Morning Prayer on February 16th

Welcome to the Morning Prayer service on Sunday, February 16th at 11:30 am, in the Martini Church in Groningen. The Dutch Choral Singers, directed by Henk de Vries, will participate in this service and they will sing the anthem “Thou knowest, Lord, the secrets of our hearts” by Henry Purcell, among other choral works. On the order of service, also several hymns are listed for the congregation to sing together.

The theme of this service is taken from the Sermon on the Mount, from the Gospel of St. Matthew, in which Jesus explains the purpose why he has appeared in our world, and teaches the people important lessons of life.

The service is ministered by Revd. Rudolf Oosterdijk. The organ is played by Vincent Hensen-Oosterdijk.

The order of service can be downloaded here.

Special notice: until June 2020, our Morning Prayer services are held on the third Sunday of each month. After the summer holiday, starting September 6th, we will continue these Morning Prayers on the first Sunday of each month.

Dutch Choral Singers in St. Paul’s Cathedral, London, January 2019

Van harte welkom in de Martinidienst, een Engelstalige Morning Prayer op zondag 16 februari om 11:30 uur in de Martinikerk. Het koor, the Dutch Choral Singers, onder leiding van Henk de Vries, verleent medewerking aan deze dienst. Eén van de liederen die ten gehore gebracht worden, is “Thou knowest, Lord, the secrets of our hearts” van Henry Purcell. De liturgie vermeldt uiteraard ook weer een aantal hymns om samen te zingen.

Het thema is ontleend aan de Bergrede uit het Evangelie van Mattheüs. Hierin doet Jezus uit de doeken met welke bedoeling hij in onze wereld is verschenen, en leert hij de mensen belangrijke levenslessen.

Voorganger in deze dienst is Rudolf Oosterdijk. Het orgel wordt bespeeld door Vincent Hensen-Oosterdijk.

Download hier alvast de (Engelstalige) liturgie.

N.B. Tot en met juni 2020 vinden de Engelstalige Morning Prayers plaats op de derde zondag van de maand. Na het zomerreces, vanaf 6 september, gaan we door met onze Morning Prayers op de eerste zondag van de maand.

Morning Prayer on the 2nd Sunday after Epiphany

We welcome you all to come and join us to celebrate our monthly Choral Morning Prayer, in the tradition of the Anglican Church, on Sunday January 19th at 11:30 am in the Martini Church in Groningen.

Among the works performed by the Dutch Choral Singers, directed by Henk de Vries, are the “Te Deum Laudamus in C” by Charles V. Stanford and “We wait for Thy loving kindness” by William McKie. Also, several hymns will be sung by the congregation together.

Thematically, the readings and the sermon in this service will be linked by the symbol of the dove – generally known as the symbol for God’s everlasting peace. We read from the book of Genesis about Noah, releasing a dove from the ark in order to see whether the water level is already decreasing to make space for dry land. The dove returns with a fresh olive leaf in its beak. And from the Gospel of John we read about the Holy Spirit, descending from heaven like a dove onto Jesus, after his baptism by St. John.

The service will be ministered by Revd. Arlette Toornstra. The organ will be played by Eeuwe Zijlstra.

The order of service can be downloaded here.

Zondag 19 januari 2020 om 11:30 uur vieren we weer onze maandelijkse Morning Prayer in de Anglicaanse traditie, en je bent van harte welkom om die met ons mee te vieren.

Tot de werken die de Dutch Choral Singers, met dirigent Henk de Vries, ten gehore brengen, behoren onder andere het “Te Deum Laudamus in C” van Charles V. Stanford en “We wait for Thy loving kindness” van William McKie. Uiteraard zijn er ook weer enkele hymns die door iedereen kunnen worden meegezongen.

De duif, algemeen bekend als symbool voor Gods eeuwigdurende vrede, vormt de thematische connectie tussen de lezingen en de overweging. In het boek Genesis lezen we hoe Noach uit zijn ark een duif loslaat om te zien of het water alweer daalt om ruimte te maken voor droog land. De duif komt terug met een vers olijftakje in zijn snavel. In het Evangelie naar Johannes lezen we over de Heilige Geest die op de zojuist door Johannes gedoopte Jezus neerdaalt uit de hemel in de gedaante van een duif.

Voorganger in deze dienst is Arlette Toornstra. Het orgel van de Groninger Martinikerk wordt bespeeld door Eeuwe Zijlstra.

Download hier alvast de (Engelstalige) liturgie.

