Palmzondag: Jezus’ intocht in Jeruzalem

Gij poorten van Jeruzalem,
reikhalzend ziet gij uit naar Hem
die binnentreden zal met vrede.

Op Palmzondag wordt zoals gebruikelijk aandacht besteed aan de intocht van Jezus in Jeruzalem, in de aanloop naar het Paasfeest. De bevolking van de stad zwaait hem enthousiast toe met palmtakken, als ware hij een koning die een vorstelijk onthaal verdient. Maar de houding die Jezus zelf laat zien is een heel andere: hij gaat niet als een vorst hoog te paard, maar is nederig gezeten op een jong ezeltje.

Welkom in de Martinidienst van zondag 24 maart 2024 om 11:30 uur met voorganger Jaap Goorhuis. Van zijn hand zijn ook de bijbelvertalingen zoals we die zullen lezen uit het Evangelie van Marcus en uit de Brief van Paulus aan de Filippenzen. Uit het profetenboek Jesaja lezen we dan weer voor de afwisseling uit de Naardense Bijbel. Muzikale bijdragen aan de viering worden geleverd door organist en/of pianist Jan de Roos en een gelegenheidskoor gevormd door Jeannette de Bock, Dorine Wijmenga, Pieter Kamminga en Martin de Bruijn.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

De bestemming van de diaconale collecte is deze week Grootouders voor het Klimaat, de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Martinidiensten. Om hieraan bij te dragen kun je de QR-codes gebruiken, die je vindt in de liturgie op pagina 16.

Noteer ook alvast de diensten tijdens de Stille Week en de viering van Eerste Paasdag:

  • 28 maart om 19:30 uur: Witte Donderdag (Martinikerk)
  • 29 maart om 19:30 uur: Goede Vrijdag (Nieuwe Kerk)
  • 30 maart om 22:00 uur: Stille Zaterdag (Nieuwe Kerk)
  • 30 maart om 23:00 uur: Paaswake/Paasnachtviering (Martinikerk)
  • 31 maart om 11:30 uur: Eerste Paasdag (Martinikerk)

Een graankorrel die in de aarde valt

De vijfde zondag van de Veertigdagentijd, de laatste voordat op Palmzondag de Goede Week begint, draagt ook wel de naam “Zondag Judica”, naar de aan Psalm 43 ontleende uitroep “Doe mij recht, Heer!”. We lezen in de Martinidienst van deze zondag uit het profetenboek Jeremia, een gedeelte waarin Jeremia de opdracht krijgt om een akker van zijn neef aan te kopen en de hiervoor opgestelde contracten goed te bewaren. Dit Bijbelgedeelte eindigt met de belofte van God dat Hij, na de beproeving van de Babylonische ballingschap, het lot van Zijn volk Israël weer ten goede zal keren.

De Evangelielezing is uit Johannes 12, waarin Jezus vooruitwijst naar zijn aanstaande lijden en sterven, en daarin de metafoor van de graankorrel gebruikt: “Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft brengt hij veel vruchten voort. Wie zich aan zijn leven vastklampt verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven loslaat, behoudt het voor het eeuwige leven.

Welkom in deze viering op zondag 17 maart 2024 om 11:30 uur in de Martinikerk te Groningen. Voorganger in deze dienst is Bert Altena; het orgel wordt bespeeld door Henk de Vries. Joke Bulthuis, Aly Jellema, Martin de Bruijn en Maarten van Damme vormen de gelegenheidscantorij.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

De bestemming van de diaconale collecte is deze week Stichting Exodus, de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Martinidiensten. Om hieraan bij te dragen kun je de QR-codes gebruiken, die je vindt in de liturgie op pagina 15.

Brood uit de hemel

Halverwege de veertigdagentijd, op Zondag Laetare, heeft de viering altijd een wat vrolijker toonzetting dan in de rest van deze bezinningsperiode voorafgaand aan Pasen.

De lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament zijn gekozen bij het thema brood, dat ieder mens nodig heeft om te leven. Zoals het volk Israël tijdens het veertig jaar durend verblijf in de woestijn leefde van het hemels brood, ‘manna’, zo mochten ze bij het bereiken van het beloofde land Kanaän eten van de graanopbrengst van dat land, en de ongedesemde broden bakken die verbonden zijn aan het pesachoffer.

