Aankondiging Kerstnachtdienst 2017

In een sfeervolle Martinikerk in Groningen organiseert het GSp op zondagavond 24 december 2017 de jaarlijkse Kerstnachtdienst. De dienst begint om 23:00 uur; vanaf 22:30 uur zullen de deuren van de kerk geopend zijn en hopen we onder de klanken van kerstmuziek vele belangstellenden uit Stad en Ommeland te verwelkomen.

Voorganger in deze Kerstnachtdienst is GSp-studentenpastor Tiemo Meijlink. Aan de viering wordt medewerking verleend door het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp, organist Henk de Vries en het trombonekwartet Sliding Brass onder aanvoering van Simon Oosterman.

Ook op de ochtend van 24 december vindt om 11:30 uur de reguliere Martinidienst van de Vierde Adventszondag plaats, met voorganger Tiemo Meijlink, organist Henk de Vries en de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Van harte welkom!

Tweede Adventszondag

Zondag 10 december, de tweede zondag van Advent, zal opnieuw Evert Jan Veldman voorgaan in de Martinidienst om 11:30 uur. Medewerking wordt verleend door de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Organist is Henk de Vries.

Uit het profetenboek Jesaja lezen we het visioen van Jesaja over Juda en Jeruzalem: Alle volken zullen samenstromen, machtige naties zullen zeggen: “Laten we optrekken naar de berg van de Heer, Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen”.

Het gedeelte uit het Evangelie naar Lucas, dat aan de orde komt in deze viering, wijst ons op de tekenen die we om ons heen zien gebeuren. Tekenen waaraan te herkennen is dat Gods Koninkrijk nabij is. Net zoals je aan het uitlopen van de vijgenboom en andere bomen kunt zien dat de zomer in aantocht is.

Van harte welkom in deze dienst!

Eerste Adventszondag

1e AdventZondag 3 december is de eerste zondag van Advent, de voorbereiding op het Kerstfeest. In de Martinidienst van deze zondag, aanvang 11:30 uur, zal Evert Jan Veldman voorgaan.

Passend bij het begin van de Adventstijd is de lezing uit Jesaja 40, met daarin de bekende profetische woorden: Hoor, een stem roept: “Baan voor de Heer een weg door de woestijn”.
De Evangelielezing is, opvallend genoeg, het verhaal uit Mattheüs 21 over de intocht van Jezus, rijdend op een ezelsveulen, in Jeruzalem in de aanloop naar dat andere belangrijke feest: Pasen.

Met medewerking van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp. De vleugel wordt bespeeld door Jan de Roos. Wees van harte welkom in deze viering.

Na afloop van de dienst (en ook de volgende drie zondagen van Advent) verkoopt de Werkgroep Diaconaat diverse kerstartikelen, waarvan de opbrengst dit jaar bestemd is voor Kinderen van de Voedselbank.

Doopdienst Daniël de Jong

De laatste Martinidienst van november zal een extra feestelijke doopdienst zijn: dan wordt Daniël gedoopt. Tevens is dit de laatste dienst in onze serie “Beelden van de weg, pelgrimage als levensbeeld”. Daarna begint de Adventsperiode, op weg naar Kerst.

In deze serie hebben we ons laten leiden door de pelgrimstocht als metafoor voor het leven zelf. In de christelijke traditie is de doop bij uitstek de symboliek die verbonden is met een gelovige levensweg. Door de doop raken we ‘symbolisch’ verbonden met de weg die Jezus Christus gegaan is, zijn kruisdood en zijn opstanding.

Daniël, de jongste zoon van Riemer de Jong en Anneke Garmann, staat nog maar aan het allerprilste begin van zijn levensweg. Als hij is gedoopt, mag hij zich geborgen weten bij zijn ouders en temidden van de gemeenschap in de kerk, en mag hij in vertrouwen zijn eerste stappen op het levenspad zetten. Vier deze feestelijke gebeurtenis met ons mee!

Voorganger op zondag 26 november is Tiemo Meijlink. Het orgel wordt bespeeld door Eeuwe Zijlstra. Aanvang 11:30 uur.

De brede en de smalle weg

Soms word je voor een keuze gesteld die bepalend kan zijn voor het verdere verloop van je levensweg. Tijdens de tocht van veertig jaar door de woestijn houdt leidsman Mozes het volk Israël ook de keuze voor tussen goed en kwaad (Deuteronomium 30). Maar met de ervaring van een God die je aan je zijde mag weten en waar je vertrouwen uit mag putten, moet het te doen zijn om uiteindelijk die keuze te maken die goed blijkt uit te pakken.

Met de pelgrimstocht als metafoor voor ieders persoonlijke levensreis wordt de niet altijd even makkelijke keuze, waar je voor kunt komen te staan, vaak verbeeld aan de hand van de brede en de smalle weg (Mattheüs 7). Hierop willen we ons met elkaar bezinnen in de zesde Martinidienst in onze serie “Beelden van de weg”.

Zondag 19 november 2017 om 11:30 uur, Martinikerk Groningen. Voorganger is Evert Jan Veldman. Met medewerking van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp. De vleugel wordt bespeeld door Eertze van de Riet.

Beelden van de weg (5)

Zondag 12 november is de vijfde Martinidienst in de serie “Beelden van de weg, pelgrimage als levensbeeld”, waarin we als pelgrimspsalm Psalm 84 zullen zingen.

