijvers waaronder Bach, Elgar, Mendelssohn, Geusebroek, Rheinberger en Palestrina. Instrumentale medewerking wordt verleend door organist Henk de Vries. Koordirigent is als vanzelfsprekend Leo van Noppen.

Het lustrumconcert begint zondagmiddag om 15:00 uur in de Martinikerk. De toegang is geheel gratis.

Zin in groen!

Een serie vieringen rond het thema duurzaamheid

Eenzaam zweeft ze daar in de onmetelijke ruimte, omringd door vele levenloze sterrenstelsels: onze levende aarde. Astronauten die haar van buitenaf bekeken hebben, zijn telkens weer onder de indruk van haar schoonheid en kwetsbaarheid. Met dat heel dunne, blauwe schilletje: de aardatmosfeer om ons te beschermen.

Deze aarde, in geloofstaal Gods schepping, met al haar mensen, dieren, planten en bodemschatten, is ons als mensheid in handen gegeven. En met alle technologische vooruitgang van de afgelopen eeuwen zijn mensen tot veel in staat. Op onze schouders rust de verantwoordelijkheid en de uitdaging om het leven op aarde te beschermen en te behouden voor het nageslacht. Zonder roofbouw op de aarde te plegen en haar uit te putten. Een leefbare en bewoonbare aarde, waar geen plaats meer is voor oorlog en vijandschap maar waar solidariteit met onze medemens groeit, wereldwijd en over generaties heen. Ook paus Franciscus doet in zijn rondzendbrief Laudato Si een dringende oproep tot ecologische bekering.

Dit najaar willen we in een viertal Martinidiensten (28 oktober en 11 t/m 25 november) stilstaan bij het begrip duurzaamheid. Als modewoord is het aardig aan slijtage onderhevig, maar aan actualiteit heeft het absoluut nog niets ingeboet. Duurzaamheid betekent zoveel méér dan alleen de zorg voor het milieu. Bezoek maar eens de site van de Verenigde Naties, dan tref je daarop de maar liefst zeventien in VN-verband vastgestelde Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen aan, waaronder ook: geen armoede, geen honger en vermindering van ongelijkheid.

Duurzaamheid kent vele gezichten, en aan enkele daarvan schenken we in deze serie vieringen aandacht. Meer informatie over de invulling en de vier specifieke deelthema’s van de vieringen verschijnt, samen met de liturgie, kort voor elke viering op deze website. Weet je van harte uitgenodigd om één of meerdere Martinidiensten in deze serie bij te wonen.

Vacature Projectmedewerker (GSp)

Het GSp – Studentenplatform voor Levensbeschouwing zoekt per 1 november 2018 (aanstelling voor 2 jaar, 0,4 fte) een projectmedewerker die in samenspraak met het studentenbestuur en het pastoresteam (levensbeschouwelijk werkers) een bijdrage levert aan de activiteiten en uitstraling van het GSp. Ben jij een (pas) afgestudeerde, academisch geschoolde jonge theoloog, godsdienstwetenschapper, filosoof of afgestudeerde in humanistiek (master), met een brede levensbeschouwelijke oriëntatie, die zich betrokken voelt en geïnteresseerd is in de leefwereld van studenten, dan is deze functie echt iets voor jou!

Je taak zal liggen op het terrein van: ondersteuning bieden aan het studentenbestuur en pastoresteam door onder meer mee te denken met en te helpen uitvoeren van activiteiten en projecten (bijvoorbeeld inloopavonden, Nacht van de Levensbeschouwing); meewerken aan en meedenken in het uitbreiden en versterken van samenwerkingsverbanden en netwerken, onderhouden van contacten; in teamverband verkennen van nieuwe mogelijkheden zoals het opzetten van een campuspastoraat op Zernike; het op je nemen van educatieve en coachende taken. Afhankelijk van je voorkeuren en kwaliteiten kunnen binnen deze taakstelling verschillende accenten worden gelegd.

We zoeken iemand met kennis van en inzicht in eigentijdse vormen van communiceren over zingeving, religie en geloof. Iemand die deskundig, nieuwsgierig en creatief is in het zoeken naar mogelijkheden om zinvragen en levensbeschouwelijke en religieuze thematiek aan de orde te stellen binnen de wereld van het hoger onderwijs. Die in staat is studenten te coachen bij het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten op levensbeschouwelijk gebied, gespreksgroepen kan leiden en begeleiden, zelfstandig kan werken en vaardig is in het gebruik van social media.

Benoeming vindt plaats conform de arbeidsvoorwaardenregeling van de PKN. Neem voor meer informatie contact op met ds. Matty Metzlar (06-50296119). Stuur je sollicitatie vóór 16 oktober 2018 naar gsp.projektmedewerker@ziggo.nl.

Koster Martinidiensten (m/v) gevraagd

Door het vertrek van één van de parttime kosters van het GSp zoeken wij op de kortst mogelijke termijn een nieuwe koster*). Van haar of hem verwachten wij dat zij/hij bereid is tenminste één zondag per twee weken dienst te doen tijdens onze vieringen in de Martinikerk.

