Gezamenlijke viering in de Week van Gebed voor de Eenheid

Op de derde zondag van januari, het begin van de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen, is er zoals ieder jaar een gezamenlijke oecumenische viering van de binnenstadskerken in de Nieuwe Kerk.

Deze gezamenlijke viering heeft de vorm van een Festival of Lessons and Carols en stamt uit de Anglicaanse traditie. Een dienst zonder overweging, met afwisselend lezingen, gebeden en liederen, afgestemd op de periode van het kerkelijk jaar: Epifanie, het feest van de verschijning van Gods glorie op aarde. De liederen (carols), passend bij Epifanie, worden gezongen door het koor Choral Voices onder leiding van Daniël Rouwkema. De lezingen en gebeden worden verzorgd door vertegenwoordigers van de verschillende deelnemende geloofsgemeenschappen, waaronder de gemeenschap van onze Martinidiensten.

► Deze dienst in de Nieuwe Kerk vindt plaats op zondag 16 januari 2022, ’s middags om 15:00 uur, en kan worden gevolgd via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10913.

Overigens gaat onze reguliere Martinidienst ’s ochtends om 11:30 uur ook gewoon door op zondag 16 januari.

Laatste dienst voor de zomervakantie, via kerkomroep

Zondag 28 juni is de laatste dienst voordat het zomerreces begint, en ook deze dienst zal vanaf ca. 12:00 uur te beluisteren zijn via kerkomroep.nl. In deze dienst zal Matty Metzlar voorgaan. Muzikale medewerking is er van enkele leden van het Koor van het GSp onder leiding van Pieter Pilon met pianospel van Jan de Roos.

De lezing uit Lucas 7 gaat over het grote vertrouwen in Jezus van een Romeinse centurio (legeraanvoerder), dat zijn ernstig zieke slaaf zal genezen.

► Download hier alvast de liturgie.

Collecte: Wie wil bijdragen aan de collecte, kan een bedrag overmaken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten“. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: UAF“. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

Foto: Pam Brophy, Wikipedia, CC BY-SA 2.0

► Terugluisteren op kerkomroep.nl: selecteer Groningen, Martinikerk, dienst van zondag 28 juni 2020, 12:01 uur.

We hopen dat we na de zomervakantie, vanaf zondag 6 september, weer Martinidiensten kunnen houden waarbij u allen weer ‘in real life‘ in de Martinikerk aanwezig kunt zijn. Houd de berichtgeving daarover in de gaten (via deze website, de Nieuwsbrief en/of Facebook).

Hieronder nog een aantal foto’s gemaakt tijdens de opname en live uitzending van de dienst van 28 juni.

Morgengebed 21 juni via kerkomroep

Due to the corona circumstances, there will be no regular Morning Prayer service in English on June 21st. Instead, there wil be a service partly in English, partly in Dutch, which can be listened on kerkomroep.nl. Especially some psalms and anthems sung by the Dutch Choral Singers will be in English, as would be in a regular Morning Prayer service in the Anglican tradition, but the Bible reading and the sermon will be in Dutch. The remainder of this announcement will therefore also be in Dutch.

Vanwege corona zal er op zondag 21 juni, in plaats van onze gebruikelijke Engelstalige Morning Prayer, een deels Engels-, deels Nederlandstalige viering worden gehouden die beluisterd kan worden via kerkomroep.nl. Net als in een ‘normale’ Morning Prayer worden enkele liederen in het Engels ten gehore gebracht door de Dutch Choral Singers, maar de Bijbellezing en overweging zullen in het Nederlands zijn.

De Bijbellezing uit Mattheüs 10 gaat over de woorden die Jezus spreekt tot zijn discipelen als hij ze de wereld in stuurt om het Evangelie te verspreiden. Hij geeft ze als handreiking mee: Ga goed voorbereid op pad en wees je ervan bewust dat je lang niet overal even welkom en hartelijk wordt ontvangen, maar weet je gelijktijdig ook gesterkt door de Heilige Geest die je de juiste woorden om te spreken zal ingeven.

Dutch Choral Singers in St. Paul’s Cathedral, London, January 2019

Voorganger is Rudolf Oosterdijk. Het orgel wordt bespeeld door Vincent Hensen-Oosterdijk en de Dutch Choral Singers staan onder leiding van Henk de Vries.

► Download hier alvast de liturgie.

Collecte: Wie wil bijdragen aan de collecte, kan een bedrag overmaken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten“. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Chavah“. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

► Terugluisteren op kerkomroep.nl: selecteer Groningen, Martinikerk, dienst van zondag 21 juni 2020, 12:03 uur.

Nieuwe wijn in nieuwe zakken

Op zondag 14 juni kun je vanaf ca. 12:00 uur weer digitaal de Martinidienst meeluisteren via kerkomroep.nl. Een dienst met als voorganger Sybrand van Dijk en met vocale medewerking door een klein aantal zangers m/v van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Het orgelspel is van Eeuwe Zijlstra.