Volgelingen van Jezus, die in groten getale zijn toegestroomd, worden gevoed met de vijf broden en de twee vissen die één jongen heeft meegebracht. En dat blijkt ruimschoots voldoende voor iedereen, te oordelen naar de manden met de overgebleven stukken brood. Ook in de Martinidienst delen we ruimhartig met elkaar van wat ons gegeven wordt: brood en wijn, tot gedachtenis van Hem die gezegd heeft: “Ik ben het brood dat leven geeft” (Johannes 6:35).

Jasja Nottelman gaat voor in deze dienst op 10 maart 2024 om 11:30 uur. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. De organist is Carlos Bollo.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

De bestemming van de diaconale collecte is deze week het Overweeghuis, de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Martinidiensten. Om hieraan bij te dragen kun je de QR-codes gebruiken, die je vindt in de liturgie op pagina 13.

Eerbied voor de Heer

In de Tien Geboden, de leefregels voor het volk Israël zoals Mozes deze op twee stenen platen op de berg Sinaï van God zelf ontvangen heeft, gaat het in vele verschijningsvormen om eerbied voor de Heer. Heb respect voor Zijn Naam, aanbid geen afgodsbeelden, houd de sabbat als rustdag in ere, en laat die respectvolle levenshouding doorwerken – in woord en daad – in de omgang met je medemens, je ouders, je kinderen, dienstknechten, vreemdelingen of wie ook maar. In de Martinidienst van de derde zondag in de veertigdagentijd lezen we de Tien Geboden in de versie van de Naardense Bijbel.

Eerbied en respect moet er ook zijn voor de tempel, bedoeld als gebedshuis, maar als Jezus daar in de week voor Pasen in Jeruzalem aankomt, ziet hij dat het Huis van zijn Vader wordt ontheiligd door de activiteiten van de handelaars in offerdieren en de geldwisselaars. Hij treedt daar krachtdadig tegen op, lezen we in Johannes 2, maar ook wijst hij vooruit naar zijn kruisiging en opstanding als hij spreekt over het afbreken van de tempel en het in drie dagen weer opbouwen daarvan.

Welkom in de Martinidienst op zondag 3 maart 2024 om 11:30 uur. Met voorganger Arlette Toornstra en organist Henk de Vries. De gelegenheidscantorij wordt gevormd door Jeannette de Bock, Stineke Haas, Bert Ballast en Pieter Kamminga.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

De bestemming van de diaconale collecte is deze week Land van Ons, de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Martinidiensten. Om hieraan bij te dragen kun je de QR-codes gebruiken, die je vindt in de liturgie op pagina 14.

Na afloop van de viering wordt bij de koffie en thee een eenvoudige lunch aangeboden en bespreken we met elkaar een aantal actuele onderwerpen rondom de Martinidiensten, zoals o.a. hoe de samenwerking met de Pepergasthuisgemeenschap wordt ervaren en hoe we die in de nabije toekomst verder vorm kunnen geven. Van harte welkom om hieraan deel te nemen.

Ontmoeting bovenop de berg

In de viering van de tweede zondag in de Veertigdagentijd, zondag 25 februari, komen twee Bijbelse verhalen ter sprake over ontmoetingen die hoog op een berg plaatsvinden. Zulke plaatsaanduidingen zijn in de Bijbel vaak een aanwijzing dat er iets ongewoons te gebeuren staat.

In het boek 1 Koningen lezen we hoe de profeet Elia, vermoeid en rust zoekend in een grot op de berg Horeb, een ontmoeting heeft met God zelf. Niet in de onrust van een hevige windvlaag, niet in het geweld van een aardbeving, ook niet in de kracht van het vuur, maar in het gefluister van een zacht lentebriesje komt God tot Elia, en hij spoort hem aan terug naar beneden te gaan om nog een paar belangrijke opdrachten te vervullen: de zalving van een nieuwe koning voor Israël en van een nieuwe profeet Elisa.

Het tweede ontmoetingsverhaal uit het Marcusevangelie staat bekend als de ‘verheerlijking op de berg’: Jezus verandert voor de ogen van drie van zijn discipelen van gedaante, en gaat in gesprek met Mozes en Elia die daar ook naast hem zijn verschenen.

