Dankbaarheid tonen

In de Martinidienst van zondag 13 oktober staat een genezingsverhaal uit Lucas 17 centraal. Jezus geneest tien mensen die lijden aan melaatsheid.

Opvallend in dit Evangelieverhaal is de dankbaarheid die één van deze tien betoont, en dat deze ene mens juist iemand is die er – in de ogen van de samenleving – niet bij hoort. Juist de naamloze leeft de anderen iets voor. Maar wat komt er bij dankbaarheid kijken? We denken aan de eigen verstilling, ontvankelijkheid en onuitgesproken woorden, maar ook aan de ander uitdrukkelijk laten weten wat je waardeert en waar je kracht uit haalt. De ander als de andere mens, maar de ander ook als de overstijgende levensbron die blijft aansporen om naar het goede te kijken en op zoek te gaan.

Van harte welkom in deze viering in de Groninger Martinikerk, zondag 13 oktober om 11:30 uur, met als voorganger Lense Lijzen. De gemeentezang wordt op het orgel begeleid door organist Eeuwe Zijlstra. Ook is er plaats ingeruimd voor solozang, uitgevoerd door Akke Conradi.

Download hier alvast de liturgie.

Zeven maal vergeven

Als iemand tegen je zondigt, en daarover vervolgens berouw toont, vergeef hem dan. Als iemand zeven maal zondigt en zeven maal berouw toont, vergeef hem dan zeven maal. Deze en andere levenslessen deelt Jezus met zijn leerlingen. En via de lezing uit het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 17, deelt hij die ook met ons, in onze huidige tijd. Welke waardevolle inzichten halen we hier voor onszelf uit? Over de kracht van het geloof, ook al is dat maar zo klein als een mosterdzaadje. Of over het gewoon volbrengen van een taak die je is opgedragen.

Levenswijsheden waar we bij stil zullen staan in de Martinidienst van zondagochtend 6 oktober om 11:30 uur. In deze dienst zal Marga Baas voorgaan en zal de muzikale ondersteuning verzorgd worden door de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Henk de Vries. Weet je van harte welkom in deze dienst.

Download hier alvast de liturgie.

Rijkdom en het verlangen naar gerechtigheid

Van harte welkom in de Martinidienst van zondag 29 september 2019 om 11:30 uur, met als gastvoorganger Alberte van Ess. Met muzikale medewerking van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp en pianist Jan de Roos.

Thematisch sluit deze viering goed aan bij de voorafgaande dienst van 22 september. Rijkdom en het verlangen naar gerechtigheid komen aan de orde in de door Jezus vertelde gelijkenis over de rijke man en de arme bedelaar Lazarus. De maatschappelijke kloof tussen rijk en arm is duidelijk aanwezig tussen deze beide personages. Nadat zowel de rijke man als de arme bedelaar gestorven zijn, komen ze in het dodenrijk terecht en ook daar is, volgens de vertelling, de onoverbrugbare kloof tussen hen beide ook letterlijk zichtbaar. Alleen zijn dan de rollen volledig omgekeerd. Evenals in de vorige viering, wijzen ook ditmaal de waarschuwende woorden uit het profetenboek Amos in dezelfde richting als deze gelijkenis uit het Evangelie naar Lucas.

Van de geselecteerde liederen die we in deze dienst samen zullen zingen, veelal van de hand van tekstdichter Huub Oosterhuis, past een aantal zeer goed bij het thema van de Bijbellezingen.

► Download hier alvast de liturgie.

Eerlijk duurt het langst

In de Martinidienst van zondag 22 september is het centrale thema: betrouwbaarheid. In het Bijbelgedeelte uit Lucas 16 roept Jezus de mensen op, in alles een betrouwbare levenshouding aan te nemen. Want hoe vaak zijn mensen geneigd om in de omgang met anderen zogenaamde ‘slimme trucs’ toe te passen? Die in feite meestal neerkomen op oneerlijke handelspraktijken, ook wel fraude genoemd.

Jezus illustreert dit aan de hand van de gelijkenis van de oneerlijke rentmeester. Een rijke man had het beheer van zijn eigendommen uitbesteed aan een rentmeester, maar die bleek nogal nalatig in de uitvoering van het beheer. Nadat deze rentmeester op zijn onbetrouwbaarheid was aangesproken, ging hij bij zichzelf te rade hoe hij het weer goed kon maken tegenover degenen die hij benadeeld had. Wees in alles betrouwbaar, want niemand kan gelijktijdig God én de mammon dienen, zo luidt de kernboodschap van deze parabel. Ook de woorden uit het profetenboek Amos wijzen in dezelfde richting.

