Genoeg voor ieders behoefte

Van de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, zoals vastgesteld door de Verenigde Naties, wordt als eerste genoemd: Geen armoede. En meteen daarna: Geen honger. Je zou hieruit kunnen opmaken dat het structureel oplossen van de armoede- en voedselproblematiek tot de belangrijkste aandachtspunten wereldwijd behoort, als we het hebben over duurzaamheid. In onze serie “Zin in Groen” kunnen we er dan ook niet omheen, aandacht te besteden aan de groeiende kloof tussen arm en rijk, tussen kansarme en kansrijke mensen.

Niet geheel toevallig is het op zondag 11 november ook nog eens de feestdag van de heilige Sint Martinus van Tours, ook bekend als Sint Maarten. De man die het voor de arme opnam, niet in woorden maar in daden: hij scheurde de helft van zijn mantel af en gaf die aan een arme man.

Nog onverminderd actueel is de uitspraak van Mahatma Gandhi: “De wereld biedt genoeg voor ieders behoefte maar niet voor ieders hebzucht“.

Welkom in deze tweede viering van de vierdelige serie “Zin in Groen” rondom het thema duurzaamheid. We lezen Bijbelgedeelten uit Jesaja 58 en uit Mattheüs 6. Voorganger in deze Martinidienst is Matty Metzlar. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Op het orgel speelt Eeuwe Zijlstra. Aanvang 11:30 uur.

Download hier alvast de liturgie.

Vierdag met al de heiligen

De zondag na Allerzielen (2 november) is in de Martinikerk de Vierdag met alle Heiligen. In deze Martinidienst op 4 november gedenken we allen die ons in geloof en vertrouwen zijn voorgegaan. Het kan hierbij gaan om een familielid, vriend of bekende, van wie we recent afscheid hebben moeten nemen. Of iemand anders, die in ons persoonlijk leven van betekenis is geweest, en die we nu moeten missen. Er is voor iedere bezoeker de gelegenheid om een kaarsje aan te steken ter nagedachtenis. Daarbij zullen de Zaligsprekingen weerklinken: woorden die Jezus tegenover de mensenmenigte heeft uitgesproken, zoals opgetekend in het Evangelie naar Mattheüs. “Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.

Verder lezen we een gedeelte uit het Oudtestamentische boek Job en uit het Evangelie naar Marcus. In dit evangeliewoord stellen enkele Sadduceeën bij Jezus een lastige kwestie aan de orde rondom dood en opstanding uit de dood. Uit het antwoord dat Jezus geeft, komt naar voren dat God geen God van doden is maar een God van levenden.

Voorganger in deze dienst is Evert Jan Veldman. Met medewerking van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp. De vleugel wordt bespeeld door Jaap de Kok.

Download hier alvast de liturgie.

Op de zondagen 11, 18 en 25 november vervolgen wij onze serie “Zin in Groen” rond het thema duurzaamheid.

Ecologische bekering?

Zondag 28 oktober is onze eerste Martinidienst in de vierdelige serie “Zin in Groen” rondom het thema duurzaamheid. Ecologische bekering, dat is waartoe paus Franciscus ons oproept in zijn rondzendbrief Laudato Si.

Hoe kwetsbaar is het leven op aarde? We leven in het ‘antropoceen’, dat wil zeggen: mensen beïnvloeden door hun activiteiten het klimaat en de atmosfeer van de aarde, zij exploiteren de aarde en putten haar uit. Dat zou kunnen leiden tot een ernstige verstoring in de vitale evenwichten van de biosfeer.

Kunnen en moeten wij ons op een nieuwe manier leren invoegen in het web van het leven, een ‘terrasofie’ ontwikkelen? Wat betekent het theologische woord ‘schepping’? Welke positie neemt de mens in in de schepping? Wat betekent het rentmeesterschap? Allerlei vragen die deze zondag en ook in de komende weken aan de orde zullen komen in de vieringen.

In deze eerste dienst van de serie van vier lezen we het scheppingsverhaal uit het Bijbelboek Genesis in een bijzondere vertaling van Huub Oosterhuis en Alex van Heusden.

Voorganger in deze viering is Tiemo Meijlink; muzikale medewerking is er van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Matthew Schembri. Aanvang 11:30 uur.