Wij denken daarbij aan iemand
– die zich betrokken voelt bij de Martinidiensten van het GSp,
– die even handig als hartelijk is,
– die dit werk langere tijd (minimaal een jaar) wil doen.

De kosters ontvangen een vergoeding op basis van een vrijwilligersbijdrage van de kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente van Groningen.

Wie voor deze functie in aanmerking wil komen, kan dit zo spoedig mogelijk, maar in elk geval voor 23 september a.s., kenbaar maken aan de Stuurgroep Martinidiensten van het GSp, Kraneweg 33, 9718 JE Groningen (email: info@gspweb.nl). Voor meer informatie kun je terecht bij Tiemo Meijlink (t.meijlink@planet.nl; 050-5792805) of na afloop van de viering bij één van de kosters.

*) P.S. Helaas heeft de kandidaat die op onze eerdere oproep voor deze vacature in juni reageerde en ook benoemd zou worden, zich om persoonlijke redenen teruggetrokken.

Ideeën voor themadiensten?

De onderwerpen die in de Martinidiensten aan de orde komen, waaronder ook de thema’s voor speciale series themavieringen, worden doorgaans bedacht en uitgewerkt door de pastores en de Werkgroep Martinidiensten (WGM). Maar we willen graag ook jou als bezoeker van de diensten hierbij betrekken!

Houd daarom alvast woensdagavond 19 september vrij in je agenda en weet je uitgenodigd om op die avond met elkaar te brainstormen over mogelijke thema’s voor één of meerdere dienstenseries. De avond zal worden gehouden op het GSp-/SKLO-pand aan de Kraneweg 33. Aanvang 19:30 uur.

Juli en augustus: geen Martinidiensten

In de maanden juli en augustus zijn er geen Martinidiensten om 11:30 uur. De eerstvolgende dienst zal zijn op zondag 2 september 2018, een viering waarin Matty Metzlar zal voorgaan. We zien jullie dan, na een heerlijke zomervakantie, graag weer terug bij de start van het nieuwe seizoen!

Koster Martinidiensten (m/v) gevraagd

Door het vertrek van één van de parttime kosters van het GSp zoeken wij per 1 september 2018 een nieuwe koster. Van haar of hem verwachten wij dat zij/hij bereid is tenminste één zondag per twee weken dienst te doen tijdens onze vieringen in de Martinikerk.

Wij denken daarbij aan iemand
– die zich betrokken voelt bij de Martinidiensten van het GSp,
– die even handig als hartelijk is,
– die dit werk langere tijd (minimaal een jaar) wil doen.

De kosters ontvangen een vergoeding op basis van een vrijwilligersbijdrage van de kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente van Groningen.

Wie voor deze functie in aanmerking wil komen, kan dit zo spoedig mogelijk, maar in elk geval voor 30 juni a.s., kenbaar maken aan de Stuurgroep Martinidiensten van het GSp, Kraneweg 33, 9718 JE Groningen (email: info@gspweb.nl). Voor meer informatie kun je terecht bij Tiemo Meijlink (t.meijlink@planet.nl) of na afloop van de viering bij één van de kosters.

Vooraankondiging: jubileum INLIA

In het weekend van 22-24 juni gedenken we het dertigjarig bestaan van INLIA en het Charter van Groningen. In die 30 jaar mochten geloofsgemeenschappen en INLIA zich samen inzetten voor afgewezen asielzoekers en daar helpen waar vaak geen helper meer was. Op weg naar deze gedenkdatum vindt er een kaarsenestafette plaats, in kerkdiensten in alle provincies van Nederland.

Op zondag 24 juni om 11:30 uur is er een muzikale jubileumviering in de Martinikerk in Groningen waarin alle INLIA-kaarsen worden binnengedragen. Verschillende musici verlenen hun medewerking. In de Martinikerk is verder een expositie ingericht en een Wall of Hope gebouwd, waar gasten een boodschap kunnen achterlaten. Het gelegenheidskoor staat onder leiding van Ton Tromp (wil je nog meezingen in dit gelegenheidskoor, neem dan contact op met Ton). Voorgangers in deze bijzondere Martinidienst zijn Matty Metzlar, Bob Haanstra en Naw Winsome Paul.

Handen uit de mouwen voor Toentje

De Werkgroep Diaconaat (WGD) zorgt ervoor dat er wekelijks in de Martinikerk geld wordt ingezameld voor goede doelen, waar Toentje er één van is. Toentje is een sociale onderneming in Groningen die op duurzame wijze groenten en kruiden teelt, die via de Voedselbank Groningen worden gedistribueerd onder de mensen die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van diezelfde voedselbank.

Op deze laatste zaterdag in april heeft de WGD ook het initiatief genomen om met een groep Martinigangers zelf aan het werk te gaan in Toentje, in de Groninger wijk Oosterpark. Achttien handen werden uit evenzovele mouwen gestoken en in een paar uur tijd is er heel wat werk verricht: er is onkruid gewied, een pad van houtsnippers aangelegd en nog veel meer. Zie hieronder de foto’s. Dit was een geslaagde activiteit en is zeker voor herhaling vatbaar!

Anderen praten erover, maar Lise, Susan, Esther, Dorine, Janny, Lies, Marian, Martin en Door doen het gewoon!