De viering in de Groninger Martinikerk op 22 september begint zoals altijd om 11:30 uur. Voorganger is Matty Metzlar. Zang en muziek van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Eeuwe Zijlstra.

► Download hier alvast de liturgie.

Morning Prayer (Choral Matins)

Have you missed the first Morning Prayer in de Martini Church in Groningen on May 19th? Well, here’s another chance to attend a special Morning Prayer service (also known as Choral Matins) on Sunday, September 15th, starting at 11:30 am. This Anglican-style service will be held in the English language, just like the previous time in May.

Thematically, we will address the concept of sin and having repentance of one’s sins. This concept is the link between the two Bible readings: from the book of Exodus, about God’s response to the people of Israel who had worshipped a golden calf, and from the Gospel of St. Luke, where Jesus tells the parable of the shepherd leaving behind his 99 sheep in order to retrieve the one lost sheep, followed by the parable of the woman retrieving the silver coin she had lost.

The officiant in this service will be Matty Metzlar. The choir participating in the service will be the Dutch Choral Singers with choir master Henk de Vries. The organ will be played by Vincent Hensen-Oosterdijk.

► The order of service can be downloaded here.

Voor wie de eerste Morning Prayer in de Groninger Martinikerk op 19 mei jl. gemist heeft, is er op zondag 15 september om 11:30 uur opnieuw gelegenheid om deze vorm van Engelstalige oecumenische viering volgens de Anglicaanse traditie, ook wel Choral Matins genoemd, bij te wonen.

Het thema van de viering sluit aan bij de begrippen zonde en berouw. Dit vormt de verbindende schakel tussen de lezingen uit Exodus, over hoe God reageert op de aanbidding van een gouden kalf door het volk Israël, en uit het Evangelie naar Lucas, waarin Jezus gelijkenissen vertelt over de schaapherder die zijn 99 schapen achterlaat om dat ene verloren schaap te zoeken en terug te vinden en over de vrouw die dolgelukkig is dat ze een zilveren muntje, dat ze was kwijtgeraakt, weer terugvindt.

Voorganger in deze viering is Matty Metzlar. Met medewerking van de Dutch Choral Singers onder leiding van Henk de Vries en organist Vincent Hensen-Oosterdijk.

► Download hier alvast de (Engelstalige) liturgie.

Een opvolger voor Koning Saul

Van harte welkom in de Martinidienst van zondag 8 september om 11:30 uur.

De viering is opgebouwd rond het Bijbelverhaal over de profeet Samuël, die de goddelijke opdracht krijgt om een opvolger voor Koning Saul te zalven tot nieuwe koning. Het is dan al bekend dat één van de zonen van Isaï uit de plaats Bethlehem aangewezen is om Saul op te volgen. Van oud naar jong loopt Samuël het rijtje af. De jongste zoon, David, is aanvankelijk niet aanwezig bij deze gebeurtenissen. Hij is buiten op het veld en hoedt de schaapskudde. Maar laat hij nu net degene zijn, op wie God zijn oog heeft laten vallen om tot nieuwe koning voor Israël gezalfd te worden!

Voorganger in deze dienst is Evert Jan Veldman. Met medewerking van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp. De vleugel zal worden bespeeld door Jan de Roos.

► Download hier alvast de liturgie.

Start van het nieuwe seizoen Martinidiensten

Zondag 1 september starten we met het nieuwe seizoen van de Martinidiensten. In deze eerste viering van het seizoen zal voorgaan ds. Ynte de Groot. Voor zang en muziek in deze dienst tekenen Henk de Vries als organist en Leo van Noppen als dirigent van de Cantores Sancti Martini.

Het thema van deze dienst is ontleend aan het evangelieverhaal uit Lucas 14, waarin een gastheer een feestmaal organiseert en hiervoor tal van gasten uitnodigt. Op het moment dat de feestelijke maaltijd zou beginnen, komen veel van de gasten niet opdagen. De een na de ander heeft wel een smoesje klaar om zich te verontschuldigen. Dan gooit de gastheer het over een andere boeg, en draagt hij zijn dienaar op om mensen van de straat te plukken en zo toch het huis vol te krijgen, waarin het feestmaal plaatsvindt.

