Sta op – een morgen ongedacht

Een heerlijke (na)zomer laten we achter ons, we staan op de drempel van de herfst, en toch zingen we op zondagochtend:

Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lente ontloken.

Jongeling-uit-NainHet lied doet ons onmiddellijk terugdenken aan Pasen, aan de opstanding van Christus en aan de boodschap dat de dood nooit, maar dan ook nooit het laatste woord zal hebben. Het besef dat God zich, dwars door de diepste duisternis van de dood heen, om het lot van zijn volk bekommert, dat is waar we in de viering op deze zondagochtend 1 oktober bij stil zullen staan. Dit naar aanleiding van de evangelielezing uit Lucas 7 over de opwekking van de jongeling uit het plaatsje Naïn.

Van harte welkom in deze Martinidienst op 1 oktober, aanvang 11:30 uur, met voorganger Evert Jan Veldman. Zang en muziek van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Henk de Vries.

Beeld van een bestaan gericht op Gods rijk

In de Martinidienst van zondag 24 september laten we ons meevoeren in de profetische woorden van Jesaja, waarin de stad Jeruzalem wordt bejubeld als een stad van vrede en troost, die iedereen in een uitbundige vreugde doet uitbarsten.

Waterlelies in de Hortus Haren

Waterlelies in de Hortus Haren

Ook staan we stil bij een gedeelte uit de Bergrede van Jezus (zoals beschreven in het Mattheüsevangelie, iets uitgebreider dan twee weken geleden uit het Lucasevangelie werd gelezen). Daarin wordt met de vogels, die niet hoeven te zaaien en oogsten, en de lelies, die niet hoeven te werken en te weven, een beeld geschetst van een bestaan gericht op het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Een inspirerende kijk op hoe het leven hier en nu, op deze mooie aarde, bedoeld is. Ook al wordt bij die woorden “Koninkrijk van God” vaak gedacht aan iets ver bij ons vandaan en ver in de toekomst.

Van harte welkom in deze viering met voorganger Tiemo Meijlink, pianist Jan de Roos en het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp.

Geweldteksten in de Bijbel

Op woensdag 27 september 2017 wordt in Cursuscentrum De Poort in samenwerking met het GSp een avond georganiseerd over geweldteksten in de Bijbel.

Wat moet je met geweldteksten in de Bijbel? Hoe ga je daarmee om? Te denken valt bijvoorbeeld aan een aantal psalmen waarin God wordt gevraagd om de vijand te straffen, vaak in niet mis te verstane bewoordingen. Dat kan bij ons als lezers in het jaar 2017 een gevoel van verlegenheid oproepen. Het zijn teksten die niet passen bij het godsbeeld dat de meesten van ons hebben. Ze staan echter wel in de Bijbel, die voor velen een belangrijke inspiratiebron vormt.

De Bijbel heeft in het leven van mensen hoop, betekenis en doel gebracht en heeft velen geïnspireerd tot het maken van grootse dingen in de beeldende kunst, muziek en literatuur. De Bijbel spreekt echter ook over onschuldige slachtoffers en over een jaloerse en hongerige God die op wraakzuchtige wijze slachtoffers verslindt. En we zien mensen strijden voor Gods zaak om vreemde elementen uit de gemeenschap te elimineren. De Bijbel kent dus een grote diversiteit van gezichtspunten. Eén en hetzelfde Bijbelboek kan de nadruk leggen op het ethische besef van de mensheid én de vreselijkste gewelddadigheden onderschrijven.

Deze avond wil proberen wat meer inzicht te geven in deze complexe verhouding. We zullen ons ook de vraag stellen hoe wij een situatie beleven zoals die van de psalmdichter, en hoe we met dergelijke teksten kunnen omgaan. De avond staat onder leiding van Jacques van Ruiten, hoogleraar Oude Testament aan de RuG. Hij houdt zich bezig met de ontstaansgeschiedenis van jodendom, christendom en islam. U bent welkom op woensdag 27 september van 20:00 tot 22:00 uur in De Poort, Moesstraat 20 in Groningen. Toegang € 10,00; reductietarief € 5,00.

Recht en onrecht: Jona in Nineve

In de viering van zondag 17 september stellen we het verhaal van de profeet Jona centraal. Jona wordt eropuit gestuurd met een waarschuwing aan de stad Nineve: als de inwoners hun leven niet beteren zal de stad ten onder gaan. Als Jona vervolgens ziet dat de stad toch behouden blijft, roept dat ergernis bij hem op en verwijt hij God dat Hij genadig is. Ook valt het bijzonder slecht bij Jona dat de wonderboom in even zo korte tijd is verdord als dat hij een dag eerder plotseling is verschenen. Is die kwaadheid van Jona tegen God wel terecht?

We combineren dit profetenverhaal met de gelijkenis over de arbeiders in de wijngaard uit Mattheüs 20. De arbeiders die alleen het laatste uur hebben meegeholpen, verdienen net zo veel als zij die de hele dag in de hitte aan het werk zijn geweest. Toch wordt niemand onrechtvaardig behandeld door de eigenaar van de wijngaard. Wat ligt er verborgen in deze beide Bijbelpassages?

Voorganger in deze dienst is Tiemo Meijlink. Eeuwe Zijlstra bespeelt het beroemde orgel van de Groninger Martinikerk. Aanvang om 11:30 uur. Welkom!

Kijk naar de vogels

Van harte welkom in de tweede viering van het nieuwe seizoen Martinidiensten, op zondag 10 september om 11:30 uur.

