Camino

Leven is op weg zijn,
bergen beklimmen, waden door rivieren,
bloemen plukken bij maanlicht,
dwalen door eenzaamheden en woestijnen,
een kaars branden tegen de storm,
oplopen met de anderen of hen dragen,
brood delen en vieren in de nacht.

Leven is pelgrimeren,
een tijdlang werken aan de weg,
een brug bouwen over het water,
rovers en duivels verjagen,
waken en bidden met zieken,
doden begraven bij de kapel.

Maar nooit raken de pelgrims thuis:
‘vreemdelingen’ vestigen zich niet.
Wanneer zij eindelijk aankomen,
weten ze wat ze vermoedden:
DE WEG IS HET DOEL

- Jan de Jongh

Zondag 8 oktober starten we met onze serie “Beelden van de weg – Pelgrimage als levensbeeld”. En wat is er nu mooier en toepasselijker dan deze eerste etappe te beginnen met de oproep aan Mozes, van God sprekend vanuit een braamstruik die in lichterlaaie lijkt te staan, om het volk Israël weg te leiden uit Egypte, weg van de onderdrukking en uitbuiting, naar het prachtige Beloofde Land.


Door de wereld gaat een woord, en het drijft de mensen voort:
“Breek uw tent op, ga op reis naar het land dat Ik u wijs.”

In de Martinidienst van 8 oktober 2017 om 11:30 uur zal Lense Lijzen voorgaan. Eeuwe Zijlstra bespeelt het orgel.

Serie: Beelden van de weg

In de maanden oktober en november 2017 volgen de Martinidiensten het thema “Beelden van de weg: pelgrimage als levensbeeld”. Een serie van zeven zondagen met elke zondag een pelgrimspsalm. We starten hiermee op 8 oktober.

De reis als een beeld voor de menselijke levensloop is universeel. In veel religies tref je het centrale beeld van de weg aan, het pad of de reis. Ook in de Bijbelse traditie zijn mensen onderweg, er wordt wat afgereisd. Een kernvraag is: “Welke weg ga jij”, want die weg bepaalt wie jij bent. ‘Aanhangers van de weg’, zo worden de eerste christenen genoemd in Handelingen 9. Dit beeld heeft een dubbele lading: aan de ene kant een geheel van inzichten dat al klaar ligt, ‘een weg aanhangen’, aan de andere kant is er een zoektocht mee verbonden, een praxis en leerproces… de weg ontwikkelt zich al gaande.

pelgrimstochtDe pelgrimage is een type reis die tegenwoordig erg populair is, een tocht naar een heilige plaats zoals Santiago de Compostela. In de middeleeuwen ging men om boete te doen, om het geloof te versterken of een plaatsje in de hemel te verwerven. Tegenwoordig zijn er ook andere motieven zoals een crisis in je leven, of een sabbatical, of omdat je bezinning zoekt en van wandelen houdt. De reis is de bestemming, de weg is het doel, zoals de tekst Camino het zo mooi verwoordt.

Sta op – een morgen ongedacht

Een heerlijke (na)zomer laten we achter ons, we staan op de drempel van de herfst, en toch zingen we op zondagochtend:

Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lente ontloken.

Jongeling-uit-NainHet lied doet ons onmiddellijk terugdenken aan Pasen, aan de opstanding van Christus en aan de boodschap dat de dood nooit, maar dan ook nooit het laatste woord zal hebben. Het besef dat God zich, dwars door de diepste duisternis van de dood heen, om het lot van zijn volk bekommert, dat is waar we in de viering op deze zondagochtend 1 oktober bij stil zullen staan. Dit naar aanleiding van de evangelielezing uit Lucas 7 over de opwekking van de jongeling uit het plaatsje Naïn.

Van harte welkom in deze Martinidienst op 1 oktober, aanvang 11:30 uur, met voorganger Evert Jan Veldman. Zang en muziek van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Henk de Vries.

Beeld van een bestaan gericht op Gods rijk

In de Martinidienst van zondag 24 september laten we ons meevoeren in de profetische woorden van Jesaja, waarin de stad Jeruzalem wordt bejubeld als een stad van vrede en troost, die iedereen in een uitbundige vreugde doet uitbarsten.