Van harte welkom in deze dienst in de Martinikerk te Groningen op zondag 25 februari 2024 om 11:30 uur. Voorganger is Arlette Toornstra. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Jan de Roos.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

De bestemming van de diaconale collecte is deze week War Child, de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Martinidiensten. Om hieraan bij te dragen kun je de QR-codes gebruiken, die je vindt in de liturgie op pagina 15.

Pasen is op komst, nog 40 dagen…

Vandaag, 14 februari 2024, is het niet alleen Valentijsdag, maar tegelijkertijd ook Aswoensdag. Dat is de dag, vlak na carnaval, die het begin van de Veertigdagentijd aangeeft, de tijd van bezinning en voorbereiding op het Paasfeest. Voor het gevoel hebben we Kerst nog maar net achter ons, maar nu al tellen we weer af naar Pasen. Overigens duurt het strikt genomen nog 46 dagen tot aan Pasen, want de zondagen rekenen we niet mee in de telling van die symbolische 40 dagen.

Op de eerste zondag in de Veertigdagentijd, zondag 18 februari, staat in de liturgie een korte Evangelielezing vermeld, over Jezus die gedurende veertig dagen in de woestijn op de proef gesteld wordt door Satan. Daaraan voorafgaand lezen we uit Genesis hoe God met Noach een eeuwigdurend verbond sluit en dit verbond markeert met de regenboog die tegen de wolkenlucht verschijnt. Noach, die met zijn naaste familie en heel veel dieren in de ark verbleef terwijl het veertig dagen stortregende en vervolgens het land langdurig onder water bleef staan. Met de verbondssluiting komt de belofte dat er nooit weer zo’n rampzalige zondvloed de aarde zal treffen – een belofte van bevrijding aan het eind van de veertig dagen!

Welkom in de Martinidienst op 18 februari 2024 om 11:30 uur. Voorganger in deze viering is Heleen Maat. Met organist Jan de Roos en een gelegenheidscantorij gevormd door Joke Bulthuis, Ton Tromp, Mirjam Leentvaar en Maarten van Damme.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

De bestemming van de diaconale collecte is deze week Grootouders voor het Klimaat, de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Martinidiensten. Om hieraan bij te dragen kun je de QR-codes gebruiken, die je vindt in de liturgie op pagina 13.

Palmpasen: Jezus’ aankomst in Jeruzalem

Op Palmzondag wordt zoals gebruikelijk aandacht besteed aan de intocht van Jezus in Jeruzalem, in de aanloop naar het Paasfeest. De bevolking van de stad zwaait hem enthousiast toe met palmtakken, als ware hij een koning die een vorstelijk onthaal verdient. Maar de houding die Jezus zelf laat zien is een heel andere: hij gaat niet als een vorst hoog te paard, maar is nederig gezeten op een jong ezeltje.

Het is het begin van een roerige week in Jeruzalem, want als Jezus de tempel betreedt, treft hij daar allerlei verkopers van offerdieren en geldwisselaars aan, die hij hardhandig naar buiten jaagt. “Mijn Vaders huis moet een huis van gebed zijn, niet een soort rovershol dat jullie ervan hebben gemaakt”. Ook laat Jezus verlamden en blinden in de tempel bij zich komen, en hij geneest hen. Het leidt tot gemengde reacties onder de bevolking en ook bij de hogepriesters en schriftgeleerden.

Van harte welkom in de Martinidienst op Palmzondag 2 april 2023 om 11:30 uur. Voorganger in deze viering is Heleen Maat. Met medewerking van een gelegenheidskoor (ditmaal gevormd door Bert Ballast, Stineke Haas, Joop en Lies Hoexum, Martin de Bruijn en Maaike Doedens) en pianospel van Jan de Roos. Traditiegetrouw mogen de kinderen tijdens de kindernevendienst vrolijk versierde palmpasenstokken maken.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Stichting Opkikker”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

Noteer ook alvast de diensten tijdens de Stille Week en de viering van Eerste Paasdag:

  • 6 april om 19:30 uur: Witte Donderdag (Martinikerk)
  • 7 april om 19:30 uur: Goede Vrijdag (Nieuwe Kerk)
  • 8 april om 22:00 uur: Stille Zaterdag (Nieuwe Kerk)
  • 8 april om 23:00 uur: Paaswake/Paasnachtviering (Martinikerk)
  • 9 april om 11:30 uur: Eerste Paasdag (Martinikerk)

Aangeraakt worden en opengaan

Vorige week ging het er ook al over: de ogen van een blindgeborene worden aangeraakt door Jezus en gaan open. De keuze voor deze woorden – aangeraakt worden en opengaan – als thema voor de vijfde zondag van de veertigdagentijd, laat zien dat het verhaal daar niet stopt maar dat het verder gaat. Verder nog dan je menselijk misschien voor mogelijk zou hebben gehouden. Ditmaal staat de opwekking van Lazarus centraal.

