Het leven van Tijn

Wie in december 2016 de actie 3FM Serious Request – destijds vanuit het Glazen Huis in Breda – heeft gevolgd, kent ook het verhaal van de toen zes jaar oude Tijn Kolsteren en zijn nagellakactie. Tijn was terminaal ziek en is ruim een half jaar later overleden. Maar door die nagellakactie is hij in korte tijd wel een Bekende Nederlander geworden, en heeft hij ons een indrukwekkend beeld gegeven van wat werkelijk van waarde is in ons leven. In onze viering van zondag 22 april is hij ons hedendaagse inspirerende voorbeeld, gekozen bij het thema van de serie “De weg van het kruis, een weg naar het licht“. We lezen het verhaal over het leven van Tijn, zoals dat in juli 2017 is verschenen in Kerk in Stad.

Uit het Evangelie naar Johannes lezen we hierbij één van de klassieke “Ik ben”-woorden van Jezus: “Ik ben de Goede Herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen (…)“.

In deze dienst om 11:30 uur in de Martinikerk gaat Tiemo Meijlink voor. Zang en muziek van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp en begeleid door Jan de Roos op de piano.

Download hier alvast de liturgie.

Zondag van de Goede Herder

In de Paastijd, de periode tot aan Pinksteren, is het thema van onze vieringen: De weg van het kruis een weg naar het licht. Wij volgen in deze dienstenserie een aantal personen in de Bijbel die de weg van het licht gingen en we verbinden deze met hedendaagse inspirerende voorbeelden.

Op deze zondag van de Goede Herder (zondag 15 april 2018) staat de persoon van Simon Petrus centraal. Volgens het gedeelte uit het Johannesevangelie dat we zullen lezen, stelt Jezus tot driemaal toe aan Petrus de vraag of Petrus hem liefheeft, meer dan de andere discipelen Jezus liefhebben. Telkens als Petrus op die vraag bevestigend antwoordt, geeft Jezus hem als opdracht mee: “Weid mijn schapen”.

Als eigentijds voorbeeld hierbij nemen we de overleden burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam in gedachten. In hoeverre past het beeld van de Goede Herder bij hem?

Voorganger in deze dienst is Matty Metzlar. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Henk de Vries. Aanvang 11:30 uur.

Download hier alvast de liturgie.

De weg van het kruis – een weg naar het licht

Meer informatie over de serie vieringen tussen Pasen en Pinksteren.

In de zes weken tussen Pasen en Pinksteren volgen we personen in de Bijbel die de weg van het licht gingen en leggen we een verband met hedendaagse personen die een voorbeeld voor ons zijn. Het idee voor deze serie is ontstaan toen onze dirigent Ton Tromp op vakantie in Portugal een expositie bekeek, waarin de klassieke katholieke kruisweg werd gekoppeld aan inspirerende personen uit de moderne tijd.

Vanochtend, 8 april, zijn we van start gegaan met deze serie en hebben we, aan de hand van een interview in dagblad Trouw (van 9 februari 2016), schrijver en publicist Stephan Sanders leren kennen als iemand die de beweging heeft gemaakt van niet-geloven naar (proef-)geloven. Net als de discipel Thomas Didymus uit het Johannesevangelie, die aanvankelijk grote moeite had geloof te hechten aan de boodschap die hem werd verteld, van de opstanding van Christus.

Verderop in deze serie kijken we in hoeverre het beeld van de Goede Herder past bij de overleden burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan. Ook zullen we in Maria van Magdala proberen te herkennen de onschuld van de terminaal zieke (en inmiddels overleden) Tijn Kolsteren, bekend van zijn nagellakactie bij 3FM Serious Request.

Benieuwd welke personen en onderwerpen in deze serie nog meer voor het voetlicht zullen worden gebracht? Houd deze website en onze pagina op Facebook in de gaten, en kom op zondagochtend om half 12 naar de dienst in de Martinikerk. Deze serie loopt van 8 april tot en met 13 mei 2018.

Afsluiting van Pasen – begin van een nieuwe serie

Pasen is alweer voorbij, zou je misschien denken, maar niets is minder waar. Welbeschouwd is het nog de hele week Pasen, en op zondag 8 april sluiten we het Paasfeest pas echt af. Deze zondag heet daarom ook wel “Beloken Pasen“; het oud-nederlandse woord beluiken betekent besluiten. Een andere naam voor deze zondag is “Quasimodo Geniti“, dat wil zeggen “als nieuwgeboren kinderen”, verwijzend naar de in de paasnacht gedoopten die een week lang in blinkend wit gekleed waren en op deze zondag na Pasen hun witte kleding afleggen.