Waterlelies in de Hortus Haren

Waterlelies in de Hortus Haren

Ook staan we stil bij een gedeelte uit de Bergrede van Jezus (zoals beschreven in het Mattheüsevangelie, iets uitgebreider dan twee weken geleden uit het Lucasevangelie werd gelezen). Daarin wordt met de vogels, die niet hoeven te zaaien en oogsten, en de lelies, die niet hoeven te werken en te weven, een beeld geschetst van een bestaan gericht op het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Een inspirerende kijk op hoe het leven hier en nu, op deze mooie aarde, bedoeld is. Ook al wordt bij die woorden “Koninkrijk van God” vaak gedacht aan iets ver bij ons vandaan en ver in de toekomst.

Van harte welkom in deze viering met voorganger Tiemo Meijlink, pianist Jan de Roos en het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp.

Recht en onrecht: Jona in Nineve

In de viering van zondag 17 september stellen we het verhaal van de profeet Jona centraal. Jona wordt eropuit gestuurd met een waarschuwing aan de stad Nineve: als de inwoners hun leven niet beteren zal de stad ten onder gaan. Als Jona vervolgens ziet dat de stad toch behouden blijft, roept dat ergernis bij hem op en verwijt hij God dat Hij genadig is. Ook valt het bijzonder slecht bij Jona dat de wonderboom in even zo korte tijd is verdord als dat hij een dag eerder plotseling is verschenen. Is die kwaadheid van Jona tegen God wel terecht?

We combineren dit profetenverhaal met de gelijkenis over de arbeiders in de wijngaard uit Mattheüs 20. De arbeiders die alleen het laatste uur hebben meegeholpen, verdienen net zo veel als zij die de hele dag in de hitte aan het werk zijn geweest. Toch wordt niemand onrechtvaardig behandeld door de eigenaar van de wijngaard. Wat ligt er verborgen in deze beide Bijbelpassages?

Voorganger in deze dienst is Tiemo Meijlink. Eeuwe Zijlstra bespeelt het beroemde orgel van de Groninger Martinikerk. Aanvang om 11:30 uur. Welkom!

Kijk naar de vogels

Van harte welkom in de tweede viering van het nieuwe seizoen Martinidiensten, op zondag 10 september om 11:30 uur.

In de liturgie is plaats ingeruimd voor het verhaal dat onlangs is verkozenDuif_Olijftak_ArkVanNoach tot het Mooiste Bijbelverhaal van Groningen: over de Ark van Noach. Na maandenlang te hebben rondgedobberd, loopt de Ark vast op de berg Ararat, doordat het water geleidelijk is gaan zakken. Eerst laat Noach een raaf los, daarna een duif, en aan die duif is te herkennen dat het water voldoende is gezakt en er weer bewoonbaar land in zicht is gekomen.

Daarnaast lezen we enkele gedeelten uit het Evangelie naar Lucas. Eerst zien we de heilige Geest op de pas gedoopte Jezus neerdalen in de gedaante van een duif. Daarna horen we hoe Jezus zijn volgelingen aanspoort zich niet al te veel zorgen te maken over de dagelijkse dingen zoals eten en kleding. Kijk naar de vogels, kijk naar de lelies, en neem een voorbeeld aan hun onbekommerde leefwijze.

De dienst wordt geleid door de immer bevlogen predikant Evert Jan Veldman. Het Koor van het GSp met dirigent Ton Tromp zorgt voor de muzikale omlijsting, waarbij de vleugel zal worden bespeeld door Jan de Roos.

Start van het nieuwe seizoen

Na een lange en welverdiende vakantie, waarin velen lekker op reis zijn geweest en genoten hebben van de rust of juist van het avontuur, en anderen wellicht dichter kijk ook eens op onze Facebook-pagina :-)bij huis zijn gebleven, komen we op zondag 3 september weer samen op het oude vertrouwde nest dat we de Martinikerk noemen. Het thema van de Martinidienst zondagochtend om half 12 is ontleend aan de Pelgrimspsalm: Psalm 84, en aan de Evangelielezing uit Lucas 18 over het tempelbezoek van een Farizeeër en een tollenaar.