Download hier alvast de liturgie.

Zin in groen!

Een serie vieringen rond het thema duurzaamheid

Eenzaam zweeft ze daar in de onmetelijke ruimte, omringd door vele levenloze sterrenstelsels: onze levende aarde. Astronauten die haar van buitenaf bekeken hebben, zijn telkens weer onder de indruk van haar schoonheid en kwetsbaarheid. Met dat heel dunne, blauwe schilletje: de aardatmosfeer om ons te beschermen.

Deze aarde, in geloofstaal Gods schepping, met al haar mensen, dieren, planten en bodemschatten, is ons als mensheid in handen gegeven. En met alle technologische vooruitgang van de afgelopen eeuwen zijn mensen tot veel in staat. Op onze schouders rust de verantwoordelijkheid en de uitdaging om het leven op aarde te beschermen en te behouden voor het nageslacht. Zonder roofbouw op de aarde te plegen en haar uit te putten. Een leefbare en bewoonbare aarde, waar geen plaats meer is voor oorlog en vijandschap maar waar solidariteit met onze medemens groeit, wereldwijd en over generaties heen. Ook paus Franciscus doet in zijn rondzendbrief Laudato Si een dringende oproep tot ecologische bekering.

Dit najaar willen we in een viertal Martinidiensten (28 oktober en 11 t/m 25 november) stilstaan bij het begrip duurzaamheid. Als modewoord is het aardig aan slijtage onderhevig, maar aan actualiteit heeft het absoluut nog niets ingeboet. Duurzaamheid betekent zoveel méér dan alleen de zorg voor het milieu. Bezoek maar eens de site van de Verenigde Naties, dan tref je daarop de maar liefst zeventien in VN-verband vastgestelde Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen aan, waaronder ook: geen armoede, geen honger en vermindering van ongelijkheid.

Duurzaamheid kent vele gezichten, en aan enkele daarvan schenken we in deze serie vieringen aandacht. Meer informatie over de invulling en de vier specifieke deelthema’s van de vieringen verschijnt, samen met de liturgie, kort voor elke viering op deze website. Weet je van harte uitgenodigd om één of meerdere Martinidiensten in deze serie bij te wonen.

De rijkdom van het delen

Het thema van de Martinidienst van zondag 14 oktober is De rijkdom van het delen. We signaleren dat er, dichtbij en ver weg, nog altijd een sterke kloof bestaat tussen rijken en armen. De Bijbelse verhalen laten zien dat deze van alle tijden is, maar ook dat deze niet onveranderlijk hoeft te zijn. Sterker, we krijgen mee dat werken aan Gods nieuwe wereld betekent dat je op aarde moet kijken wat er in je macht ligt om te veranderen. Waarbij het niet alleen gaat om het materiële. Elkaar als heel mens zien, schulden kunnen kwijtschelden, opnieuw kunnen beginnen. Maar ook zorgen dat er in de samenleving vangnetten zijn voor wie – langere tijd – moeilijkheden heeft. Over de spanning tussen ‘eigen schuld, dikke bult’ en het weer met een schone lei kunnen beginnen. We lezen uit Deuteronomium 15 en uit Marcus 10.

Voorganger in deze dienst is Lense Lijzen. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Het orgel wordt bespeeld door Eeuwe Zijlstra. Van harte welkom om 11:30 uur in de Martinikerk in Groningen.

Download hier alvast de liturgie.

Laat de kinderen tot Mij komen

Het thema van de Martinidienst van zondag 7 oktober 2018, aanvangstijd 11:30 uur, is ontleend aan het gedeelte uit het Evangelie naar Marcus, waarin Jezus de kinderen ongehinderd bij zich laat komen en hen zegent.

Het is een viering waarin Matty Metzlar voorgaat. Met muzikale medewerking van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp. Er staan weer diverse liedteksten van de hand van Huub Oosterhuis in de liturgie. De vleugel zal worden bespeeld door Joram de Rijk. Van harte welkom!

Download hier alvast de liturgie.