De ongelovige Thomas, van de Franse schilder Michel Ciry

Op deze zondag 8 april starten we een nieuwe serie vieringen tot aan Pinksteren, getiteld: De weg van het kruis, een weg naar het licht. Naast de lezing uit het evangelie naar Johannes, over de verschijning van de Opgestane Heer aan de discipel Thomas, leggen we een fragment uit een interview met schrijver en publicist Stephan Sanders die de afgelopen jaren is gaan ‘proefgeloven’.

Welkom in deze viering met voorganger Tiemo Meijlink en organist Eeuwe Zijlstra. Aanvang zoals gebruikelijk om 11:30 uur.

Download hier alvast de liturgie.

De viering van Paasmorgen

Nadat we in de Paasnacht het licht van de nieuwe paaskaars al hebben mogen begroeten, zet de vreugde van Pasen zich voort in de viering op de ochtend van de Eerste Paasdag, zondag 1 april 2018 om 11:30 uur. Pasen: het feest van bevrijding en opstanding, het feest waarop wij zingen:

Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.

Centraal in de viering staat het Paasevangelie van Johannes, het bekende verhaal waarin Maria uit Magdala ’s ochtends in alle vroegte naar het graf komt waar het lichaam van Jezus in is gelegd. Ze treft het graf leeg aan, met de zware steen al voor de ingang weggerold. In de ontmoeting die volgt, dringt het besef maar langzaam tot haar door, dat het niet de tuinman is die bij haar staat en tot haar spreekt, maar dat het de Heer zelf is. ‘Rabboeni!‘ roept ze uit als ze hem herkent, dat betekent: ‘meester!‘.

In deze dienst op Paasmorgen gaat Matty Metzlar voor. Met muziek en zang van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp en pianist Joram de Rijk.

Download hier alvast de liturgie.

Paascyclus 2018

Nog even en dan is het Pasen, het grootste feest van de christelijke kerk. Maar hieraan vooraf gaat eerst nog de Stille Week, met van donderdag 29 tot en met zaterdag 31 maart een serie diensten die je kunt bijwonen om de betekenis van Pasen goed tot je te laten doordringen. Deze Paascyclus wordt door de Martinidiensten en de Nieuwe Kerk gezamenlijk georganiseerd. Er is één doorlopende liturgie (zie de link onderaan), maar de diensten zijn ook afzonderlijk te bezoeken.

Op Witte Donderdag ligt het accent op de viering van het avondmaal. Zoals Jezus op de laatste avond voor Zijn kruisiging het brood brak en de wijn uitschonk, en dit met zijn volgelingen deelde, zo vieren ook wij de maaltijd ter gedachtenis aan Hem die zijn leven heeft gegeven. Voorganger is Tiemo Meijlink; het orgel wordt bespeeld door Eeuwe Zijlstra. Aanvang 19:30 uur in de Martinikerk.

Op Goede Vrijdag horen we het lijdensevangelie, vanaf het verraad van Jezus door Judas Iskariot en het verhoor door de hogepriester tot aan de kruisiging en het sterven van Jezus. Ook in deze dienst gaat Tiemo Meijlink voor. Met medewerking van de Cantorij van de Nieuwe Kerk onder leiding van Jelte Hulzebos en organist Stef Tuinstra. Aanvang 19:30 uur in de Nieuwe Kerk.

Op Stille Zaterdag is er om 22:00 uur in de Nieuwe Kerk een korte Paaswake met voorganger Evert Jan Veldman. Daarna gaat het om 23:00 uur verder in de Martinikerk met de viering van de Paasnacht. We beginnen in stilte, bij het schaarse licht van enkele fakkels, nog onder de indruk van de geschiedenis van de afgelopen dagen en met name van de Goede Vrijdag. Maar met het doorbreken van het licht van de nieuwe paaskaars wordt ook de boodschap gehoord dat de dood niet het laatste woord heeft maar dat het nieuwe leven altijd sterker is. We vieren de Verrijzenis van Christus met de vernieuwing van geloofsbelijdenis en doop, met opnieuw het samen delen van het brood en de wijn en met het verspreiden van het licht, staande in een ruime kring. Voorganger is Evert Jan Veldman, verder werken mee de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Henk de Vries.

Download hier alvast de liturgie.

Palmpasen 2018

Zondag 25 maart 2018 vanaf 11:30 uur vieren we Palmpasen, waarmee de Goede Week (ook genoemd de Stille Week) begint die leidt naar het grote feest van Pasen. Palmpasen is traditioneel verbonden aan Jezus’ intocht in Jeruzalem, gezeten op een ezel en toegejuicht door het volk dat zwaait met palmtakken, roepend “Hosanna voor deze bijzondere koning”. Maar ook op Palmzondag mengt dit Hosanna zich alvast met het duister van Jezus’ aanstaande kruisiging. De lezingen uit Jesaja 50 en Filippenzen 2 laten zien wie deze koning eigenlijk is.

