Stichting Het Kopland: een ondergrondse kracht en weldaad

Verslag van de excursie d.d. 21 november naar Het Kopland

Daar zit je dan met je keurige gedrag, je klaargestoomde diploma’s en bijna zekere toekomst…

Met een klein groepje mensen vanuit het GSp en de Martinidiensten kwamen we natgeregend op bezoek bij het kantoor van Het Kopland, een neutrale plek waar we hartelijk ontvangen werden. Om ons voor te bereiden op het voor ons onbekende gebied “Het Kopland” kregen we eerst een filmpje te zien waar cliënten over hun ervaringen met deze stichting vertellen. Veel uitgebreider was de voorlichting van twee dames die professioneel werken bij de vrouwenopvang te Groningen en Emmen. Onze vragen konden we direct stellen en beantwoord weten. Tot slot was er nog de professionele cliënt die in de cliëntenraad zat en na bijna drie jaar succesvol terug naar het leven zou gaan. Je hoort van een stichting die véél uitgebreider is dan je verwachtte, allerlei steun aanbiedt en tevens bezig is zichzelf te verbeteren.

Bij Het Kopland kun je terecht als je zonder huis of dak bent. Daar zijn verschillende plekken voor al naar gelang de behoefte, noodzaak of tijd. Wil je enkel een nacht doorbrengen, dan bel je op. Moet je langer blijven dan helpt men daarmee. Soms komen er meer problemen tevoorschijn zoals huiselijk geweld of psychiatrische problemen. Soms heb je gewoon pech in het leven zoals onze hulpvaardige cliënt. Het Kopland heeft verschillende opvangmogelijkheden al naar gelang de behoefte en dat zijn er veel meer dan wij ons voorgesteld hadden. De tijdsduur kan variëren. Als basis gaat Het Kopland uit van de eigen kracht van hun cliënten. Een trajectbegeleider wordt toegewezen en helpt van wieg tot woning, baan of school.

Naast al die ondergrondse daadkracht is Het Kopland bezig met vernieuwingen, zoals bij de vrouwenopvang. De laatste jaren wordt de geweldpleger van het huiselijk geweld “binnen” gelaten. Naast dat beide partners weten dat een ieder, dus ook de kinderen, veilig is, kan men werken aan het oplossen van de problemen in het huwelijk die vaak niet van één kant komen.

Ik denk wel dat ik namens de aanwezigen mag zeggen dat wij bijzonder onder de indruk waren van de kracht van Het Kopland.

Marian van Loo

Doopdienst Daniël de Jong

De laatste Martinidienst van november zal een extra feestelijke doopdienst zijn: dan wordt Daniël gedoopt. Tevens is dit de laatste dienst in onze serie “Beelden van de weg, pelgrimage als levensbeeld”. Daarna begint de Adventsperiode, op weg naar Kerst.

In deze serie hebben we ons laten leiden door de pelgrimstocht als metafoor voor het leven zelf. In de christelijke traditie is de doop bij uitstek de symboliek die verbonden is met een gelovige levensweg. Door de doop raken we ‘symbolisch’ verbonden met de weg die Jezus Christus gegaan is, zijn kruisdood en zijn opstanding.

Daniël, de jongste zoon van Riemer de Jong en Anneke Garmann, staat nog maar aan het allerprilste begin van zijn levensweg. Als hij is gedoopt, mag hij zich geborgen weten bij zijn ouders en temidden van de gemeenschap in de kerk, en mag hij in vertrouwen zijn eerste stappen op het levenspad zetten. Vier deze feestelijke gebeurtenis met ons mee!

Voorganger op zondag 26 november is Tiemo Meijlink. Het orgel wordt bespeeld door Eeuwe Zijlstra. Aanvang 11:30 uur.

De brede en de smalle weg

Soms word je voor een keuze gesteld die bepalend kan zijn voor het verdere verloop van je levensweg. Tijdens de tocht van veertig jaar door de woestijn houdt leidsman Mozes het volk Israël ook de keuze voor tussen goed en kwaad (Deuteronomium 30). Maar met de ervaring van een God die je aan je zijde mag weten en waar je vertrouwen uit mag putten, moet het te doen zijn om uiteindelijk die keuze te maken die goed blijkt uit te pakken.

