Het goede van het kwade onderscheiden

Van harte welkom in alweer de derde Martinidienst van dit nieuwe seizoen, op zondag 20 september om 11:30 uur in het hoogkoor van de Martinikerk. Als gastvoorganger is ditmaal Jaap Goorhuis in ons midden. De koorzang wordt voor de gelegenheid verzorgd door Maarten van Damme, Bert Ballast en Hans van der Veen, op het orgel begeleid door Henk de Vries.

Thematisch sluit deze viering mooi aan bij de eerste viering van deze maand met Matty Metzlar op 6 september, waarin het ging over de droom van koning Salomo en de gelijkenissen van de verborgen schat en de kostbare parel. Jaap Goorhuis heeft ervoor gekozen dezelfde teksten in een andere vertaling te lezen (waarbij de Evangelielezing in een vertaling van hemzelf is), en daaraan toe te voegen de minder bekende gelijkenis van het sleepnet uit Mattheüs 13 en een tekst uit Romeinen 8. In de gelijkenis van het sleepnet wordt het koninkrijk van de hemel vergeleken met hoe de inhoud van een vissersnet gesorteerd wordt: het goede en bruikbare wordt bewaard en de rommel gaat weer overboord. We zijn benieuwd naar de uitleg die Jaap bij elk van de drie Bijbellezingen zal geven.

Als je deze viering wilt meemaken, meld je dan s.v.p. van tevoren aan via de link op de startpagina of op de pagina met corona-huisregels. Dit in verband met het beperkte aantal zitplaatsen.

► Download hier alvast de liturgie.

Collecte: Ook als je de viering niet kunt bijwonen, is het toch mogelijk bij te dragen aan de collecte. Je kunt een bedrag overmaken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten“. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Agrarisch Natuurfonds Fryslân (Red de weidevogel)“. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

 Van deze dienst is een geluidsopname (MP3) gemaakt; terugluisteren kan via Dropbox – volg deze link.

Zeventig maal zevenmaal vergeven

In de Martinidienst van 13 september richten we de aandacht op vergeving van zonden en kwijtschelding van schulden. In Mattheüs 18 vraagt Petrus aan Jezus hoe vaak hij iemand die tegen hem zondigt moet vergeven. Zeven maal, is dat genoeg? Nee, zeventig maal zeven maal, geeft Jezus hem ten antwoord. Daarna volgt de gelijkenis over de koning aan wie een dienaar een groot bedrag in talenten verschuldigd was. Hoe treffend is het dan, dat we wekelijks, ook deze zondag weer, het gebed uitspreken dat Jezus ons leerde, het Onze Vader, met daarin onder meer de woorden:

En vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.

Van harte welkom in deze viering op zondag 13 september 2020 om 11:30 uur in de Martinikerk. Net als vorige week wordt de dienst gehouden in het hoogkoor van de kerk (ingang tegenover het Feithhuis), en vragen we je om je (vanwege het beperkte aantal zitplaatsen) van tevoren aan te melden via de link op de startpagina of op de pagina met corona-huisregels. Voorganger is Tiemo Meijlink. We zingen niet samen, maar luisteren naar de koorzang van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Eeuwe Zijlstra bespeelt het koororgel.

► Download hier alvast de liturgie.

Collecte: Ook als je de viering niet kunt bijwonen, is het toch mogelijk bij te dragen aan de collecte. Je kunt een bedrag overmaken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten“. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Overweeghuis“. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

 Van deze dienst is een geluidsopname (MP3) gemaakt; terugluisteren kan via Dropbox – volg deze link.

Groen licht, we mogen weer!

Na maanden met alleen maar online Martinidiensten via kerkomroep.nl, en vervolgens het zomerreces in juli en augustus, mogen we ons eindelijk weer verheugen op een echte Martinidienst en kunnen we elkaar weer ‘in real life‘ ontmoeten in de prachtige ruimte van de Martinikerk. De laatste reguliere dienst, voordat we te maken kregen met de coronabeperkingen, was op 8 maart van dit jaar. Nog niet alles zal weer helemaal zijn zoals vanouds. Zo zijn we door omstandigheden genoodzaakt de viering te houden in het hoogkoor van de kerk, in plaats van in het schip. De ingang is tegenover het Feithhuis. Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen verzoeken we je om je vooraf aan te melden via de link op de startpagina of op de pagina met corona-huisregels. Ook zullen we ons nog niet wagen aan gezamenlijke gemeentezang, maar luisteren we vooral naar de liederen gezongen door het Koor van het GSp onder leiding van Pieter Pilon, waarbij het koororgel wordt bespeeld door Jan de Roos. Tenslotte zullen we ook nog geen brood en wijn met elkaar delen.

