Uitzending van de 12 apostelen

De viering van zondag 18 juni 2017 is de voorlaatste Martinidienst van dit seizoen. Het wordt een dienst, twee weken na Pinksteren, waarvan rustig gezegd mag worden dat de geest van Pinksteren nog even stevig door blijft waaien, in woord en in muziek.

Centraal staat de Bijbelpassage uit het Evangelie naar Mattheüs waarin Jezus de twaalf apostelen uitzendt, de wereld in, om de vredesboodschap te verspreiden, te verkondigen van het Koninkrijk Gods en om goede werken te verrichten zoals het genezen van zieken en het uitdrijven van demonen.

Tiemo Meijlink gaat voor en Leo van Noppen dirigeert de Cantores Sancti Martini. Met prachtig orgelspel van Henk de Vries op het vermaarde hoofdorgel van de Groninger Martinikerk. Aanvang 11:30 uur.

Zondag van de Drie-Eenheid

Een week na Pinksteren is het Zondag Trinitatis, Zondag van de Drie-Eenheid. Een dag om te vieren dat de Ene God, hoe lastig dat ook rationeel te begrijpen is, zich in drie gedaanten aan de mensheid kenbaar maakt: als de God van wie we hebben meegekregen dat hij aan de oorsprong staat van alle leven (Genesis 2), als de mens Jezus die in zijn korte maar heftige aardse bestaan ons een levenshouding heeft voorgeleefd die doordrongen is van al het goede van zijn hemelse Vader, en als de Geest van Pinksteren die ons blijft bemoedigen en inspireren.

In een gesprek met de Farizeeër Nikodemus probeert Jezus duidelijk te maken dat niemand het koninkrijk van God kan zien en kan binnengaan zonder opnieuw te zijn geboren uit water en geest (Johannes 3). Ook al zo’n lastig te bevatten boodschap; Jezus’ gesprekspartner Nikodemus is zeker niet de enige die daar moeite mee heeft. Wat brengen deze woorden bij ons teweeg als we ze tot ons laten doordringen?

In de Martinidienst van zondag 11 juni om 11:30 uur zal Evert Jan Veldman voorgaan. Met muzikale medewerking van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp en pianospel van Jan de Roos. Welkom!

Pinksteren 2017

Zondag 4 juni vieren we Pinksteren: het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. In wind en vuur komt God zelf over de mensen als krachtbron en bemoediging, als inspiratie voor het leven.

De aloude woorden waarmee het verlangen naar bezieling door de Heilige Geest worden omschreven, het latijnse “Veni Creator Spiritus”, oftewel “Kom Schepper Geest”, zullen ook in gezang weerklinken. Meerdere liederen werden geschreven en gecomponeerd met deze beginwoorden; we zingen er een paar, waaronder dat lied met het vrolijk en uitbundig klinkende refrein:

Met wind in de haren
en zon in de rug
ligt het land voor ons open.
Met Jou aan mijn zij,
met Jou op mijn pad,
geen kwaad zal ik duchten
want Jij bent nabij.

Voorganger in de Martinidienst van 11:30 uur is Tiemo Meijlink. Met medewerking van het Spectrumkoor onder leiding van Ton Tromp. Het Martiniorgel wordt bespeeld door Henk de Vries. Van harte welkom in deze viering.

Het “Weeskind”

Tussen Hemelvaart en Pinksteren ligt de zondag die de Latijnse naam Exaudi (“Hoor!”) draagt  een naam ontleend aan Psalm 27: “Hoor mij Heer, als ik tot u roep; wees genadig en antwoord mij”.
De oude Nederlandse benaming voor deze zondag: “het Weeskind” tekent ook het bijzondere karakter van deze zondag. Jezus heeft afscheid genomen en is in de hemel opgenomen. Zijn leerlingen voelen zich verlaten, zoals ook een wees zich verlaten kan voelen. Ze moeten hun levensweg nu verder gaan zonder de lijfelijke aanwezigheid van hun leermeester. Toch gaan ze die weg niet helemaal alleen, want ze mogen zich begeleid weten door de Geest van Christus.

Deze opmaat naar Pinksteren vieren we in de Martinidienst van zondagochtend 28 mei om 11:30 uur met voorganger Tiemo Meijlink, organist Henk de Vries en de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Van harte welkom in deze viering.

Weggaan en blijven, bidden en wachten

We leven toe naar Pinksteren, het feest van de Geest. Op 21 mei 2017, Zondag ‘Rogate’ (dit betekent: ‘bidt’), luisteren we opnieuw naar een gedeelte uit de afscheidsrede van Jezus zoals beschreven in het Evangelie naar Johannes. Een tekst over weggaan en blijven, over bidden en wachten. Ook uit de Brief van Jakobus putten we inspiratie.

Van harte welkom in de Martinidienst om 11:30 uur in de Groninger Martinikerk. Voorganger is Matty Metzlar. Koorzang is er van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp, bekend van het repertoire met liederen van de hand van Huub Oosterhuis, maar ook van diverse andere lieddichters en componisten. Yohanes Siem begeleidt koor- en gemeentezang op de vleugel.

Nagalm van Pasen

Zondag 14 mei is het alweer de vierde zondag na de viering van Pasen, en Pasen galmt nog na op deze ‘Zondag Cantate’. In de Martinidienst om 11:30 uur is Lense Lijzen onze voorganger. Onder begeleiding van organist Eeuwe Zijlstra zingen we bijpassende liederen.