Gelezen wordt een gedeelte uit Mattheüs 9, waar Jezus uitleg geeft door in beeldtaal te spreken: een oude jas repareer je niet met een nieuwe, nog niet gekrompen lap stof, en nieuwe wijn moet in nieuwe zakken gedaan worden in plaats van in oude. De scène die er in dit Evangelieverhaal direct op volgt, gaat over twee mensen die een beroep doen op Jezus’ genezende kracht: een man wiens dochter zojuist is gestorven, en een vrouw die er vast op vertrouwt dat ze zal genezen van bloedvloeiingen als ze alleen maar de zoom van Jezus’ bovenkleed aanraakt.

Download hier alvast de liturgie.

Collecte: Wie wil bijdragen aan de collecte, kan een bedrag overmaken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten“. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Voedselbank Groningen“. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

► Terugluisteren op kerkomroep.nl: selecteer Groningen, Martinikerk, dienst van zondag 14 juni 2020, 12:01 uur.

Geboren uit water en Geest

Op zondag Trinitatis (zondag van de heilige drie-eenheid), 7 juni 2020, is er weer een Martinidienst waarvoor we je van harte uitnodigen deze op kerkomroep.nl mee te luisteren. Ruth Peetoom zal voorgaan in deze viering, terwijl vocale medewerking wordt verleend door enkele leden van het Koor van het GSp met pianobegeleiding door Jan de Roos.

Jezus en Nikodemus (Henry Ossawa Tanner)

In de Evangelielezing van deze zondag, uit Johannes 3, vraagt de Farizeeër Nikodemus aan Jezus om uitleg bij een voor hem moeilijk te begrijpen schriftgedeelte. Er staat dat je alleen toegang hebt tot Gods koninkrijk als je opnieuw geboren wordt, maar Nikodemus toch al een man op leeftijd heeft grote moeite met die woorden als hij ze letterlijk wil interpreteren. De uitleg van Jezus gaat over geboren worden uit water en Geest. Er is verschil tussen menselijke en geestelijke geboorte. ‘De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’

► Download hier alvast de liturgie.

Collecte: Wie wil bijdragen aan de collecte, kan een bedrag overmaken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten“. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Waddenvereniging“. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

► Terugluisteren op kerkomroep.nl: selecteer Groningen, Martinikerk, dienst van zondag 7 juni 2020, 12:01 uur.

Pinksteren in beeld en geluid

De viering van Eerste Pinksterdag op zondag 31 mei om half 10 ’s ochtends is een gezamenlijke dienst waaraan alle wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Groningen, inclusief de Martinidiensten, mee zullen werken. De dienst is ditmaal niet via kerkomroep.nl maar via kerkdienstgemist.nl te volgen, zie de directe link onderaan dit bericht.

Als titel en thema geven we aan deze dienst mee de tekst uit Psalm 104 vers 30: “Zo geeft U de aarde een nieuw gelaat”.

Voorgangers zijn Pieter Versloot, Matty Metzlar, Tirtsa Liefting en Anita Akkerman. Muzikaal werken mee organist Sietze de Vries en pianist Cas Straatman. Er is koorzang onder leiding van Mannes Hofsink en Judith Oosterhoff.

Download hier alvast de liturgie.
► En download hier alvast een Powerpoint-bestand waarin diverse gemeenteleden aan het woord komen.

► Kijk mee (terug) op https://kerkdienstgemist.nl/stations/2050-Prot-Wijkgemeente-Martinikerk, de dienst van zondag 31 mei 2020, 09:30 uur.

Viering 24 mei via kerkomroep

Ook op zondag 24 mei 2020 nodigen we je van harte uit om de Martinidienst te beluisteren via kerkomroep.nl. De voorganger op deze zondag is Evert Jan Veldman. Een viertal zangers van het Koor van het GSp zal medewerking verlenen aan de viering, op de vleugel begeleid door pianist Jan de Roos.

Bron: rogersmithpix, licentie CC BY-NC 2.0.

Het thema is gekozen aan de hand van de lezing uit Exodus 23, waar belangrijke leefregels voor het volk Israël, dat in de woestijn verblijft na de uittocht uit Egypte, uit de doeken gedaan worden. Leefregels waarin de nadruk gelegd wordt op eerlijkheid, rechtvaardigheid en hulp aan de medemens, ongeacht of die medemens je vriend of je vijand is. Bijvoorbeeld, je ziet een veel te zwaar beladen lastdier dat bijna bezwijkt, en dit dier is van iemand met wie je in onmin leeft, kijk dan niet werkloos toe maar bied meteen de helpende hand. Ook vreemdelingen mogen niet uitgebuit worden. De Israëlieten waren immers zelf vreemdelingen in Egypte.

► Download hier alvast de liturgie.

Collecte: Wie wil bijdragen aan de collecte, kan een bedrag overmaken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten“. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Voedselbank Groningen“ of “diaconale collecte: UAF“. Gebruik voor iedere collecte waaraan je wilt bijdragen bij voorkeur een aparte overboeking, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

► Terugluisteren op kerkomroep.nl: selecteer Groningen, Martinikerk, dienst van zondag 24 mei 2020, 12:01 uur.