Morning Prayer on the 3rd Sunday of Advent

We welcome you to celebrate the Morning Prayer on the 3rd Sunday of Advent, December 15th at 11:30 a.m. in the Martini Church in Groningen. The officiant in this service will be Rudolf Oosterdijk. The organ will be played by Henk de Vries. This time we will have to do without the Dutch Choral Singers – they will participate again in the next Morning Prayer service in January 2020. Instead, there will be several hymns for the congregation to sing together.

Central theme of the services in the period of Advent (the time of preparation for Christmas), is the expectation of the appearance of Christ into our world. In the Gospel of St. Matthew, we read about John the Baptist, being in prison and sending his disciples to Jesus in order to ask him the following question: “Are you the one who is to come, or are we to expect some other?”. In his reply, Jesus refers to the signs that the people can observe around them: blind people recovering their sight, people with other illnesses being cured and dead being raised to life. Signs which refer back to prophecies by Isaiah.

The order of service can be downloaded here.

Van harte welkom in de viering van de derde adventszondag, een Engelstalige Morning Prayer op zondag 15 december om 11:30 uur. Voorganger is Rudolf Oosterdijk en het orgel wordt bespeeld door Henk de Vries. Ditmaal geen medewerking van de Dutch Choral Singers – zij zijn in de volgende Morning Prayer in januari 2020 weer van de partij. Wel zijn er meerdere hymns die door iedereen kunnen worden meegezongen.

Het centrale thema in de vieringen van Advent, ter voorbereiding op Kerst, is de verwachting van de komst van Christus in onze wereld. We lezen in het Evangelie naar Mattheüs over Johannes de Doper, die in de gevangenis verblijft en die zijn leerlingen naar Jezus stuurt met de vraag: “Bent u degene die komen zou, of moeten we iemand anders verwachten?”. Jezus antwoordt door te wijzen op de tekenen die de mensen kunnen waarnemen: blinden die het licht in hun ogen terugkrijgen, andere zieken die genezen worden en doden die weer tot leven gewekt worden. Tekenen die ook terugverwijzen naar woorden van de profeet Jesaja.

Download hier alvast de (Engelstalige) liturgie.

3rd Morning Prayer on November 17th

Earlier this year we have taken the initiative to organise a so-called Morning Prayer in the Martini Church in Groningen on a regular basis, usually on the third Sunday of the month at 11:30 am. During the hour of this service, we try to bring to life some of the rich choral tradition from the Anglican church here in Groningen, accompanied by music played on the world famous Martini organ. This way we hope you will have a pleasant time with us, whether you’re a local resident, a regular visitor of the Martini services, or a guest in our town from abroad.

Next Sunday, on November 17th, this type of Morning Prayer will be celebrated for the third time already in Groningen. Among other works, the Te Deum and Jubilate in C by Charles Villiers Stanford and “O for a closer walk with God” – also by Stanford – are listed on the programme. There will also be several hymns that everyone can sing along.

Presiding: the Reverend Sam Van Leer. Choir: Dutch Choral Singers. Choir Master: Henk de Vries. Organist: Vincent Hensen-Oosterdijk.

The order of service can be downloaded here.

Een paar maanden geleden zijn we gestart met het organiseren van de zogenoemde Morning Prayers in de Groninger Martinikerk, op de derde zondag van de maand om 11:30 uur. In ongeveer een uur proberen we, begeleid door orgelmuziek gespeeld op het wereldberoemde Martiniorgel, iets van de beleving uit de rijke Engelse koortraditie ook in Groningen tot leven te brengen. Daarmee hopen we jullie, zowel Groningers en regelmatige bezoekers van de Martinidiensten als buitenlandse gasten in onze stad, een aangenaam uurtje te bezorgen.

Komende zondag, 17 november, vieren we alweer voor de derde keer de Morning Prayer op deze manier. Op het programma staan onder meer het Te Deum en Jubilate in C van Charles Villiers Stanford en “O for a closer walk with God”, eveneens van Stanford. Daarnaast zijn er hymns die iedereen kan meezingen.

Voorganger is Sam Van Leer. Het koor: Dutch Choral Singers staat onder leiding van dirigent Henk de Vries. Organist is Vincent Hensen-Oosterdijk.

Download hier alvast de (Engelstalige) liturgie.