Voorganger in deze eerste dienst van het nieuwe seizoen is Matty Metzlar. We zullen stilstaan bij de gelijkenissen van de verborgen schat en de kostbare parel. Koning Salomo was zich daar al van bewust toen hij een wens mocht doen aan het begin van zijn regeerperiode. Hij vroeg God om een opmerkzame geest zodat hij onderscheid kon maken tussen goed en kwaad, tussen waarheid en leugen.

Download hier alvast de liturgie.

Collecte: Ook als je de viering niet kunt bijwonen, is het toch mogelijk bij te dragen aan de collecte. Je kunt een bedrag overmaken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten“. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Voedselbank Groningen“. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

Van deze dienst is een geluidsopname (MP3) gemaakt; terugluisteren kan via Dropbox – volg deze link.

Rijkdom en het verlangen naar gerechtigheid

Van harte welkom in de Martinidienst van zondag 29 september 2019 om 11:30 uur, met als gastvoorganger Alberte van Ess. Met muzikale medewerking van het Koor van het GSp onder leiding van Ton Tromp en pianist Jan de Roos.

Thematisch sluit deze viering goed aan bij de voorafgaande dienst van 22 september. Rijkdom en het verlangen naar gerechtigheid komen aan de orde in de door Jezus vertelde gelijkenis over de rijke man en de arme bedelaar Lazarus. De maatschappelijke kloof tussen rijk en arm is duidelijk aanwezig tussen deze beide personages. Nadat zowel de rijke man als de arme bedelaar gestorven zijn, komen ze in het dodenrijk terecht en ook daar is, volgens de vertelling, de onoverbrugbare kloof tussen hen beide ook letterlijk zichtbaar. Alleen zijn dan de rollen volledig omgekeerd. Evenals in de vorige viering, wijzen ook ditmaal de waarschuwende woorden uit het profetenboek Amos in dezelfde richting als deze gelijkenis uit het Evangelie naar Lucas.

Van de geselecteerde liederen die we in deze dienst samen zullen zingen, veelal van de hand van tekstdichter Huub Oosterhuis, past een aantal zeer goed bij het thema van de Bijbellezingen.

► Download hier alvast de liturgie.

Eerlijk duurt het langst

In de Martinidienst van zondag 22 september is het centrale thema: betrouwbaarheid. In het Bijbelgedeelte uit Lucas 16 roept Jezus de mensen op, in alles een betrouwbare levenshouding aan te nemen. Want hoe vaak zijn mensen geneigd om in de omgang met anderen zogenaamde ‘slimme trucs’ toe te passen? Die in feite meestal neerkomen op oneerlijke handelspraktijken, ook wel fraude genoemd.

Jezus illustreert dit aan de hand van de gelijkenis van de oneerlijke rentmeester. Een rijke man had het beheer van zijn eigendommen uitbesteed aan een rentmeester, maar die bleek nogal nalatig in de uitvoering van het beheer. Nadat deze rentmeester op zijn onbetrouwbaarheid was aangesproken, ging hij bij zichzelf te rade hoe hij het weer goed kon maken tegenover degenen die hij benadeeld had. Wees in alles betrouwbaar, want niemand kan gelijktijdig God én de mammon dienen, zo luidt de kernboodschap van deze parabel. Ook de woorden uit het profetenboek Amos wijzen in dezelfde richting.

De viering in de Groninger Martinikerk op 22 september begint zoals altijd om 11:30 uur. Voorganger is Matty Metzlar. Zang en muziek van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Eeuwe Zijlstra.

► Download hier alvast de liturgie.

Aan de vruchten herken je de boom

In de Martinidienst van zondag 3 maart besteden we aandacht aan een profetie van Jeremia. Vanuit de tempelpoort spreekt Jeremia waarschuwende woorden en roept hij de mensen op om elkaar respectvol te behandelen en daarmee ook de tempel van de Heer niet te ontheiligen.

Verder lezen we uit het Evangelie volgens Lucas een aantal gelijkenissen die Jezus heeft uitgesproken. Hier gaat het over de balk en de splinter, over de goede boom die je herkent aan de goede vruchten die hij geeft, en over het huis dat met zijn fundament op rotsgrond is gebouwd en zo de stormen kan weerstaan.

Tiemo Meijlink gaat voor in deze viering op 3 maart 2019 om 11:30 uur in de Groninger Martinikerk. Het orgel wordt bespeeld door Henk de Vries. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen.

Download hier alvast de liturgie.