Morgengebed via kerkomroep

Due to the corona circumstances, there will be no regular Morning Prayer service in English on May 17th. Instead, there wil be a service in Dutch, which can be listened on kerkomroep.nl. The remainder of this announcement will therefore also be in Dutch.

Vanwege corona zal er op zondag 17 mei, in plaats van onze gebruikelijke Engelstalige Morning Prayer, een Nederlandstalige viering worden gehouden die beluisterd kan worden via kerkomroep.nl.

Het thema is ontleend aan de lezing uit het boek Exodus waarin God, vanaf de berg Sinaï, Mozes tot zich roept, terwijl luid geschal van de sjofar (de ramshoorn) weerklinkt. Het gaat gepaard met bliksem, donder en heel veel ander kabaal. Wat een enorm contrast met de stilte, zoals bezongen in het lied “Stilte nu”, een bewerking van Psalm 65 door Huub Oosterhuis.

Voorganger is Arlette Toornstra. Het orgel wordt bespeeld door Vincent Hensen-Oosterdijk en enkele leden van de Dutch Choral Singers zullen zingen onder leiding van Henk de Vries.

► Download hier alvast de liturgie.

Collecte: Wie wil bijdragen aan de collecte, kan een bedrag overmaken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten“. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Humanitas Maatjesproject“. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

► Terugluisteren op kerkomroep.nl: selecteer Groningen, Martinikerk, dienst van zondag 17 mei 2020, 12:00 uur.

Dienst via kerkomroep: Ieder komt tot de Vader

De reacties op onze eerste viering die via kerkomroep.nl is uitgezonden, op 3 mei jl., waren positief, dus alle reden om daar de komende zondagen mee door te gaan (vooralsnog tot eind juni). De viering op zondag 10 mei heeft als thema: “Ieder komt tot de Vader”, naar aanleiding van het Bijbelgedeelte uit Johannes 14. De woorden “Niemand komt tot de Vader dan door Mij” lijken een vorm van uitsluiting in zich te kunnen herbergen. De reactie van theoloog Pinchas Lapide, auteur van het boek “Ieder komt tot de Vader”, kan daar diametraal tegenover geplaatst worden: een boodschap van inclusiviteit in plaats van exclusiviteit, en hoe Gods liefde werkelijk bedoeld is!

Voorganger is Lense Lijzen. De koorzang wordt verzorgd door vier leden van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en het orgel wordt bespeeld door Eeuwe Zijlstra.

Download hier alvast de liturgie.

Collecte: Wie wil bijdragen aan de collecte, kan een bedrag overmaken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten“. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: UNHCR Nederland“. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

► Terugluisteren op kerkomroep.nl: selecteer Groningen, Martinikerk, dienst van zondag 10 mei 2020, 12:01 uur.

Dienst via kerkomroep: 75 jaar gedenken en bevrijding

Nog altijd hebben we te maken met de corona-beperkingen, en daarom kunnen we nog altijd niet op zondagochtend naar de Martinikerk om elkaar te ontmoeten en samen te vieren. De afgelopen anderhalve maand, met name voor de geplande Martinidiensten rond Pasen, hebben we vormgegeven door de meditaties van de verschillende gastvoorgangers online te publiceren. Deze zijn nog altijd na te lezen op deze site (volg de tag ‘meditatie‘), je kunt er nog altijd inspiratie uit putten.

Etty Hillesum (1914-1943)

Voor zondag 3 mei hebben we met een beperkt aantal mensen een viering voorbereid, die (live of achteraf) te beluisteren zal zijn via www.kerkomroep.nl. In de dagen rondom 4 en 5 mei staan we uitgebreid stil bij de periode waarin we als samenleving ook in extreme onvrijheid moesten leven: de Tweede Wereldoorlog, waarvan het einde nu 75 jaar achter ons ligt. De viering op 3 mei draagt daarom ook het thema ’75 jaar gedenken en bevrijding’. Gelezen wordt uit het oorlogsdagboek ‘Het verstoorde leven’ van Etty Hillesum, en daarnaast uit de Bijbel: Psalm 56. Voorganger is Matty Metzlar. Het orgel wordt bespeeld door Eeuwe Zijlstra en de piano door Jan de Roos. Er wordt gezongen door drie koorleden van het Koor van het GSp.

Bloeiende jasmijn (foto: Javier Martin, Wikipedia)

Download hier alvast de (beknopte) liturgie. In deze liturgie is in elk geval de tekst van het dagboekfragment van Etty Hillesum opgenomen.

Collecte: Wie wil bijdragen aan de collecte, kan een bedrag overmaken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten“. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Voedselbank Groningen” (we steunen met name het initiatief van de voedselbank om i.s.m. restaurant Het Feithhuis gratis verse maaltijden aan voedselbank-cliënten te verstrekken). Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

Terugluisteren op kerkomroep.nl: selecteer Groningen, Martinikerk, dienst van zondag 3 mei 2020, 12:01 uur.