In de eerste Bijbellezing laten we ons een weg wijzen door de profeet Jesaja: zou het niet een goede invulling van het begrip ‘vasten’ zijn om hulp te bieden aan de medemens op ons levenspad die die hulp zo hard nodig heeft? In de Evangelielezing uit het boek Lucas staan we stil bij het verhaal over een gekromde vrouw die met geen mogelijkheid rechtop kan lopen. Totdat Jezus haar de handen oplegt…

De Werkgroep Diaconaat zal in deze viering de gekozen collectedoelen voor dit seizoen 2017-2018 toelichten. Voorganger in deze dienst is Matty Metzlar. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Eeuwe Zijlstra. Van harte welkom in deze dienst, die begint om 11:30 uur.

Stedelijke Cantatedienst

Detail van het beroemde Schnitgerorgel in de Martinikerk Groningen

Detail van het beroemde Schnitgerorgel in de Martinikerk Groningen

Het is inmiddels al een jaarlijkse traditie geworden: de Stedelijke Cantatedienst als onderdeel van het Schnitgerfestival. Van 31 oktober tot en met 5 november 2017 vindt dit jaar het festival rondom de Groninger orgels van de beroemde orgelbouwer Arp Schnitger plaats. Aan de Stedelijke Cantatedienst, zondag 5 november om 10:00 uur in de Martinikerk, wordt medewerking verleend door het ensemble Ars Cantandi uit Wilhelmshaven (Duitsland) onder leiding van Markus Nitt. Organist is Stef Tuinstra.

Meer informatie is te vinden op de site van het Schnitgerfestival.

De reguliere Martinidienst om 11:30 uur vervalt op deze zondag. De eerstvolgende Martinidienst vindt plaats op zondag 12 november.

 

Vreemdeling zijn in dit aardse leven

Aan de Martinidienst van zondag 29 oktober is het motto “Vreemdeling zijn in dit aardse leven” meegegeven. We lezen woorden van de apostel Paulus uit zijn tweede brief aan de Korintiërs, waarin de kwetsbaarheid van ons aardse bestaan, maar ook het Godsvertrouwen dat ons gaande houdt, tot uitdrukking komt.

Het is de zondag die het dichtst bij de begindagen van november, Allerheiligen en Allerzielen, ligt. Traditioneel gedenken we op deze zondag in onze oecumenische viering de mensen die ons de eeuwen door in geloof zijn voorgegaan. De “gemeenschap der heiligen”, die gevormd wordt door allen die hun levensweg zijn gegaan in geloof en vertrouwen. Grote namen uit de wereldgeschiedenis, maar ook dierbaren die in ons persoonlijk leven een rol hebben gespeeld en die we nu moeten missen. Voor ieder die dat wil, is er de gelegenheid een kaarsje aan te steken ter nagedachtenis.

Voorganger in deze dienst is Tiemo Meijlink. Met medewerking van een gelegenheidskoor, bijeengebracht op initiatief van Stineke Haas. Muzikale begeleiding door Eeuwe Zijlstra op het grote Martiniorgel en door Simon Geleynse op de piano. Aanvang 11:30 uur. Welkom!

Scharniermomenten

De derde viering in de serie Martinidiensten rond het thema “Beelden van de weg” gaat over Scharniermomenten, hindernissen en blokkades op de weg.

Ieder mens zoekt zijn of haar weg, en iedereen vindt ook hindernissen, aarzelingen en twijfels op die levensweg. Uit welke bron mogen we vertrouwen putten, zodat we het kunnen volhouden onze levensweg te gaan? Misschien worden we in de goede richting gewezen door wat de Bijbel ons te zeggen heeft. We lezen uit Exodus 17 over het volk Israël dat door de woestijn trekt en met hevige dorst te kampen heeft en over Mozes, die op Gods gezag water uit de rots laat stromen. De andere lezing is uit Openbaring 7, over de onafzienbare menigte die voor Gods troon en voor het Lam Gods verschijnt. En de belofte dat het Lam de mensen zal leiden naar de waterbronnen van het leven.

Van harte welkom in de Martinidienst van zondag 22 oktober om 11:30 uur. Voorganger is Tiemo Meijlink. Met zang en muziek van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp en pianist Jan de Roos.

Zondag 15 oktober: gastvoorganger Ruth Peetoom

Zondag 15 oktober 2017 om 11:30 uur hebben we in de Martinidienst een bijzondere gastvoorganger: Ruth Peetoom. Zij is theologe en voormalig predikante van de Immanuëlkerk in Groningen en van de Nicolaïkerk in Utrecht. Sinds april 2011 is zij landelijk partijvoorzitter van het CDA. Ze is de echtgenote van de Groninger Commissaris van de Koning René Paas.

Deze viering is de tweede in de serie ‘Beelden van de weg, pelgrimage als levensbeeld’. In zijn boek Zomerstilte schreef Jan de Jongh: “Iedere reis kan een vleug hebben van de reis van het verlangen die pelgrimage heet. De pelgrimstocht (…) symboliseert de wederwaardigheden van een mensenleven”. Het bestaan is onderweg zijn. Met reisgenoten of gidsen. Waarop oriënteer je je? Wat houdt je gaande, of wie? Waarheen, waartoe en waarom ben je op weg? Of is de weg zelf het doel?

We lezen uit het boek Exodus, over de uittocht van het volk Israël uit Egypte, weg uit de slavernij. Het is een oerverhaal over pelgrimage, over een weg die veertig jaar duurt en dwars door de woestijn gaat. Vol symboliek, maar even goed vol betekenis voor mensen van nu.

Aan deze viering wordt medewerking verleend door de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Het orgel wordt bespeeld door Henk de Vries.