Ook voor wie nieuw is in Groningen, bijvoorbeeld als je in de stad bent komen studeren, dan ben je van harte welkom om de Martinidiensten bij te wonen. We hopen dat je je binnenkort in onze mooie Martinikerk ook thuis kunt voelen.

Voorganger in deze eerste dienst van het nieuwe seizoen is Matty Metzlar. Met orgelmuziek van Henk de Vries en koorzang van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen.

Leven uit verwondering

Zondag 25 juni vieren we de laatste Martinidienst van dit seizoen, waarin Matty Metzlar zal voorgaan. Een viering over zien en niet zien, over leven met aandacht, een viering waaraan we als thema “Leven uit verwondering” hebben meegegeven. Poëzie vormt vaak een bijzondere bron van inspiratie en verwondering; zo staan we stil bij een tekst van de 19e-eeuwse dichteres Elizabeth Barrett Browning (zie afbeelding) en lezen we het gedicht “Zeegezicht” van Cor Jellema.

Ook de liedteksten van onder meer de dichter Huub Oosterhuis, gezongen door en met het Koor van het GSp met dirigent Ton Tromp en begeleid op de vleugel door Jan de Roos, klinken je als poëzie in de oren.

Na afloop willen we met een gezamenlijke lunch het seizoen afsluiten en de twee maanden durende vakantieperiode inluiden. Het wordt een “bring-your-own and share” lunch, dus neem mee wat je lekker vindt en graag met anderen deelt: salades, broodjes, hartige taart…

De eerste viering na de vakantie zal zijn op zondag 3 september 2017, ook dan met voorganger Matty Metzlar. We zien jullie dan graag weer terug om 11:30 uur in de Martinikerk. Nadere informatie volgt t.z.t.

Uitzending van de 12 apostelen

De viering van zondag 18 juni 2017 is de voorlaatste Martinidienst van dit seizoen. Het wordt een dienst, twee weken na Pinksteren, waarvan rustig gezegd mag worden dat de geest van Pinksteren nog even stevig door blijft waaien, in woord en in muziek.

Centraal staat de Bijbelpassage uit het Evangelie naar Mattheüs waarin Jezus de twaalf apostelen uitzendt, de wereld in, om de vredesboodschap te verspreiden, te verkondigen van het Koninkrijk Gods en om goede werken te verrichten zoals het genezen van zieken en het uitdrijven van demonen.

Tiemo Meijlink gaat voor en Leo van Noppen dirigeert de Cantores Sancti Martini. Met prachtig orgelspel van Henk de Vries op het vermaarde hoofdorgel van de Groninger Martinikerk. Aanvang 11:30 uur.

Zondag van de Drie-Eenheid

Een week na Pinksteren is het Zondag Trinitatis, Zondag van de Drie-Eenheid. Een dag om te vieren dat de Ene God, hoe lastig dat ook rationeel te begrijpen is, zich in drie gedaanten aan de mensheid kenbaar maakt: als de God van wie we hebben meegekregen dat hij aan de oorsprong staat van alle leven (Genesis 2), als de mens Jezus die in zijn korte maar heftige aardse bestaan ons een levenshouding heeft voorgeleefd die doordrongen is van al het goede van zijn hemelse Vader, en als de Geest van Pinksteren die ons blijft bemoedigen en inspireren.

In een gesprek met de Farizeeër Nikodemus probeert Jezus duidelijk te maken dat niemand het koninkrijk van God kan zien en kan binnengaan zonder opnieuw te zijn geboren uit water en geest (Johannes 3). Ook al zo’n lastig te bevatten boodschap; Jezus’ gesprekspartner Nikodemus is zeker niet de enige die daar moeite mee heeft. Wat brengen deze woorden bij ons teweeg als we ze tot ons laten doordringen?

In de Martinidienst van zondag 11 juni om 11:30 uur zal Evert Jan Veldman voorgaan. Met muzikale medewerking van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp en pianospel van Jan de Roos. Welkom!