Wie niet tegen ons is, die is voor ons

Zondag 30 september lezen we verder uit Marcus 9, het gedeelte dat het onderricht dat Jezus aan zijn leerlingen geeft, aansluitend op het deel dat we vorige week lazen. We treffen hierin deze uitspraak aan: “Wie niet tegen ons is, die is voor ons”. Heel wat ruimhartiger dan het omgekeerde statement “Wie niet voor ons is, die is tegen ons”, en in eenzelfde ruimhartige sfeer als bij de profetische woorden die we aan het Oude Testament (Numeri 11) ontlenen. Maar in het Marcusevangelie worden ook heel andere, veel dreigender zaken onder woorden gebracht: over de hel, de Gehenna. Teksten die je misschien liever zou overslaan, maar hoe kunnen we die woorden begrijpen in de context van nu en van toen?

Van harte welkom in de Martinidienst van 30 september om 11:30 uur met voorganger Tiemo Meijlink en organist Eeuwe Zijlstra.

Liefhebbers van Russisch-orthodoxe kerkmuziek komen in deze Martinidienst bijzonder aan hun trekken: aan de viering wordt muzikale medewerking verleend door het Byzantijns Koor “Musica Son” onder leiding van Cas Straatman.

Download hier alvast de liturgie.

Een les in dienaarschap

In ons Evangelieverhaal van zondag 23 september (uit Marcus 9) heeft Jezus een moeilijke boodschap over te brengen aan zijn leerlingen. Hij spreekt over de Mensenzoon die moet lijden en die zal sterven, maar op de derde dag uit de dood zal opstaan. De boodschap wordt niet direct begrepen, mede doordat de leerlingen onderling aan het discussiëren zijn over wie van hen de belangrijkste is. Daarop verduidelijkt Jezus zijn woorden: “Als je zonodig belangrijk wilt zijn, wees dan de minste en stel je op als dienaar voor iedereen”. En, terwijl hij zijn armen liefdevol om de schouders van een kind slaat: “Wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, die neemt mij op, en wie mij opneemt, die neemt hem op die mij gezonden heeft”.

Of, zoals het staat verwoord in de Brief van Jakobus: de wijsheid van boven (…) is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort.

Welkom in de Martinidienst van 23 september 2018, aanvang 11:30 uur, geleid door voorganger Evert Jan Veldman. Met zang en muziek van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp en pianist Jan de Roos.

Download hier alvast de liturgie.

Beeld van het goede leven

In de Martinidienst van zondag 16 september 2018 om 11:30 uur lezen we een passage uit het profetenboek Zacharia: een prachtig beeld van het goede leven, oude mensen leunend op hun stok en genietend van spelende kinderen op de pleinen van Jeruzalem.

We verbinden deze profetie met het Evangelieverhaal uit Marcus 8 over de ontmoeting van een blinde man met Jezus. Voor deze blinde man betekent het goede leven: aangeraakt worden door Jezus, en daarna kunnen zien, wat voor hem al jarenlang niet mogelijk was. Eerst ziet hij nog onscherp, hij ziet mensen alsof het bomen zijn die rondlopen, maar daarna wordt alles voor hem glashelder.

Een viering met Tiemo Meijlink als voorganger, Henk de Vries als organist en met koorzang van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Van harte welkom!

Download hier alvast de liturgie.

Naar vermogen: over rijkdom en gerechtigheid

In een ‘gewone’ Martinidienst op zondag 9 september, komt een nogal tegendraadse Bijbeltekst aan de orde: een verhaal van Jezus over rijkdom en gerechtigheid. Het is het verhaal uit Lucas 16 over de rijke man en de arme Lazarus. Helse ellende en een onomkeerbaar lot: allesbehalve vrolijkmakend en uitnodigend. Maar misschien juist in deze tijd van ‘religieuze ongeletterdheid’ uitdagend om te lezen, op zoek naar de betekenis ervan voor mensen van nu.

Speciale aandacht is er voor de kinderen die in de viering aanwezig zijn: voor hen wordt het kinderverhaal ‘De man die op zijn geld zat’ verteld.

Voorganger deze zondag is Ruth Peetoom. Het orgel wordt bespeeld door Eeuwe Zijlstra, en er is vocale medewerking van de Gentlemen van het Martini Jongenskoor uit Sneek onder leiding van Trevor Mooijman. Aanvang 11:30 uur.

Download hier alvast de liturgie.