Ter inspiratie alvast een gedicht van Ida Gerhardt, dat verwijst naar het verhaal van de intocht:

       Dank aan een ezel

Gij met uw zachtzinnige oren
en uw geduldig gezicht:
ik ben u zeer verplicht.

Dat gij het hebt aan willen horen
hoe toenmaals het is geschied;
en hoe mij de ander verried.

En dat ge zelfs niet hebt bewogen,
mij slechts hebt getroost met uw ogen.
Dat kunnen de ménsen niet.

Tijdens de kindernevendienst maken de kinderen een mooi versierde Palmpasenstok. Hiermee gaan we met zijn allen in processie door de kerk, onder het zingen van bijpassende palmpasenliederen.

Voorganger in deze viering is Matty Metzlar. Met medewerking van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp en pianist Joram de Rijk.

Download hier alvast de liturgie.

Noteer ook alvast de diensten tijdens de Stille Week:

  • 29 maart om 19:30 uur: Witte Donderdag (Martinikerk)
  • 30 maart om 19:30 uur: Goede Vrijdag (Nieuwe Kerk)
  • 31 maart om 22:00 uur: Paaswake (Nieuwe Kerk)
  • 31 maart om 23:00 uur: Paasnacht (Martinikerk)
  • 1 april om 11:30 uur: Eerste Paasdag (Martinikerk)

Zondag Judica

Zondag Judica, naar de uitroep “Doe mij recht, Heer!“, is de laatste zondag in de veertigdagentijd voordat op Palmzondag de Goede Week begint. We vieren de Martinidienst van zondag 18 maart 2018 om 11:30 uur met voorganger Ynte de Groot, die tot 2015 als predikant verbonden was aan de wijkgemeente De Fontein (Selwerd/Paddepoel). Medewerking aan de dienst wordt verleend door de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Henk de Vries.

De lezingen zijn uit Jeremia 31, over het nieuw te sluiten verbond met het volk van Israël, en uit Johannes 12, waarin Jezus uitspreekt dat de tijd gekomen is dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Waarna hij meteen vervolgt: “Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven.

Download hier alvast de liturgie.

Brood dat leven geeft

Halverwege de veertigdagentijd, op Zondag Laetare, heeft de viering altijd een wat vrolijker toonzetting dan in de rest van deze bezinningsperiode voorafgaand aan Pasen.

De lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament zijn gekozen bij het thema brood, dat ieder mens nodig heeft om te leven. Zoals het volk Israël tijdens het veertig jaar durend verblijf in de woestijn leefde van het hemels brood, ‘manna‘, zo mochten ze bij het bereiken van het beloofde land Kanaän eten van de graanopbrengst van dat land, en de ongedesemde broden bakken die verbonden zijn aan het pesachoffer.

Volgelingen van Jezus, die in groten getale zijn toegestroomd, worden gevoed met de vijf broden en de twee vissen die één jongen heeft meegebracht. En dat blijkt ruimschoots voldoende voor iedereen, te oordelen naar de manden met de overgebleven stukken brood. Ook in de Martinidienst delen we ruimhartig met elkaar van wat ons gegeven wordt: brood en wijn, tot gedachtenis van Hem die gezegd heeft: “Ik ben het brood dat leven geeft” (Johannes 6:48).

Evert Jan Veldman gaat voor in deze dienst op 11 maart om 11:30 uur. Met medewerking van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp. De pianist is Jan de Roos.

Download hier alvast de liturgie.

Zondag Oculi

De derde zondag van de veertigdagentijd heet Zondag Oculi, “Ogen“, naar de beginregel van Psalm 25 “Mijn ogen zijn gericht op de Eeuwige“. In deze periode van veertig dagen bezinnen we ons op wat werkelijk van waarde is in leven en geloof, en komen we zo stap voor stap dichter bij Pasen.

Afb.: Giotto di Bondone

In de viering van deze zondag 4 maart lezen we uit het boek Exodus over de tien woorden (ook bekend als de tien geboden), zoals Mozes die van God heeft ontvangen tijdens zijn verblijf van veertig dagen op de berg Sinaï.

De lezing uit het Evangelie naar Johannes verhaalt over de heftige reactie van Jezus als hij de tempel betreedt, die door handelaars en geldwisselaars tot een soort rovershol is gemaakt. Nota bene het Huis van zijn Vader, dat toch echt veel meer respect verdient dan op deze manier als een marktplaats. Jezus spreekt de woorden, dat hij de tempel eigenhandig zal afbreken en in drie dagen weer opbouwen  een vooruitwijzing naar zijn kruisdood en opstanding met Pasen.

Voorganger in deze viering is Tiemo Meijlink. Met zang en muziek van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Henk de Vries.

Download hier alvast de liturgie.