Het thema van de dienst is ontleend aan de boodschap uit de Brief van Jakobus: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken. En ook traag in het kwaad worden. Een oproep tot zachtmoedigheid. Daarbij lezen we ook een fragment uit het boek “Een gebroken wereld heel maken” van Jonathan Sacks, waarin ook diezelfde zachtmoedigheid naar voren komt. “Wat een cultuur onkwetsbaar maakt is het mededogen dat zij toont voor de kwetsbaren.

7 mei – Zondag Jubilate

De derde zondag na de viering van Pasen draagt de naam Jubilate (“Jubelt”), welke is ontleend aan Psalm 66. Op deze zondag 7 mei zal Tiemo Meijlink voorgaan in de Martinidienst om 11:30 uur, en wordt muzikale medewerking aan deze viering verleend door de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Henk de Vries.

De lezingen zijn uit het profetenboek Jesaja en uit het Evangelie naar Johannes. In deze evangelielezing spreekt Jezus afscheidswoorden tot zijn leerlingen, maar de betekenis van die woorden dringen nog niet meteen tot hen door. Het klinkt aanvankelijk ook wat cryptisch: “Nog een korte tijd en jullie zien mij niet meer, maar kort daarna zien jullie mij terug“. Maar Jezus voegt eraan toe: “Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal je je vreugde afnemen“.

‘s Middags om 17:00 uur vieren we een vesper in het teken van “Herdenken en Bevrijden” – in aansluiting bij de jaarlijkse herdenking op 4 mei en de viering van Bevrijdingsdag op 5 mei. Ook in deze vesper gaat Tiemo Meijlink voor. Met medewerking van het concertkoor KOV onder leiding van Bram van der Beek. Van harte welkom!

Die mij hoedt als een herder

Zoals een herder naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal ik naar mijn schapen op zoek gaan en ze redden, uit alle plaatsen waarheen ze zijn verdreven“. Woorden van God vertolkt door de profeet Ezechiël.
Jezus heeft zichzelf aangeduid als de Goede Herder, die bereid was zijn leven te geven voor zijn schapen. “Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren.” Aan dit gedeelte uit het Evangelie van Johannes is het thema ontleend voor de zondagochtendviering van 30 april om 11:30 uur. In deze dienst gaat Evert Jan Veldman voor. Muziek en zang van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp en pianist Yohanes Siem. Van harte welkom!

Afsluiting van Pasen 2017

Afgelopen zondag hebben we Pasen gevierd, en op maandag kon iedereen nog genieten van een vrije Tweede Paasdag. Je zou kunnen denken dat het daar dan bij zou blijven, maar welbeschouwd is het nu nog de hele week Pasen, en sluiten we het feest pas echt af op zondag 23 april, de dag die ook wel Beloken Pasen genoemd wordt. “Beluiken” is een archaïsche term voor “besluiten“.

De ongelovige Thomas, van de Franse schilder Michel Ciry

De ongelovige Thomas, van de Franse schilder Michel Ciry

Uit het Evangelie van Johannes lezen we over de leerlingen van Jezus, die in een huis bij elkaar gekomen zijn en na alles wat er met Pasen is gebeurd uit angst voor de Joden alle deuren op slot gedaan hebben. Dan komt Jezus in hun midden staan en brengt hun een vredesgroet. Eén van de leerlingen, Thomas, is niet aanwezig bij de rest van de groep en hoort pas later over deze verschijning van de opgestane Messias. Thomas vindt het maar moeilijk te geloven en krijgt een herkansing…

Voorganger in de viering van 23 april is Tiemo Meijlink. Het orgel van de Martinikerk wordt bespeeld door Eeuwe Zijlstra. Van harte welkom om 11:30 uur.

Pasen: Feest van de Opstanding

Komende nacht vieren we de Paasnacht. Zolang het nog donker is, wachten we op de dingen die komen gaan, en herinneren we elkaar aan de verhalen over hoe het allemaal begon. Hoe het eerste licht werd geschapen en hoe de ooit woeste en lege aarde veranderde in een wereld bruisend van leven. Een hard bonzen op de deur overrompelt ons bijkans, maar dan mogen we ook het nieuwe Licht van Pasen verwelkomen, de nieuwe Paaskaars inwijden, de Paasboodschap horen, erover zingen en het licht ruimhartig met elkaar delen. Aanvang van de Paasnachtviering in de Martinikerk is zaterdagavond 15 april om 23:00 uur.

Op Paasmorgen, zondag 16 april om 11:30 uur wordt de vreugde van Pasen voortgezet. Gelezen wordt over een visioen van de oudtestamentische profeet Ezechiël, die een dal van dorre beenderen tot leven gewekt ziet worden, wat symbool staat voor de hoop op een nieuw leven voor het volk Israël. Maar centraal staat natuurlijk het opstandingsevangelie: in de vroege zondagochtend komen enkele vrouwen waaronder Maria Magdalena naar het rotsgraf om Jezus’ lichaam te verzorgen, maar de steen voor het graf blijkt al te zijn weggerold en het graf is leeg. Een in het wit geklede jongeman vertelt hen over Jezus’ opstanding en draagt hen op dit bericht over te brengen op zijn volgelingen.

In beide vieringen in de Martinikerk (Paasnacht en Paasmorgen) gaat Tiemo Meijlink voor. Koorzang in de Paasnacht van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp, en op Paasmorgen van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen.