Wat er nog gaat gebeuren…

Met Advent, de aanloopperiode naar Kerst, begint een nieuw kerkelijk jaar. Dat betekent dat we nu in de laatste weken van het oude kerkelijk jaar zitten. Zondag 20 november is de laatste zondag van het huidige kerkelijk jaar, en deze dag heet ook wel de Zondag van de Voleinding. We staan stil bij de toekomstverwachting van het doorbreken van Gods rijk van gerechtigheid en vrede.

Uit het boek Maleachi klinken profetische woorden over wat er staat te gebeuren, als die tijd op het punt staat aan te breken. Dan maakt de levenshouding van mensen een wezenlijk verschil: geen goed nieuws voor de hoogmoedigen en goddelozen, maar voor wie ontzag voor God heeft zal de zon van de gerechtigheid stralend opgaan, en “huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen”, zegt de profeet. Maleachi spreekt ook over de verzoening tussen ouders en kinderen.

Ook uit het Evangelie van Lucas lezen we woorden die Jezus spreekt over de tijd die komen gaat, en aan wat voor gebeurtenissen je kunt herkennen dat er wat op stapel staat. Er wordt gesproken over verschrikkelijke dingen: aardbevingen, epidemieën, hongersnoden, volkeren die tegen elkaar ten strijde trekken, maar er klinken ook bemoedigende woorden: “Ik zal jullie woorden van wijsheid schenken”, en “Red je leven door standvastigheid”.

Over deze thematiek gaat het in de Martinidienst van zondag 20 november 2022, aanvang 11:30 uur, met voorganger Marga Baas. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Jan de Roos. Welkom!

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Stichting Leergeld”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.

Themadienst: Toekomst

Van alle gebeden in de christelijke traditie is het Onze Vader wel het bekendste en het meest wijdverbreid, al sinds eeuwen met stip op nummer één. Hierin komt onder andere voor de regel “Uw koninkrijk kome”, een bede die het verlangen in zich herbergt naar een goede toekomst zoals God deze bedoelt. Maar in de toekomst kijken is moeilijk, en al helemaal het doen van een betrouwbare toekomstvoorspelling. In het Lucasevangelie geeft Jezus aan de Farizeeën, die hem vragen naar de komst van het koninkrijk van God, als antwoord dat je het niet kunt aanwijzen, dat je niet kunt zeggen ‘hier of daar is het’, maar wel dat het koninkrijk binnen ons bereik ligt. Zou er dan met het koninkrijk niet zozeer iets in de hemel of in het hiernamaals bedoeld worden, maar juist iets dat hier en nu, bij ons op deze aarde, gestalte moet krijgen?

Over dit thema, Toekomst, gaat het in de Martinidienst van zondag 3 oktober 2021 om 11:30 uur. Als gastvoorganger is Gerrit Olsman in ons midden. Pieter Pilon zal het orgel bespelen. Er is geen koor of cantorij, maar Ton Tromp en Joke Bulthuis hebben zich bereid getoond de gemeentezang te ondersteunen, dus dat komt goed!

► Download hier alvast de liturgie.

Wil je de viering meemaken, meld je dan uiterlijk zaterdagmiddag om 12:00 uur aan via het registratieformulier. De contactgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. De link staat ook onderaan op de pagina met corona-huisregels.

Collecte: Iedereen kan bijdragen aan de collecte door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Chavah”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Aanwezigen in de kerk hebben de mogelijkheid contant bij te dragen aan de collecte, maar als je liever per bankoverschrijving bijdraagt dan kan dat uiteraard ook. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

► Voor wie de viering niet in de kerk heeft kunnen bijwonen komt na afloop een geluidsregistratie beschikbaar, deze wordt in de loop van zondagmiddag door Bert geplaatst op Dropbox en kan dan nog tot enkele weken na de viering worden teruggeluisterd.

Zondag van de Voleinding: vertrouwen in de toekomst

Wij leven binnen de geloofstraditie op de adem van het kerkelijk jaar. In deze ordening en markering van de tijd zit een voortgaande beweging, een beweging die zich uitstrekt naar een toekomstverwachting, een perspectief waarin Gods rijk van gerechtigheid en vrede definitief zal doorbreken. Op de zondag van de Voleinding, op de drempel naar Advent, worden we bepaald bij dit perspectief en klinkt de oproep om de verwachting gaande te houden.

De bijpassende Bijbelgedeelten voor deze zondag komen uit Maleachi 3 en Lucas 21.

Cantor en dirigent Ton Tromp. Bron: www.spectrumkoor.nl

Deze zondag 24 november 2019 draagt een extra bijzondere klank en kleur, omdat wij in deze viering ook afscheid nemen van Ton Tromp als cantor en dirigent. Ruim tien jaar mocht het Koor van het GSp genieten van zijn bezielende leiding en hebben de Martinigangers volop liederen kunnen zingen uit het prachtige repertoire van Huub Oosterhuis.

Van harte welkom in deze Martinidienst op zondag 24 november om 11:30 uur, met als voorganger Matty Metzlar. Het Koor van het GSp staat onder leiding van Ton Tromp, niet helemaal voor de laatste keer want ook de Kerstnachtdienst, volgende maand op 24 december, neemt hij nog voor zijn rekening. De vleugel wordt bespeeld door Jan de Roos.

Download hier alvast de liturgie.

Welke wereld laten we na?

Op zondag 25 november sluiten we in de Martinidienst om 11:30 uur onze vierdelige serie “Zin in Groen” rond het thema duurzaamheid af. In deze viering bezinnen we ons op de vraag: welke wereld laten we na aan de komende generaties? De zorg voor een leefbare en bewoonbare aarde is een verantwoordelijkheid die wij hebben, ook naar onze kinderen en kleinkinderen. Onze blik gericht op de toekomst!

Wat heeft het Oude Testament ons hierover te zeggen? We lezen het in Deuteronomium 26. Toen de Israëlieten, bevrijd uit de onderdrukking in Egypte en na een verblijf van veertig jaar in de woestijn, het Beloofde Land mochten binnengaan, is hen het volgende op het hart gedrukt: Besef dat dit land je door God is gegeven en dat het niet jullie eigendom is. De eerste oogst van het land moest daarom als offer aan de Heer worden aangeboden. Pas daarna is er alle gelegenheid om ten volle te genieten van al het goede dat je gegeven is.

De Evangelielezing is de gelijkenis uit Mattheüs 25, over de tien meisjes met hun olielampen, die bij de bruiloft de bruidegom moesten verwelkomen. Wie kent nog deze slogan: Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Vijf meisjes hadden gezorgd voor voldoende reserve-olie voor hun lampen, de andere vijf kwamen zonder te zitten.

Evert Jan Veldman gaat voor in deze Martinidienst op 25 november. Met medewerking van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp. De vleugel wordt bespeeld door Joram de Rijk.

Download hier alvast de liturgie.