De Martinidiensten zijn oecumenische vieringen “voor student en stadjer“: dit houdt in dat een ieder van harte welkom is. Of je nu als (eerstejaars) student nieuw in de stad bent komen wonen en graag eens kennis wilt maken met deze vieringen, of als je al langer bekend met en/of betrokken bij de Martinidiensten bent, we zien je graag in de Martinikerk in Groningen op zondagochtend vanaf 11:30 uur. Ook de deelname aan de wekelijkse “Maaltijd van de Heer”, de deling van brood en wijn, staat open voor iedereen. Weet je van harte uitgenodigd!

Download hier alvast de liturgie.

Leven met aandacht: horen en luisteren

Zondag 30 juni is de tweede viering van het tweeluik met het thema “Leven met aandacht”. Waar we ons afgelopen zondag vooral hebben gericht op het zien en het waarnemen, leggen we ditmaal het accent op het horen en het luisteren. Luisteren naar woorden, naar muziek, naar stilte.

Er zijn diverse kunstvormen waarvan we in dit tweeluik gebruik maken, en in deze viering zal vooral plaats worden ingeruimd worden voor muziek en voor poëzie. In elk geval zullen we twee zomerse gedichten beluisteren: “Zomernacht” van Cor Jellema en “Er is nog zomer” van Judith Herzberg. Het laatstgenoemde gedicht zal worden gezongen op muziek van Wick Gispen.

Wees welkom in deze laatste Martinidienst voor het zomerreces, met voorganger Matty Metzlar en met muzikale medewerking van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp, pianist Jan de Roos en fluitiste Annet Scholte.

► Download hier alvast de liturgie.

Leven met aandacht

De zomer is in aantocht, en daarmee ook ons zomerreces in de maanden juli en augustus. Voor de vieringen op de laatste twee zondagen van de maand juni hebben we gekozen voor het thema “Leven met aandacht”. Hierbij gebruiken we verschillende kunstvormen zoals poëzie, beeldende kunst en muziek.

In de eerste van deze twee vieringen, op zondag 23 juni, ligt het accent op zien en waarnemen. Een week later, op 30 juni, leggen we de nadruk op horen en luisteren.

De Schepping van de Mens, Marc Chagall, 1956/1958 (foto: G.J. Koppenaal, 28 juli 2018)

Licht is essentieel om te kunnen zien en waarnemen. De gekozen Bijbelfragmenten gaan dan ook over licht: uit Genesis 1 de schepping van het licht op de eerste scheppingsdag, en uit Marcus 8 de genezing van een blinde man.

Inspiratiebron voor deze eerste viering is het schilderij “De schepping van de Mens” van Marc Chagall. In een meditaief moment zullen we onze volle aandacht richten op wat er in dit schilderij allemaal te zien en waar te nemen is. Daarnaast bezinnen we ons op een tekst van de 19e-eeuwse auteur Elizabeth Barrett Browning.

Voorganger in de dienst van 23 juni om 11:30 uur is Matty Metzlar. Het orgel wordt bespeeld door Henk de Vries.

► Download hier alvast de liturgie.

Afscheidsdienst Tiemo Meijlink

Zondag 16 juni om 11:30 uur is er een bijzondere Martinidienst. Het is namelijk de laatste keer dat Tiemo Meijlink voorgaat; na ruim 19 jaar studentenpredikant te zijn geweest neemt hij deze zondag afscheid en gaat hij met emeritaat.

Deze zondag is de eerste zondag na Pinksteren, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Het thema waarover we zullen lezen en met elkaar overdenken, is de Wijsheid die (volgens het Bijbelboek Spreuken) al van voor de schepping aanwezig was bij God. Zo worden die twee met elkaar verbonden: Gods Geest en de Wijsheid die zo’n belangrijk beginsel is van en in onze wereld.

Het wordt een dienst met veel muziek en zang. Medewerkenden zijn organist Henk de Vries, pianist Jan de Roos en dwarsfluitiste Nicolette Kloosterman. Onze twee vaste cantores Ton Tromp en Leo van Noppen leiden gezamenlijk het gelegenheidskoor voor deze viering. Een bijzonder welkom voor alle gasten die naar verwachting bij deze viering en bij de afscheidsbijeenkomst na afloop aanwezig zullen zijn.

► Download hier alvast de liturgie.