Ecologische bekering?

Zondag 28 oktober is onze eerste Martinidienst in de vierdelige serie “Zin in Groen” rondom het thema duurzaamheid. Ecologische bekering, dat is waartoe paus Franciscus ons oproept in zijn rondzendbrief Laudato Si.

Hoe kwetsbaar is het leven op aarde? We leven in het ‘antropoceen’, dat wil zeggen: mensen beïnvloeden door hun activiteiten het klimaat en de atmosfeer van de aarde, zij exploiteren de aarde en putten haar uit. Dat zou kunnen leiden tot een ernstige verstoring in de vitale evenwichten van de biosfeer.

Kunnen en moeten wij ons op een nieuwe manier leren invoegen in het web van het leven, een ‘terrasofie’ ontwikkelen? Wat betekent het theologische woord ‘schepping’? Welke positie neemt de mens in in de schepping? Wat betekent het rentmeesterschap? Allerlei vragen die deze zondag en ook in de komende weken aan de orde zullen komen in de vieringen.

In deze eerste dienst van de serie van vier lezen we het scheppingsverhaal uit het Bijbelboek Genesis in een bijzondere vertaling van Huub Oosterhuis en Alex van Heusden.

Voorganger in deze viering is Tiemo Meijlink; muzikale medewerking is er van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Matthew Schembri. Aanvang 11:30 uur.

Download hier alvast de liturgie.

Zin in groen!

Een serie vieringen rond het thema duurzaamheid

Eenzaam zweeft ze daar in de onmetelijke ruimte, omringd door vele levenloze sterrenstelsels: onze levende aarde. Astronauten die haar van buitenaf bekeken hebben, zijn telkens weer onder de indruk van haar schoonheid en kwetsbaarheid. Met dat heel dunne, blauwe schilletje: de aardatmosfeer om ons te beschermen.

Deze aarde, in geloofstaal Gods schepping, met al haar mensen, dieren, planten en bodemschatten, is ons als mensheid in handen gegeven. En met alle technologische vooruitgang van de afgelopen eeuwen zijn mensen tot veel in staat. Op onze schouders rust de verantwoordelijkheid en de uitdaging om het leven op aarde te beschermen en te behouden voor het nageslacht. Zonder roofbouw op de aarde te plegen en haar uit te putten. Een leefbare en bewoonbare aarde, waar geen plaats meer is voor oorlog en vijandschap maar waar solidariteit met onze medemens groeit, wereldwijd en over generaties heen. Ook paus Franciscus doet in zijn rondzendbrief Laudato Si een dringende oproep tot ecologische bekering.

Dit najaar willen we in een viertal Martinidiensten (28 oktober en 11 t/m 25 november) stilstaan bij het begrip duurzaamheid. Als modewoord is het aardig aan slijtage onderhevig, maar aan actualiteit heeft het absoluut nog niets ingeboet. Duurzaamheid betekent zoveel méér dan alleen de zorg voor het milieu. Bezoek maar eens de site van de Verenigde Naties, dan tref je daarop de maar liefst zeventien in VN-verband vastgestelde Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen aan, waaronder ook: geen armoede, geen honger en vermindering van ongelijkheid.

Duurzaamheid kent vele gezichten, en aan enkele daarvan schenken we in deze serie vieringen aandacht. Meer informatie over de invulling en de vier specifieke deelthema’s van de vieringen verschijnt, samen met de liturgie, kort voor elke viering op deze website. Weet je van harte uitgenodigd om één of meerdere Martinidiensten in deze serie bij te wonen.

De rijkdom van het delen

Het thema van de Martinidienst van zondag 14 oktober is De rijkdom van het delen. We signaleren dat er, dichtbij en ver weg, nog altijd een sterke kloof bestaat tussen rijken en armen. De Bijbelse verhalen laten zien dat deze van alle tijden is, maar ook dat deze niet onveranderlijk hoeft te zijn. Sterker, we krijgen mee dat werken aan Gods nieuwe wereld betekent dat je op aarde moet kijken wat er in je macht ligt om te veranderen. Waarbij het niet alleen gaat om het materiële. Elkaar als heel mens zien, schulden kunnen kwijtschelden, opnieuw kunnen beginnen. Maar ook zorgen dat er in de samenleving vangnetten zijn voor wie – langere tijd – moeilijkheden heeft. Over de spanning tussen ‘eigen schuld, dikke bult’ en het weer met een schone lei kunnen beginnen. We lezen uit Deuteronomium 15 en uit Marcus 10.

Voorganger in deze dienst is Lense Lijzen. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Het orgel wordt bespeeld door Eeuwe Zijlstra. Van harte welkom om 11:30 uur in de Martinikerk in Groningen.

Download hier alvast de liturgie.

Laat de kinderen tot Mij komen

Het thema van de Martinidienst van zondag 7 oktober 2018, aanvangstijd 11:30 uur, is ontleend aan het gedeelte uit het Evangelie naar Marcus, waarin Jezus de kinderen ongehinderd bij zich laat komen en hen zegent.

Het is een viering waarin Matty Metzlar voorgaat. Met muzikale medewerking van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp. Er staan weer diverse liedteksten van de hand van Huub Oosterhuis in de liturgie. De vleugel zal worden bespeeld door Joram de Rijk. Van harte welkom!

Download hier alvast de liturgie.