Martha en Maria zijn diep bedroefd om hun broer Lazarus. Hij is ernstig ziek en lijkt de strijd om in leven te blijven al te hebben verloren. Martha en Maria roepen Jezus erbij. Jezus bidt tot God om verhoord te worden, geeft opdracht het graf van Lazarus te openen en roept Lazarus om naar buiten te komen, bevrijd van ziekte en dood. Voor wie zich door Jezus laat aanraken, zal de dood het afleggen tegen de opstanding en het leven, zal het altijd weer Pasen worden.

Als spiegelverhaal lezen we hierbij uit het Oude Testament uit de profetie van Ezechiël: een wonderlijk visioen van Ezechiël over dode botten die weer tot leven komen.

Welkom in de Martinikerk in Groningen op zondag 26 maart 2023 om 11:30 uur. Voorganger in deze viering is Heleen Maat. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Het orgel wordt bespeeld door Eeuwe Zijlstra.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Salmagundi”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

Hij was blind, maar kan voortaan zien

Op de vierde zondag van de veertigdagentijd, in de Martinidienst van zondag 19 maart, staat een bekend genezingsverhaal centraal. Jezus heeft een ontmoeting met een man die al vanaf zijn geboorte blind is. Nadat Jezus hem de ogen bestrijkt met wat modder en hem vervolgens instrueert zich te wassen in het badhuis van Siloam, kan de man zien, en hoeft hij ook niet meer als bedelaar te leven. Voor veel omstanders is het een wonderlijk gebeuren, en wekt het zelfs wrevel op, want in hun overtuiging was de blindheid van de man onlosmakelijk verbonden met zonden, gepleegd door hemzelf of door zijn ouders. Maar Jezus laat zich kennen als degene die juist die mens opzoekt die aanvankelijk niet meetelde, en hem genezing schenkt. De van blindheid genezene ziet dat ook en spreekt vol overtuiging zijn geloof in Jezus uit.

Als spiegelverhaal lezen we hierbij uit het Oude Testament over de zalving van David tot koning van Israël. Ook in dit verhaal kiest God, bij monde van de profeet Samuel, juist diegene uit die aanvankelijk het minst meetelde: de jongste zoon van Isaï die achter op het veld de schapen en geiten hoedde.

Welkom in de Martinikerk in Groningen op zondag 19 maart 2023 om 11:30 uur. Voorganger in deze viering is Marga Baas. Met zang verzorgd door Lian en Jenny van der Steeg en begeleidend pianospel door Diddy van der Stouwe.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Vluchtelingenwerk”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

Bron van levend water

In de derde zondagsviering van deze Veertigdagentijd, waarin we ons voorbereiden op Pasen, de zondag die naar Psalm 25 ook ‘Oculi’ wordt genoemd, brengen we twee bekende Bijbelverhalen voor het voetlicht met dorstlessend levend water als thematiek.

Het eerste verhaal komt uit Exodus 17. Onder leiding van Mozes trekt het volk Israël, na te zijn ontkomen aan de macht van de Egyptische farao, veertig jaar lang door de woestijn op weg naar het Beloofde Land. Om de dorst van het volk te lessen laat Mozes water uit een rots stromen, door er op Gods gezag met zijn staf op te slaan.

De Evangelielezing uit Johannes 4 verhaalt over de Samaritaanse vrouw die een ontmoeting met Jezus heeft bij een waterput. Jezus spreekt hier de bemoedigende woorden over de Bron van Levend Water.

Van harte welkom in de Martinidienst op zondag 12 maart 2023 om 11:30 uur. Voorganger is Berend Borger. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Het orgel wordt bespeeld door Henk de Vries.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Natuur- en Milieufederatie”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.