Met de pelgrimstocht als metafoor voor ieders persoonlijke levensreis wordt de niet altijd even makkelijke keuze, waar je voor kunt komen te staan, vaak verbeeld aan de hand van de brede en de smalle weg (Mattheüs 7). Hierop willen we ons met elkaar bezinnen in de zesde Martinidienst in onze serie “Beelden van de weg”.

Zondag 19 november 2017 om 11:30 uur, Martinikerk Groningen. Voorganger is Evert Jan Veldman. Met medewerking van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp. De vleugel wordt bespeeld door Eertze van de Riet.

21 november: WGD-excursie Het Kopland

In de Martinidienst van vanochtend heeft de Werkgroep Diaconaat (WGD) de collectedoelen voor het seizoen 2017-2018 gepresenteerd onder het motto “Dichtbij en ver weg”. Eén van deze doelen is Stichting Het Kopland. Op dinsdagmiddag 21 november kun je mee met de WGD op excursie naar deze stichting.

Soms belanden mensen in een dusdanig benarde situatie dat ze geen veilig thuis meer hebben. Denk bijvoorbeeld aan een moeder met kind dat het huis ontvlucht, een gezin dat uitgezet wordt of een tiener zonder veilige plek. Om deze en vele andere mensen in en rondom Groningen te helpen, heeft Stichting Het Kopland verschillende opvanghuizen en biedt hulp aan ieder in nood. Hun motto is dan ook: “Een veilige plek voor iedereen”. Tijdens deze excursie zullen wij het verhaal horen van medewerkers en ervaringsdeskundigen en samen in gesprek gaan. Wees welkom!

Aanvang: dinsdag 21 november 2017 om 15:30 uur. Het duurt tot ongeveer 17:00 uur.
Adres: Antillenstraat 9, Groningen.
Deelname aan de excursie is gratis, maar de groepsgrootte is beperkt tot 15 deelnemers. Je kunt je aanmelden tot uiterlijk dinsdag 21 november om 12:00 uur via info@gspweb.nl.

Beelden van de weg (5)

Zondag 12 november is de vijfde Martinidienst in de serie “Beelden van de weg, pelgrimage als levensbeeld”, waarin we als pelgrimspsalm Psalm 84 zullen zingen.

In de eerste Bijbellezing laten we ons een weg wijzen door de profeet Jesaja: zou het niet een goede invulling van het begrip ‘vasten’ zijn om hulp te bieden aan de medemens op ons levenspad die die hulp zo hard nodig heeft? In de Evangelielezing uit het boek Lucas staan we stil bij het verhaal over een gekromde vrouw die met geen mogelijkheid rechtop kan lopen. Totdat Jezus haar de handen oplegt…

De Werkgroep Diaconaat zal in deze viering de gekozen collectedoelen voor dit seizoen 2017-2018 toelichten. Voorganger in deze dienst is Matty Metzlar. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Eeuwe Zijlstra. Van harte welkom in deze dienst, die begint om 11:30 uur.

Licht dat ons aanstoot in de morgen

Al gezien wat voor een mooie glas-in-loodvensters er afgelopen zomer zijn aangebracht boven één van de toegangsdeuren in de zuidgevel van de Martinikerk? Wanneer tijdens de Martinidienst zo rond het middaguur het zonlicht fel door de wolken breekt, dan levert dat zulke prachtige kleurschakeringen op de stenen vloer, de pilaren en de muren van de kerk op!

De regelmatig door ons gezongen versregels van Huub Oosterhuis passen daar dan uitstekend bij.

(…) Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen

of ergens al de wereld daagt

waar mensen waardig leven mogen

en elk zijn naam in vrede draagt. (…)

Stedelijke Cantatedienst

Detail van het beroemde Schnitgerorgel in de Martinikerk Groningen

Detail van het beroemde Schnitgerorgel in de Martinikerk Groningen

Het is inmiddels al een jaarlijkse traditie geworden: de Stedelijke Cantatedienst als onderdeel van het Schnitgerfestival. Van 31 oktober tot en met 5 november 2017 vindt dit jaar het festival rondom de Groninger orgels van de beroemde orgelbouwer Arp Schnitger plaats. Aan de Stedelijke Cantatedienst, zondag 5 november om 10:00 uur in de Martinikerk, wordt medewerking verleend door het ensemble Ars Cantandi uit Wilhelmshaven (Duitsland) onder leiding van Markus Nitt. Organist is Stef Tuinstra.