Morning Prayer (Choral Matins)

Have you missed the first Morning Prayer in de Martini Church in Groningen on May 19th? Well, here’s another chance to attend a special Morning Prayer service (also known as Choral Matins) on Sunday, September 15th, starting at 11:30 am. This Anglican-style service will be held in the English language, just like the previous time in May.

Thematically, we will address the concept of sin and having repentance of one’s sins. This concept is the link between the two Bible readings: from the book of Exodus, about God’s response to the people of Israel who had worshipped a golden calf, and from the Gospel of St. Luke, where Jesus tells the parable of the shepherd leaving behind his 99 sheep in order to retrieve the one lost sheep, followed by the parable of the woman retrieving the silver coin she had lost.

The officiant in this service will be Matty Metzlar. The choir participating in the service will be the Dutch Choral Singers with choir master Henk de Vries. The organ will be played by Vincent Hensen-Oosterdijk.

► The order of service can be downloaded here.

Voor wie de eerste Morning Prayer in de Groninger Martinikerk op 19 mei jl. gemist heeft, is er op zondag 15 september om 11:30 uur opnieuw gelegenheid om deze vorm van Engelstalige oecumenische viering volgens de Anglicaanse traditie, ook wel Choral Matins genoemd, bij te wonen.

Het thema van de viering sluit aan bij de begrippen zonde en berouw. Dit vormt de verbindende schakel tussen de lezingen uit Exodus, over hoe God reageert op de aanbidding van een gouden kalf door het volk Israël, en uit het Evangelie naar Lucas, waarin Jezus gelijkenissen vertelt over de schaapherder die zijn 99 schapen achterlaat om dat ene verloren schaap te zoeken en terug te vinden en over de vrouw die dolgelukkig is dat ze een zilveren muntje, dat ze was kwijtgeraakt, weer terugvindt.

Voorganger in deze viering is Matty Metzlar. Met medewerking van de Dutch Choral Singers onder leiding van Henk de Vries en organist Vincent Hensen-Oosterdijk.

► Download hier alvast de (Engelstalige) liturgie.

19 mei: Morning Prayer

English text see below

Zondag 19 mei om 11:30 uur is er een Engelstalige oecumenische Martinidienst volgens de Anglicaanse traditie. Deze Morning Prayer (ook wel genoemd Matins) is nog nooit gehoord in de Martinikerk in Groningen. Evenals de Evensongs zit ook de Morning Prayer vol muziek. Het verschil is dat deze alleen op zondagen wordt gehouden en de muziek een Te Deum en een Jubilate bevat.

De dienst is een ‘pilot’ om uit te zoeken of een maandelijkse Martinidienst in het Engels met een nieuw op te richten Universiteitskoor (Groningen University Choir) ook internationale bezoekers en meer studenten kan trekken. Daarom zijn alle onderdelen van de dienst in het Engels.

Voorganger is Sam Van Leer, studentenpastor en predikant bij de Grace Anglican Church in Groningen. De dienst wordt muzikaal begeleid door Dutch Choral Singers onder leiding van dirigent Henk de Vries en vaste organist van het koor Vincent Hensen-Oosterdijk. Er is kinderopvang aanwezig tijdens de viering.

Voor meer informatie over de inhoud van de dienst of het op te richten Groningen University Choir kunt u contact opnemen met Stichting Chants, Yellie Alkema, secretariaat@chants.nl of 06-46266785.

► Download hier alvast de liturgie.

Dutch Choral Singers in St. Paul’s Cathedral, London, January 2019
Dutch text see above

On Sunday May 19th, at 11:30 am in the Martini Church in Groningen, there will be an English-language Morning Prayer (in the Anglican-style). It will be the first time ever that this type of service will be held in the Martini Church. Just like the well-known Choral Evensongs, services of Morning Prayer in the Anglican tradition (also known as Matins) are full of music as well. The difference is that Morning Prayers are held on Sundays only, and that the music includes a Te Deum and a Jubilate.

We are offering a trial Morning Prayer service on May 19th to see how attractive this can prove to be for international students and others in Groningen. In addition, the Chants Foundation would like to consider launching a University Choir in Groningen!

Presiding: the Reverend Sam Van Leer, Chaplain of Grace Anglican Church Groningen. Choir: Dutch Choral Singers. Choir Master: Henk de Vries. Organist: Vincent Hensen-Oosterdijk. Childcare will be available during the service.

For more information on the service and the Groningen University Choir, feel free to contact Ms Yellie Alkema, secretariaat@chants.nl or 06-46266785.

► The order of service can be downloaded here.