In de liturgie is plaats ingeruimd voor het verhaal dat onlangs is verkozenDuif_Olijftak_ArkVanNoach tot het Mooiste Bijbelverhaal van Groningen: over de Ark van Noach. Na maandenlang te hebben rondgedobberd, loopt de Ark vast op de berg Ararat, doordat het water geleidelijk is gaan zakken. Eerst laat Noach een raaf los, daarna een duif, en aan die duif is te herkennen dat het water voldoende is gezakt en er weer bewoonbaar land in zicht is gekomen.

Daarnaast lezen we enkele gedeelten uit het Evangelie naar Lucas. Eerst zien we de heilige Geest op de pas gedoopte Jezus neerdalen in de gedaante van een duif. Daarna horen we hoe Jezus zijn volgelingen aanspoort zich niet al te veel zorgen te maken over de dagelijkse dingen zoals eten en kleding. Kijk naar de vogels, kijk naar de lelies, en neem een voorbeeld aan hun onbekommerde leefwijze.

De dienst wordt geleid door de immer bevlogen predikant Evert Jan Veldman. Het Koor van het GSp met dirigent Ton Tromp zorgt voor de muzikale omlijsting, waarbij de vleugel zal worden bespeeld door Jan de Roos.

Open Monumentendag 2017

Kom aanstaande zaterdag 9 september 2017, op de landelijke Open Monumentendag, naar de Martinikerk in Groningen. Niet alleen is dit de centrale locatie van de Open Monumentendag voor de hele stad Groningen, maar ook is hier informatie te verkrijgen over activiteiten die door het jaar heen in de Martinikerk zelf plaatsvinden. En daarbij mogen wij van de Martinidiensten natuurlijk niet ontbreken met een informatiestand.

Start van het nieuwe seizoen

Na een lange en welverdiende vakantie, waarin velen lekker op reis zijn geweest en genoten hebben van de rust of juist van het avontuur, en anderen wellicht dichter kijk ook eens op onze Facebook-pagina :-)bij huis zijn gebleven, komen we op zondag 3 september weer samen op het oude vertrouwde nest dat we de Martinikerk noemen. Het thema van de Martinidienst zondagochtend om half 12 is ontleend aan de Pelgrimspsalm: Psalm 84, en aan de Evangelielezing uit Lucas 18 over het tempelbezoek van een Farizeeër en een tollenaar.

Ook voor wie nieuw is in Groningen, bijvoorbeeld als je in de stad bent komen studeren, dan ben je van harte welkom om de Martinidiensten bij te wonen. We hopen dat je je binnenkort in onze mooie Martinikerk ook thuis kunt voelen.

Voorganger in deze eerste dienst van het nieuwe seizoen is Matty Metzlar. Met orgelmuziek van Henk de Vries en koorzang van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen.

Vacature predikant (v/m) 0,8 fte

De Nieuwe Kerk Groningen en het Groninger Studentenplatform voor Levensbeschouwing (GSp) zijn op zoek naar een predikant (0,8 fte). De vacature is inmiddels op de website van de PKN geplaatst en is ook te vinden via de site van de Nieuwe Kerk.

Evenals de gemeenteleden van de Nieuwe Kerk willen we ook u als bezoekers van de Martinidiensten in de gelegenheid stellen, schriftelijk en ondertekend aanbevelingen in te dienen van personen die naar uw mening in aanmerking komen voor benoeming. Deze opgaven moeten worden voorzien van een motivering of argumentatie en van de naam en handtekening van degene die de opgave doet. U kunt uw schriftelijke aanbeveling tot uiterlijk zaterdag 15 juli 2017 richten aan de scriba van de Nieuwe Kerk, Désirée Bosch, per e-mail (scriba@nieuwekerk.org) of per post (Zonland 122, 9734 BP Groningen).

De personen die geldig zijn aanbevolen en die beroepbaar zijn, zullen door de beroepingscommissie actief worden uitgenodigd op de vacature te reageren. Deze beroepingscommissie bestaat uit 8 personen: Ipe van der Deen, Femke Prins, Wilma van Slooten, Matty Metzlar, Christine van der Veer, Harro Meijer, Koos Meisner en Erwin Landman.

De geprinte vacaturetekst is in een beperkte oplage verkrijgbaar bij de uitgang van de Nieuwe Kerk. De tekst is daarnaast te vinden op de vermelde websites van de PKN en de Nieuwe Kerk. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid bij dit proces.

Leven uit verwondering

Zondag 25 juni vieren we de laatste Martinidienst van dit seizoen, waarin Matty Metzlar zal voorgaan. Een viering over zien en niet zien, over leven met aandacht, een viering waaraan we als thema “Leven uit verwondering” hebben meegegeven. Poëzie vormt vaak een bijzondere bron van inspiratie en verwondering; zo staan we stil bij een tekst van de 19e-eeuwse dichteres Elizabeth Barrett Browning (zie afbeelding) en lezen we het gedicht “Zeegezicht” van Cor Jellema.

Ook de liedteksten van onder meer de dichter Huub Oosterhuis, gezongen door en met het Koor van het GSp met dirigent Ton Tromp en begeleid op de vleugel door Jan de Roos, klinken je als poëzie in de oren.

Na afloop willen we met een gezamenlijke lunch het seizoen afsluiten en de twee maanden durende vakantieperiode inluiden. Het wordt een “bring-your-own and share” lunch, dus neem mee wat je lekker vindt en graag met anderen deelt: salades, broodjes, hartige taart…

De eerste viering na de vakantie zal zijn op zondag 3 september 2017, ook dan met voorganger Matty Metzlar. We zien jullie dan graag weer terug om 11:30 uur in de Martinikerk. Nadere informatie volgt t.z.t.