Meer informatie is te vinden op de site van het Schnitgerfestival.

De reguliere Martinidienst om 11:30 uur vervalt op deze zondag. De eerstvolgende Martinidienst vindt plaats op zondag 12 november.

 

Vreemdeling zijn in dit aardse leven

Aan de Martinidienst van zondag 29 oktober is het motto “Vreemdeling zijn in dit aardse leven” meegegeven. We lezen woorden van de apostel Paulus uit zijn tweede brief aan de Korintiërs, waarin de kwetsbaarheid van ons aardse bestaan, maar ook het Godsvertrouwen dat ons gaande houdt, tot uitdrukking komt.

Het is de zondag die het dichtst bij de begindagen van november, Allerheiligen en Allerzielen, ligt. Traditioneel gedenken we op deze zondag in onze oecumenische viering de mensen die ons de eeuwen door in geloof zijn voorgegaan. De “gemeenschap der heiligen”, die gevormd wordt door allen die hun levensweg zijn gegaan in geloof en vertrouwen. Grote namen uit de wereldgeschiedenis, maar ook dierbaren die in ons persoonlijk leven een rol hebben gespeeld en die we nu moeten missen. Voor ieder die dat wil, is er de gelegenheid een kaarsje aan te steken ter nagedachtenis.

Voorganger in deze dienst is Tiemo Meijlink. Met medewerking van een gelegenheidskoor, bijeengebracht op initiatief van Stineke Haas. Muzikale begeleiding door Eeuwe Zijlstra op het grote Martiniorgel en door Simon Geleynse op de piano. Aanvang 11:30 uur. Welkom!

Scharniermomenten

De derde viering in de serie Martinidiensten rond het thema “Beelden van de weg” gaat over Scharniermomenten, hindernissen en blokkades op de weg.

Ieder mens zoekt zijn of haar weg, en iedereen vindt ook hindernissen, aarzelingen en twijfels op die levensweg. Uit welke bron mogen we vertrouwen putten, zodat we het kunnen volhouden onze levensweg te gaan? Misschien worden we in de goede richting gewezen door wat de Bijbel ons te zeggen heeft. We lezen uit Exodus 17 over het volk Israël dat door de woestijn trekt en met hevige dorst te kampen heeft en over Mozes, die op Gods gezag water uit de rots laat stromen. De andere lezing is uit Openbaring 7, over de onafzienbare menigte die voor Gods troon en voor het Lam Gods verschijnt. En de belofte dat het Lam de mensen zal leiden naar de waterbronnen van het leven.

Van harte welkom in de Martinidienst van zondag 22 oktober om 11:30 uur. Voorganger is Tiemo Meijlink. Met zang en muziek van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp en pianist Jan de Roos.

Zondag 15 oktober: gastvoorganger Ruth Peetoom

Zondag 15 oktober 2017 om 11:30 uur hebben we in de Martinidienst een bijzondere gastvoorganger: Ruth Peetoom. Zij is theologe en voormalig predikante van de Immanuëlkerk in Groningen en van de Nicolaïkerk in Utrecht. Sinds april 2011 is zij landelijk partijvoorzitter van het CDA. Ze is de echtgenote van de Groninger Commissaris van de Koning René Paas.

Deze viering is de tweede in de serie ‘Beelden van de weg, pelgrimage als levensbeeld’. In zijn boek Zomerstilte schreef Jan de Jongh: “Iedere reis kan een vleug hebben van de reis van het verlangen die pelgrimage heet. De pelgrimstocht (…) symboliseert de wederwaardigheden van een mensenleven”. Het bestaan is onderweg zijn. Met reisgenoten of gidsen. Waarop oriënteer je je? Wat houdt je gaande, of wie? Waarheen, waartoe en waarom ben je op weg? Of is de weg zelf het doel?

We lezen uit het boek Exodus, over de uittocht van het volk Israël uit Egypte, weg uit de slavernij. Het is een oerverhaal over pelgrimage, over een weg die veertig jaar duurt en dwars door de woestijn gaat. Vol symboliek, maar even goed vol betekenis voor mensen van nu.

Aan deze viering wordt medewerking verleend door de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Het orgel wordt bespeeld door Henk de Vries.